Bőripar 1894-1915

...

Az 1894. május 19-én induló ágazati szaklap - úgy is mint a Magyar Bőrkereskedők Országos Egyesületének Hivatalos Közlönye - a bőripar teljes vertikumát átfogóan tájékoztatta a szakterület résztvevőit: a vállalkozókat, dolgozókat, kereskedőket és vásárlókat.

„Az első Magyarországban megjelenő, magyar és német nyelven irt bőripar- és kereskedelmi szaklap első számát terjesszük ezúttal igen tisztelt olvasóink elé. E lap vezénylő czélja gyanánt tűztük ki: a hazai ipar emelését és pártolását, részint az ezen téren már ismert javítások közlése, részint az eme szakmába vágó újítások és találmányok azonnali ismertetése által; a legújabb cserzésmódszerek nyilvánosságra hozásával, a legczélszerübb gépek és minden technikai készülékek ajánlásával s végre újabb vállalatok ösztökélése által a bőripar terén, melyek eddig vagy elhanyagoltattak, vagy figyelmen kivül hagyattak. Pontos feladatunk gyanánt továbbá szem előtt fogjuk tartani a bőrkereskedés terén tapasztalt számos viszásság orvoslására hatni, a mit azáltal igyekszünk elérni, hogy mindazon tényeket, melyek a bőrkereskedés egészséges fejlődésének útját állják, akár Budapesten, akár a vidéken, kíméletlenül nyilvánosságra hozzuk. Azon kivül el nem fogjuk mulasztaui, tisztelt olvasóinkat más országok üzleti viszonyaival megismertetni, mi által alkalmuk nyílik azon czikkeket, melyek ott nagyobb kelendőségnek örvendenek, u. m. ezeknek árait megismerni s igy esetleg idegen országokba való kivitelen részt vehetni. Készeknek nyilatkozunk továbbá, tisztelt előfizetőinknek minden szakba vágó kérdéseikre díjmentes tudósításokat szolgáltatni, úgy mint egyes czégek vagyoni viszonyairól felvilágosítást nyújtani. Miután mindez iparághoz tartozóknak egyaránt kívánunk használni s hogy lapunkat egyúttal nagyobb mérvben terjeszthessük, elhatároztuk, lapunkat magyar és német nyelven kiadni. Ha - amennyire hatáskörünk terjed - sikerülni fog, a hazai bőripar és kereskedelem emeléséhez és fejlődéséhez hozzájárulni, egyszersmint kedves hazánk ipara és kereskedelmi fejlődése érdekében közreműködtünk.”

Contents 12,496 pages