Értekezések a történeti tudományok köréből 1867-1947

...

A dualizmus korában hazánkban is létrejött – a többi tudományterület mellett – a történelem tudományos igényű műveléséhez elengedhetetlen intézményrendszer, megalakultak a tudományos társaságok, elindultak a szakfolyóiratok, publikációs, forrásközlő fórumok. Ezek közé tartozott a Magyar Tudományos Akadémia által kiadott „Értekezések a történeti tudományok köréből” c. sorozat. Szerkesztői között találjuk Hunfalvy Jánost, Szilágyi Sándort, Fraknói Vilmost és még számos jeles történettudóst. A sorozat alapvetően a kisebb terjedelmű, egy-egy részproblémát körüljáró tanulmányok orgánuma volt. Számos, ugyancsak kisebb terjedelmű forrásközlés is napvilágot látott e sorozat hasábjain, amelyek az adott részterületeket illetően jelentősen befolyásolták a tudományos álláspontok alakulását. A kor összes jelentős történésze pukblikált benne, a teljesség igénye nélkül: Acsády Ignác, Áldásy Antal, Békefi Remig, Borovszky Samu, Csánki Dezső, Domanovszky Sándor, Fejérpataky László, Fényes Elek, Fraknói Vilmos, Hunfalvy János, Ipolyi Arnold, Karácsonyi János, Lukinich Imre, Madzsar Imre, Mályusz Elemér, Marczali Henrik, Pesty Frigyes, Pulszky Ferenc, Schönherr Gyula, Szabó Károly, Szekfű Gyula, Szilágyi Sándor, Tagányi Károly, Thallóczy Lajos, Thaly Kálmán, Wenczel Gusztáv.
Ezek a tanulmányok sok érdekes tényt és adatot tartalmaznak, tájékozódási pontokként szolgálhatnak a ma kutatói számára is.

Contents 17,034 pages