Nouvelle Revue de Hongrie 1932-1944

...

„A két világháború közötti időszak szellemiéletében fontos szerepet töltött beegy francia nyelvű magyar folyóirat, aNouvelle Revue de Hongrie. Ez az orgánumművelődéstörténetünk jelentős fórumavolt, amely elsősorban hazai kulturálisértékeket közvetített francia nyelvenEurópába, másodsorban pedig az európaiértékek hazai megismertetésén és elfogadtatásánmunkálkodott. Ahhoz a történetiperiódushoz kötődött, amikor is amagyar művelődéspolitika vezetői kezdeményeztéka külföld rendszeres tájékoztatását,és a versailles-i békeszerződésekés ennek következtében a francia-magyarkapcsolatok feszültté válása ellenére ismegkísérelték a magyar élet és kultúraközvetítését a frankofon közvéleményszámára. A folyóirat Magyarország ésFranciaország közötti szellemi kapcsolatoksokoldalú tárházának tekinthető,amelyből ez a könyv a magyar kultúrát,ezen belül az irodalmat, a néprajzot, aképzőművészetet, az építészetet és azenét érintő írásokkal foglalkozik részletesen.Ezekben az írásokban a szerzők arratörekedtek, hogy Magyarországról és amagyarságról gazdag, teljes, magasrendűképet alakítsanak ki, különlegesen értékesmagyar kultúrát mutassanak be, növeljéktekintélyünket az európai országok előtt.A folyóirat fontos célja volt, hogy a franciavagy franciául beszélő elit számára közelhozza értékeinket, hogy az idegen beláthassontudományos és szellemi életünkbe,és felhívja figyelmét, hogy mindezt európaikötelesség ismerni, hiszen a folyóiratminden sora az európai szellemet tükröztevissza. A Nouvelle Reuve de Hongrie azeurópai szellemet hordozó magyar léleknekvolt a tükre.»Két nemzet diplomáciai viszonya mindiglaza: egy forgószél szétfújhatja őket. Csakakkor nem bír vele a politikai szeszélyekciklonja, ha a kultúra lassan szőtt szálainaktömegével van biztosítva.«”(Farkas Mária: A Nouvelle Revue deHongrie (1932-1944) folyóirat mint magyarkultúraközvetítő Nyugaton c. tanulmányköteténekbevezetőjéből)

Contents 14,614 pages

1930-1939 1940-1949

1930-1939 1940-1949