Monumenta Hungariae Historica III. Comitalia-Országgyűlési Emlékek

...

A 19. század második felében kialakult a modern magyar történetírás intézményrendszere, elindulhattak a tudományos igényű folyóiratok, egyéb kiadványok. Ezek sorában kiemelkedő vállalkozás a Monumenta Germaniae Historica című nagy német forráskiadvány-sorozat mintájára 1857-ben, a Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottmánya gondozásában megindult Magyar történelmi emlékek (Monumenta Hungariae Historica) sorozata, amely magyar történeti forrásmunkák kiadását tűzte ki célul. A hazai és külhoni levéltárak anyagának összegyűjtésével 132 kötetre rúgó könyvsorozat négy fő részből áll, amely az összes kútfőket négy osztályba sorolva teszi közzé: 1. Okmánytár; 2. Irók (főként 16–17. századi elbeszélő források); 3. Országgyülési Emlékek (főként a 16–17. századi magyarországi és erdélyi rendi országgyűlések iratai) 4. Diplomáciai emlékek. Ebben a 4. osztályban külön sorozatot képez a Török-magyarkori történelmi emlékek c. gyüjtemény két alosztállyal: I. Okmánytár, II. Török történetirók.
A Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága már keletkezésekor feladatai közé sorolta a magyar országgyűlések történetének felderítését. A „Történelmi Emlékek” (Monumenta Hungariae Historica) című nagy gyűjtemény harmadik főosztálya gyanánt az „Országgyűlési Emlékeket” jelölte ki, amelynek 32 kötete – történeti bevezetőkkel ellátva – 1874 és 1899 között látott napvilágot. A magyar törvényhozás, a kormány egyrészt megfelelő anyagi keretet biztosított a kiterjedt kutatómunka számára, másrészt lelkes támogatása és közbenjárása megnyitotta a Történelmi Bizottság tagjai és megbízottjai előtt nemcsak a hazai, hanem a császári székváros és a külföld állami levéltárait is. Forrásai így a bécsi cs. és k. titkos állami levéltár, a bécsi császári kamara levéltára, az egykori magyar királyi udvari kancellária levéltára, országos és nádori levéltár, magyar királyi udv. kamara budai levéltára, az Erdély régi állami levéltárából a gyulafehérvári káptalan és a kolozsmonostori konvent levéltárában megmaradt iratok, megyei és családi, valamint egy sor külhoni levéltár lehettek.

Contents 18,940 pages