Pannonia 1935-1943

...

A Pozsonyból Pécsre helyezett Erzsébet-tudományegyetem körül igen hamar a Dunántúl tudományos központja alakult ki. Erre utalnak az itt keletkezett folyóiratok is, amelyek több-kevesebb szállal mind az egyetemhez fűződtek s amelyek az egyetem oktatói karának biztosítottak publikációs lehetőséget. E folyóiratok közül is kiemelkedik az évenként tíz számban, július és augusztus kivételével havonta megjelent Pannónia. 1935-1937 között Koltay-Kastner Jenő irodalomtörténész, filológus, történész, a 20. századi magyar italianisztika jeles képviselője, az olasz–magyar irodalom- és művelődéstörténeti kapcsolatok kiváló tudósa szerkesztette, akinek egy szerkesztő bizottság (Alföldi András, Bozóky Géza, Deák János, Gerevich Tibor, Halasy-Nagy József, Kerényi Károly, Klemm Antal, Pröhle Károly, Tolnai Vilmos, Entz Géza, Mansfeld Géza, Prinz Gyula és Rhorer László) segített. Az igazgatótanácsot Fischer Béla, Baranya vármegye alispánja, Nendtvich Andor, Pécs szab. kir. város polgármestere, Mansfeld Géza, mint az Erzsébet-Tudományegyetem rektora és Visnya Ernő kincstári főtanácsos, felsőházi tag alkotta. Az igazgatótanácsban a rektor, mint az egyetemi hatóságok képviselője foglalt helyet s a amennyiben új rektor került az egyetem élére, úgy az igazgatótanácsban az foglalt helyet. 1936-tól Koltay-Kastner Jenő mellett Prinz Gyula is szerkesztőként szerepelt. Mivel időközben Koltay-Kastner Jenő egyetemi tanárnak Olaszországba távozott, a folyóirat szerkesztését Kerényi Károly és Prinz Gyula segítségével Halasy-Nagy József látta el. Ebben az évben új tag lépett az igazgatótanácsba is az új pécsi polgármester, Makay István személyében. A szerkesztés gondja 1939-tól egyedül Halasy-Nagy József vállaira nehezedett. Ettől az évtől kezdve a folyóirat mint a "M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem" évnegyedes folyóirata szerepel. 1940-ben, Erdély egy részének visszacsatolása következtében Pécsett a bölcsészeti kart megszüntették; a kar tanárai részben Kolozsvárra, részben Szegedre távoztak. A VII. évfolyamtól (1941-1942) a szerkesztést Gorka Sándor látta el, a folyóirat profilja teljesen megváltozott és elsősorban a jogi és orvostudományi kar tanárai közleményeinek adott helyet. A bölcsészeti kar megszüntetése lényegében a folyóirat elsorvadásához vezetett s az az 1941-1942. évi 7. évfolyammal beállott változást alig élte túl: 1943 végén beszüntette a megjelenését.

Contents 3,356 pages