Reform 1848-1848

...

A Honderű utódaként 1848. április 6. és 1848. augusztus 5. között jelent meg a Reform c. radikális politikai, szépirodalmi hírlap. A forradalmi hevületű időszakban 31 lapszámot megért, a „Szabadság, Egyenlőség, Testvérség” eszményét a fejlécében hírdető újság Nádaskai Lajos és Zerffi Gusztáv felelős szerkesztők irányításával, Emich Gusztáv kiadásában készült.„A szabadság, egyenlőség és testvérség’ nevében. Amen! A szabadság, a földi javak’ legnemesbje mellett akarunk küzdeni! Hiszszük: hogy az ember szabadnak született, hogy nem rendeltetése lánczot hordani, és éles tollfegyverünk’ segedelmével mindig készek leszünk széttörni segítni a bilincseket, — ha netán valakinek eszébe jutna, az emberiséget a sírba temetett ancienne régime által új békóra verni. Hiszszük az emberek’ egyenlőségét, és a véletlen által nyert nemességnek, ha e véletlenre jogigényeket bátorkodnék alapítani, e követeléseit mindig ostromolni fogjuk. … Hiszszük: hogy az embernek csak szellemi előny és talentom ad igényt kitüntetésre. Mert a szellemileg müvelt és önbecsét érző embernek soha nem jutand eszébe polgártársainak jogait csorbítani. … Uralkodjék tehát testvériség nem csak mindnyájunk közt, hanem föképen a sajtó’ elöbajnokai között is. … Ezeket hiszszük és valljuk mi, és e hitünk fogja hírlapunk’ minden sorát áthatni, erősítni. Nem fogjuk minden csekélység miatt meghúzni a vészharangot, — de mindig fel leszünk fegyverezve alapos okok és győző eszmékkel minden tespedés ellen. Tudjuk, hogy nem csak alkotmányunkban, — hanem főképen előítéleteink’ mezején is igen sok a reformálni való. A Reform, hévvel, lelkesedéssel, buzgalommal fog hatni és küzdeni minden elöhaladás és javítás mellett, melynek a szabadság és hazánk’ javára üdvös voltáról meg lesz győződve, és a legjobb sikerbeni hitünk erösitend és bátorítand, hogy a haza’ javáérti küzdelemben el ne csüggedjünk, hanem annak érdekeit e lapok által politikai és szépirodalmi tekintetben képviseljük és előmozdítsuk. Ez hitvallásunk a szabadság, egyenlőség és testvériség’ nevében. Amen.”

Contents 236 pages