8 Órai Ujság, 1920. szeptember (6. évfolyam, 207-231. szám)

1920-09-16 / 219. szám

Csütörtök, 1920 szeptember 16. Zoltántól 2500 koronát kapott. Ter­mészetesen mihelyst Heltai Bécsben volt. gondoskodott arról, hogv hadnagy kísérőjétől megszabaduljon- Elment az Ember című laphoz, ott megírt egy leleplező cikket, úgy. hogy a hadnagy kénytelen volt nélküle visszatérni. Az egész dolgot összefoglalva annyit mondhatok, hogv az egész — bocsánat a kifejezésért — egy zsidó-gyerek trükkje volt. amelube a katonai ható­ság is jóhiszeműen beugróit. A történ­tek után ő mint honvédelmi' miniizter levelet irt Polányi Dezsőnek, amely­ben felszo i'ja, hogy mindazokat a sza- bálytálanságokat. amelyek az ö. véle- menye szerint a hadbirósáai tárgyalá­son történtek, adja be nála írásban. Mihelyst ezt az írást megkapja, megin­dít a a vizsgálatot a hadbirósági tár- cnjnlás első napiától kezdve. (Általános helyeslés.) Bejelenti azonban azt is. hogv anél­kül. hogy „Az Ember” cimü lapot bi­zonyító eszköznek fogadná el, megin­dítja a vizsgálatot mindazon vádak te­kintetében is. amelyeket Az Ember ho­zott fel és a: eljárást mindazon kato­nai személyek ellen, akiket Az Ember cimü szennyirat megnevezett. Megbe szélte ezenkívül a kormányzóval azt is, hogv ne történhessék meg a jövő­ben az. hogy arra illetéktelen egyének bárkinek is határátlépési engedélyt ál­lítsanak ki. Nagyon jól tudja, hegy ez az interpelláció csak egyik láncszeme annak a sorozatos támadásnak, amely az ő személye ellen Indult meg. Ezt a támadási sorozatot különben be is je­lentették. Ereki Károly: Természetes dolog! Sréter István honvéde.mi miniszter: Legyen szerencsém, állok elébe! Kije­lenti azonban, hogy amíg a vizsgálatot az egész vonalon le nem folytatta, ha­sonló tárgyú interpellációra érdemileg nem fog válaszolni. Ha a tett intézke­dések. amelyeket most bejelentett, nem elégítik ki a nemzetgyűlést, akkor fel­veti a bizalmi kérdést. A Ház nagy többsége felemelkedik helyéről és percekig tapsolva ünnepli a honvédelmi minisztert. Sréter István Hipnyédelmi miniszter befejezésül kijelenti, hogy ö nincs hozzáragadva semmiféle miniszteri székhez. Örömmel megy el, mert ha elmegy is, akkor is megfogja találni a maga embereit, akikkel szövetkezni fog azok ellen, akik a mai nehéz időben, amikor az ország ilyen súlyos helyzet­ben van, személyi hajszákat indítanak. Kéri a Házat, vegye tudomásul vála­szát. (Hosszantartó taps.) Fangler Béla kéri a Házat, hogy a honvédelmi miniszter beszédére, majd az igazság iigyminisz tér válasza után reflektálhasson. A Ház az engedélyt megadja. Az igazságügyminiszter válasza. Tomcsányi Vilmos Pál igazságügy­miniszter a honvédelmi miniszter ál­lal elmondottakhoz a következőket akarja hozzátenni: Kassán az elmúlt évben megjelent egv izgató röpirat. — Megindult az eljárás Budapesten. A gyanú János Andor ellen irányult, akit hosszú ideig nem leheteit megta­lálni, de amikor a Tisza-pörben tanú­nak jelentkezett, az ügyészség figyel­messé lett rá és elrendelte letartóztatá­sát. Jánost az ügyészségre vitték, itt kihallgatták, de nem leehtett rábizo­nyítani, hogy az inkriminált izgató röpiratot ő irta s igy az ügyészség kénytelen volt az eljárást ellene meg­szüntetni. Minthogy azonban János 'Andor személye és magaviseleté olyan •volt, hogy az ügyészség az államra ve­szedelmesnek tartotta, a János ügyé­ben eljáró ügyész előterjesztést tett a főkapitányságnak János Andor inter­nálására. Az eljárást megszüntető vég­zésre ráírta, hogy a vizsgálóbíró az ak­tát juttassa vissza az ő kezeihez. Itt történt az a mulasztás, hogy a vizsgálóbírótól az akta nem az előadó ügyészhez, hanem anak rendje és módja szerint a soros ügyészhez ke­rült, aki. látván az ügyészség megszün­tető végzését, azonnal elrendelte János szabadlábrahelyezését. Amikor másnap az előadó ügyész megtudta, azt telefo­nálta a főkapitányságra, hogv intéz­kedjenek János Andor újabb letartóz­tatása iránt, ekkor már János túl volt árkon-bokron■ Elismeri hogy itt kis mulasztás vagy gondatlanság történt, ami azonban emberileg érthető és meg­magyarázható. ami mindenkivel meg­történhetik. A vizsgálatot azonban eb­ben az irányban is megindította és ha valami szándékosság derülne ki. a szi­gorú megtorlás nem fog elmaradni. Azt is kérdezte Fangler Béla interpel­lációjában. hogy mi van Paksv detek­tív vei? Erre vonatkozóan bejelenti, hogy Paksv e’len még augusztusban eljárás indult meg hamis tanuzásra való fölbui'ás miatt és ha olyan ada­tok merülnének fel, amelyek az ő le­tartóztatását indokolttá tennék, ez is meg fog történni. Ereid Károly: És mi történik Ulain- nalf Tomcsányi Vilmos Pál igazságügy- miniszter: Intézkedtem, hogy az ira­tokat a hadbiróságlól megkapjam és ha annak szüksége merül fal. ellene is _meg fog indulni az eljárás. (Helyes­lés.) Kéri. hogy a Ház vegye tudomá­sul válaszát Fangler vaiaszol. I ungler Béla mindenekelőtt rektiíi- káíja az igazságügyminiszterről múlt­kor feet kijelentését. Mind a két mi­niszter válaszában csak János Andor­ra foglalkozott. Ugg kerülték a Heltai nevet, mint macska a f°rró kását. A honvédelmi miniszternek tudnia kell, ki volt az a Heltai. 1918 október 31-én az a bizonyos őszirózsás forradalom olyan szemeteket velete föl. mint ad­dig soha. (Za os helyeslés. Fölkiáltások: Ogg mn! ügy van! Kik voltak azok?) A forradalom első napján nagy plaká­tok jelentek meg Heltai Viktor város- parancsnok aláírásával- Az egész or­szág bámult, ki az a Heltai? EOy hang: A Friedrich-plakáton is bámultak! Fangler Béla: Ez a Heltai főhad­nagy, mint a honvédelmi miniszter helyesen mondta, egy zsidógyerek volt. A Kárölyi-kormánV erre bízta, hogy a vörös tengerészeket szervezze meg. f.Vagy derültség.) Azután, hogv buda­pesti dolgait helyrehozza, kiküldték Pozsonyba. Erről a ka>lon a súgnak tud­nia kellett. (Fölkiáltások: Ki volt a honvédelmi államtitkár? Nagy zaj.) Heltai rabolt, zsarolt mindenütt, ahol árt. llassag Károly: Ki volt a főnöke? Fangler Béla: Keltáit, akit a csehek ellen is küldtek, hősiként állította be a destruktív sajtó. A hős azonban, el­haladt a Felvidékről. Meskó Zoltán: Ki volt a vezérkari főnök? Fangler Béla fejtegeti, hogv a Fel­vidéket Heltai miatt vesztettük el. (Derültség.) Heltai egymásután zsa- ro la meg az embereket, százezreket veit át az állam pénzéből is, tízezreket vett ki önkényesen az adóhivatalokból, egész csomó embertől kapott pénzt. Dinich Vidor; Sándor Páltól 5.Q00 koronát. * Fangler Béla: A honvédelmi minisz­ter a múltkor másképpen állította be Holtait, mint ma, pedig ezeket a dol­gokat akkor is tudta ró’a. Hogy Heltai ki volt, arra legjellemzőbb, hogv már­cius 22-én minden gazembert, csirke­fogót, betörőt kiengedtek, de öt nem engedték ki. (Felkiáltások: Féltek a vallomásától!) Heltainak salvus con- ductusa volt ennek dacára. A honvé­delmi miniszter nem mondta meg, hogy i«sz az, hogy Heltai hatósági salvus conductust kapott? Sréter István lionvéde’mi nárcisz tér: Elittltem! (Hangos felki állt ások; El­ítélte! Megmondta! Rosszalta!) Fangler Béla': Mégis meg kell kér­deznem, igazi-e a salvus condukíus? Sréter István honvédelmi miniszter igent int. Fangled Béla: Annak idején Be- niczky Ödön megkérdezte egv inter­pellációban. hogv miért van szabad­jában Heltai? Akkor a honvédelmi miniszter pohárköszöni övei köszön­tötte Hcltajt. (Nagy zaj. Felkiáltások: Nem igaz! Egy szó sem igaz ebből!) A honvédelmi miniszter tűrte, hogy. Heltai ezzel a salvus conduktusszal szabadott szaladgálhasson a városban. Zeőke Antal dr.: Friedrich jól is­merte, ő volt az államtitkára! Fangler Béla: Heltai hamis vizű al­mai ment ki Bécsbe. Hogy történhe­tett ez meg? Ha az elrendelt vizsgála­tot a ha védelmi miniszter le is foly­tatja, a felelősség alól nem meneekül. Hogy történhetett az. amit itt a muri­kor elmondtam, hogy Göndörért és Pagányért három katonatiszt autón felment Becsbe és be akarta hozni. Hogy lehetett ezt megtűrni, még ha kommunistákról és gazemberekről is van szó? Hogyan képzelték azt, hogy ez lehetséges? Rassau Károly: Nagyon helyes lett volna! (Nagy zaj. Felkiáltások: Mit védi őket? Fangler Béla: Ezzel nemzetközi bo­nyodalmat okozhattak volna. (Felkiál­tások: Friedrichről beszéljen!) Ereki Károly: Ha Friedrich bűnös lenne is, ez nem menti a kormányt! Fangler Béla: Egv különítmény mű­ködik itt. vízumokat ad. embereket kivisz és behoz a határon. Hogy lehet az. hogy eau kis felelőtlen társaság igy felforgassa a jogrendet, amelyről egyéb­ként annyit beszélnek. Ha a honvé­delmi miniszter nem tudja megvédem a jogrendet, akkor nincs joga ebben a székben ülni. Sréter István honvédelmi miniszter mosolvoaoa tapsol. Erre az eg'~ Ház zajosan élteti és ünnepli a minisztert. Fangler Béla tudomásul veszi amit az igazságügy-miniszter mondott, hogy szigorú vizsgálatot fog indítani. Ami atzonban János Andor szabadlábra he­lyezését és eltűnését illeti, mégis na­gyon különös, ohgy éppen ebben az esetben történt meg. Gaál Gaszton: Lássa, képviselő ur, ez a tisztviselők meggyanusitása! (Naay derültséa.) Fangler Béla: A János-ügyct tisz­tázni kell. Fangler ezután Paksi esetével foglal­kozik, akiről úgy tudja, hogy a hamis tanuzás vádja elől meg akar szökni, úgy mint Heltai és János Andor. A miniszterek válaszából megállapítja, hogy igaz az, hogy Hettlai hatósági személyek közbenjöttével szabadult ki és különösen katonai segédlettel ment ki Bécsbe. Közjogiíag teljesen ismeret­len különítmény védelme alatt állt és Sztupka őrnagy-hadbiró támogatta. Ereki Károly: Le kell tartóztatni Sztupkát! (Nagy zaj. Tiltakozások.) Fangler Béla: A honvédelmi minisz­tert óriási felelősség terheli e kérdés­ben. (Folytonos zaj.) Berky Gyula: önöket is felelősség trheli! Fangler Béla: Az ítéletit kimondták, de vigyázni kell, mert ha megtörténik az akasztás, a halottakat többé nem lehet felébreszteni! Ezeknél a szavaknál a kisgazda- párti padsorokból élénk közbeszóld- sok hangzanak el. mire Ereki Ká­roly a kisgazdák felé kiállji; S:c- gyeljék magukat! Kitör a vihar. Ereki közbekiáltására a kisgazda- párti oldalon óriási zaj töt) ki. A képviselők felugróitok helyeikről. Berki Gyula a padot veri és úgy kiált vala­mit Ereki felé. A folytonos zajban azonban a szenvedélyes kifakadásokat egyáltalában nem lehet megérteni. Percekig tartó izgalom és zaj után uz elnöklő Szmrecsánui György nagyne- liezen helyreállítja a rendet és Fang­ler, aki több ízben belekezdett beszé­débe végre folytathatja. Fangler Béla: Ebben az ügyben eré­lyes intézkedést kell tenni és a hon­védelmi minisztert, ha nem tud intéz­kedni. nem illeti meg az a szék amely­ben ük Sréter honvédelmi miniszter he­lyeslőén bólint és tapsolni kezd, mire az egész ház, a szélső baloldal kivé­telével, tüntetőén tapsolja és éljenzi a honvédelmi minisztert. Szabó József: Nem enged, ugy-e puccsokat a honvédelmi miniszter? (Taps-) Fangler Béla: Amikor tapsolni látom önöket, — mondja a szemközti oldal felé, — nem tudom, vájjon nem téve­dek-e. ha azt mondom, hogy március 21-ike volt a legszomorubb napja az országnak. Fangler c kijelentésére ismét kitör a vihar. ,.Rendre!" rendre kiáltják az elnök felé. Szmrecsánui György eré­lyesen csönget és megállapítja, hogy Fangler Béla a nemzetgyűlés méltósá­gát sértő kifejezést használt, amiért öt rendreutasitia. (Helyeslés.) Fangler: Nincs több mondanivalóm, beszédemet befejeztem. (Közbekiáltá­sok: Épp ideje!) Fanaler beszéde után a nemzetgyűlés tüntetőén éljenzi és tapsolja a honvé­delmi minisztert. Berki Gyula személyes megtámadta- tás cimén szplal fel. Kijelenti, hogy a nagy többség komoly munkát akar vé­gezni, visszautasítja tehát Ereidnek azt n kifejezését, hogy ..széatieliék magu­kat." Itt kötelességet telesitenek és nem hagyják magukat terrorizálni. (Helyeslés.) Elnök ezután felteszi a kérdést. A Ház mindkét miniszter válaszát óriási többséggel tudomásul vette. A szavazás után a középen valaki nagy derültég közben kiáltotta a Friedrich-aopoTt felé: ..Ellenpróbát"! Amikor az elnök az eredményt kihirdeti a képviselők zajosan tüntetek a honvédelmi minisz­ter mellett. Ereki Károly személyes meetámad- tatás tímár kér szót. Cl. ’.tiv tény*. > iát akar megállapítani Csak eddig juthatott beszédében Ereki. mert az egész volt kisgatda párt. amelynek tagjai ma feltűnő nagy' számban jelentek meg a parlament­ben. felállt helyéről és nagy sai köz­ben kivonult a teremből. Kifelé menet még odakiáltották Erekiaiek: — Mondják el, amit akarnak, egy­más közt! Mulasson jól! Ereki visszakiáltott: — Szégyeljék magukat! A kisgazdapárt folytonos nag, . , .na és az elnök csengetése közben majd­nem az utolsó emberig otthagyta az üléstermet. Ereki ezt látva, leült és az elnök ismételt felszólítására nem v°lt hajlandó beszédét folytatni. Az incidens után áttérlek az inter- jellációkra. Mahunka Imre fölhívja a földmive- lésügyj miniszter figyelmét arra, hogy a románok összevásárolják az ország 'hordókészletét, sőt már két hordógyá­rat is megvettek, ami a bortermelőket nagyon válságos helyzetbe juttatta­Frühwirt Mátyás sürgeti a városi lakosságnak tüzelővel való ellátását. ,Ereki Károly következnék ezután, minthogy azonban nincs a teremben, interpellációját törlik. Nagy Pál arra kéri a pénzügyminisz­tert, hogy a pénzlebélyegzésnél elvett 3000 koronán aluli összegeket fizessék vissza. Zeőke Antal dr. bejelenti, hogy mi­után a pénzügyminisztertől és a köz- élelmezési minisztertől megnyugtató felvi’íígjosilásokat kapott, eláll az in­terpellációjától. Jaross Antal sürgeti a falusi ellátat­lanoknak gabonával való ellátásiáí, mert ezek augusztus óta még a fejkvó­tát sem kapták meg. Az ülés félhárom órakor véget ért­fezei viselt férlirultái TaJqion l !C-67. Wertlieimer, G ,-óf Zioliy J.-n.j-u. 23. Aranyat, Brilliánst, gyöngyöket legmagasabb árban veszek. ékszer, arany os ezüsttárgyaid CplimpUycp Ronrí Károly- oicsőn kaphatok. l»ül!IHb3wZor Oollu Körnt 2^. Központi váro>kázn, főkapu mellett. Iflrfiusíin 130-43 5.EG JODD ^ TCv-ii)iMr>r!£a j msmrm--------------------------- V* tsLft íozeto íerfiak 3o fiSt. JÓZS0f-Körött- es nők ráccÁra. 3

Next

/
Thumbnails
Contents