8 Órai Ujság, 1920. szeptember (6. évfolyam, 207-231. szám)

1920-09-16 / 219. szám

Csütörtök, 1920 szeptember lé. OsJLsm — Dea/chajjel!/visszalépése. Rőt- terdambö/l jelenig: A Rotterdamsche CoTirant/jelentiifPártsiból, hogv Descha. mail nqfremlbjyr eleién a köztársaság elnöki ifcslkmíától visszalép. Utódja Millerand lesz. mia Briand miniszter­elnöknek van kiszemelve, Poinca&í az nj kabinetben valósrimileg a pénzügyi tárcát vállalja el. / — Miilprand Laásajinebaji, Bem­ből jelentik: Minthogy Millerand francia miniszterelnök íjAsaanei tartózkodását szerda estig megnosszabbitotta, a szövet­ségi tanács a Miniszterelnök tiszteletére ebédet amelyen Svájc párisi követe, a politikai \ ügyosztály főnöke, valamint Waadt-kanton és Lausaaae véres hatósá­gainak képviselői vesznek részt. — Második osztály a Ealatoa-ex- pressen./A Déli Vasút közli, bogy a Ba- laton-express vonattak mely Budapest déli vasútról Wienbe nííndett kedden és szom­baton f délelőtt/-® óra 50 perckor indul, WienUSl pedig minden szerdán és vasár­nap délután 6 Jra 3ö perckor érkezik Bu­dapestre, keddtől, e hónap 21-től kezdve II. osztályú kocsikat ie fog járatni. Az említett időponttól kezdve Budapesttől Wienig az elsőosztáiyu menetjegy ára a helyjeggyel együtt 776 magyar és 220 osztrák korona, a másodosztályú menet­jegy ára pedig a helyjeggyel ,-igyütt 464 magyar és 120 osztrák korina lesz. — A hafldckló cor}ri polgármes­ter. A bécpi Neue Fréic Presse jelenti Parisból: A corki pplgármestert tegnap egy barátja megJátbgaLta s a fogházból visszatérve '■eJaffÓndta, hogy az agóniá­ban fekvő polgármestert két beleg- ápolónövér ápolja. A kormánu intézke­déseket tett. hoau a co-1-- Dolr/ár—cs- tér halálakor várható zavargásokat meaaátolia. — Szeged második színháza- Tudósi- tőnk jelenti: Szegeden^megnyílt a mátodit; színház. & Belváros^ víozgó Részvénytár­saság nyolcmillió korona költséggel díszes épületet lámáit ajfégi színházzal szemben, amely sí főváMSi Népopera mintájára épült. A-Belvárosi Mozgóban a hét három papján kisebb darabokat fognak előadni. — Nemzeti Színház. libben az idényben tegnap esl^ került először színre ; „Az ember tragédiája1* s a né­hány hónapi szűnne meg is látszott az összj^tékon, amejjmek még egyik-másik íösgfreplő ajak^fo is voltak kínos zök­kenői. Jelerüéíeny szerepcsere is tör­tént: ÉváVa még szabadságon levő Pauláy-íjrzsi helyeit — ki e szerepet Beltyey Arankával felváltva adja — most Cs- Aczél Ilona játszotta, okit ,— mikor hangja, nem bírta is az erő­sebb kitöréseket — intelligenciája szé­pen átsegített ezeken a helyeken is. Párja. Ádám szerepében. Odra volt, aki * világtörténelmi alakok rajzában inkább a böleselmi mozzanatokat emeli ki, mintsem az activitásnak ki­fejezője. G’j/ene.v kitünően élező be­szédű, s mondandóját teljes biztonság­gal tudó Luciferjét nem lehet elégszer és eléggé dicsérnünk. Pethes Péter apostola a fenséget. N. Tasnádi Ilona Hippiája a jellegzetes ledérséget, Abonui Géza marquisja a kellő tekin­télyt nélkülözi- Viszont Sudár rab­szolgája. a megthalás művészien realisz­tikus színezésével, figyelmet .érdemel. (—sz—lu.) -\ — Nagy'szőnyegtől vs^Sls. Még múlt év nyarán' történt, hq^/ egy jobbára fia­talkorú JsuhTncokb^'anó tolvajszövetség több iőnyképé^-dMterméből /értékes per- zsas^ínyegjiet lopott eL Labori Miklós, Uhei- OdfJS és Baiog Rudolf fényképészek helyiségeiből emeltek el több mint har­minc szőnyeget, elloptak ezenkívül a Strasser- és Köaig-cég irodájából is per­zsaszőnyegeket, csipkefüggönyöket, több férfiöltönyt és aZ egyik fényképész mű­terméből -lvittek egy fényképező lencsét is. A drága és értékes szőnyegeket aztán továbbadták. A tolvajokat letartóztatták és aztán a rendőrség kipuha.tolta azt is, hogy a szőnyegeket kik vásárolták meg. Megállapították, hogy Kiszely József körúti vendéglős nyolc darab szőnyeget vett meg 8500 koronáért, Reich Mór cipő- kereskedő négy darab szőnyeget vásárolt 8000 koronáért, Klein Henrik cigaretta- büvelygyáros kilenc darab szőnyegért 22.000 koronát adott és Izgauler Béla ke­reskedő három szőnyegért 10.500 koronát adott. Az ügyészség a szőnyegvásárlók ellen is eljárást indított. Most tárgyalta ezt az ügyet a budapesti büntetőtörvény­szék dr. Vas Lajos táblabiró elnöklésével. A vádlottak azzal védekeztek, hogy egy csen dórii sst ajánlotta a szőnyegeket meg­RubineK Kereskedelmi miniszter anKétot hivott össze a KülEereshedelem és a Vámeljárás ujjászafaályozása céljából. j» —i Saját tudósítónktól — A magvar kereskedelem és ipar egyik legfcgzfbsabb kívánsága a külke- rcskcdclfm jelenlegi viszonyainak ui- jápejylezéss és a vámeljárás megfelelő szaMlyozása- EvégbőJ már több érdek, képviselet intézett megkeresést az il­letékes minisztériumokhoz, amelyek­nek azonban eddig konkrét eredmé­nyük nem volt. Most Rubinéi Gyula kereskedelem­ügyi miniszter ezt a kérdést is dűlőre kívánja juttatni és evésből c hó 20-án délelőttre a kereskedelemügyi minisz­tériumban ankétot hiuott össze, ame­lyen egyfelől a külkereskedelem jelen­legi helyzetével, és annak szabály oz<j­v étel re, azt állítva, hogy menekülnie kell, mert a vörösök őt is halálra keresik é* ki akarják végezni éppen úgy, mint Borhy csendőr alezredest. Aztán a csendőr- főhadnagy elvezette őket a lakására és ott vásárolták meg a szőnyegeket, de sejtelmük sem volt arról, hogy az lopott holmi. A bizonyítási eljárás a vádlottak­nak ezt a védekezését igazolta, mire a bí­róság valamennyit felmentette. A csendőr- főhadnagyot a katonai hatóság letartóz­tatta és ellene kulija*eljárás folyik. — Munirábac a határmeg'állapitó bizottság’. Jl prágai lapok jelentik, hogy a Teaéhen vidéki, továbbá Árva sé Szépéig részére összeállított határ - megállapító bizottság augusztus 25-én kezdte meg működését Árvában. A konferencia Tesdienben lesz. Azon cél. bél. hogv a (katonai bizottság által ideiglenesen megállapított helyi viszo­nyokat állandósítsák, a „Rzesi Pás- poljte“ szerint a lengyelek Teschen részére képviselőjükül dr. Zahamszkyt, Szepessé* és Árva részére pedig dr. Göllt nevezték ki. — A Népbiztosok bttapöre A mai tárgyalási megkezdésekor dr. Stockar An­tal kűri* bírj elnök kihirdette a határo­zatot, m|Iy » tegnapi napon kihallgatott Jávorkaldenl százados megesketésére vo­natkozik! A* bíróság úgy döntött, hogy Jivork-a századost egyelőre nem bocsátja esküre, hanem beszerzi a .katonai büntető­bíróságtól a Jávorka ellen folyamatban levő ügy iratait, hogy azokból állapítsa meg, hogy milyen bűncselekmények miatt folyik ellene eljárás. Az iratok beérkezése után dönt a törvényszék arról, vájjon es­küre bocaáitja,-e a tanút*. Azután folytat­ták a tanúkihallgatásokat. Lenkcy Lehet tanár tett vallomást arról, hogy az ellen­forradalomban milyen szerepet vitt. Az XJj Barázda múlt év december liavibon megjelent egyik számúban irt cikkét* ol­vassa fel a bíróság előtt és annak kitéte­lejt részletesen magyarázza.-v- Gos»ba®iérgpe&s. Horn János negy­ven éves postá^íDévényi-nt 12. számú la­kásán ifeoixógilC vacsorázott, amelytől sú­lyos mérgezési tünetek között megbetegedett. A mentők a Rókus-kór- házbá vitték. A gombát Horn felesége a Garay-téren vásárolta. Folyó bő 13-án, szombaton este nyílik mei MA JESTIO Íróval h A '3*5 Délután Vs5-t5l7 óráig Síeinor Sírni 6liGFuIXI iíogtime-muvósz zene­bolt Kör-kávóbáz) kara kanversonyoz. Erisébet-törut 44. EstePSGUKÁZ.OL7 KltBufi mstej konyha és FIA m nos He ál. sóval, továbbá a vámfelpénzck és a vámfelfüggesztések revíziójával fog­lalkoznak. Az ankétra a miniszter töb­bek közt a Ggoszt, az Omgel. az Omket. a kereskedelmi és iparkamarát, a magyar-ohsz kamatát, a magyar-len­gyel kamarát, az Áruforgalmi Közpon­tot, a Pénzintézeti Központot is meg­hívta és a gazdasági minisztériumok képviselői is jelen leszneL Információnk szerint az érdekképvi­seletek többsége azt az álláspontot fogja képviselni, hogv az ország gaz­dasási és pénzügyi konszolidációja ét­etekéiben a szabad kereskedelmet a kül­kereskedelmi viszonylatokba^is lehe­tősé® szerint helyre kell áltitam. — Csehek, tanuljatok uiag-ya­A prágai h'g/odtú Lista ezt a fel­szólítást mtízi^iTSzlovcnszkóban alkal­mazott cseh tisztviselőkhöz. „Joggal figyelmeztetnek bennünket a szlovákok — iria a lap —, hogy a magyar agitá­ció büntetlenül garáxdálkodhatik, ha a felügyelő közegek nem ellenőrzik őket, akik beszédjüket megértik és írásukat figyelemmel kísérhetik. Ha egyken- a németeket arra figyelmeztették, hogy csehül tanuljanak, ezt nem a kultú­ránk iránti szeretetből tették, hanem politikai motívumokból. Hasonló okok­ból figyelmeztetik a cseheket, hogy ta­nulják meg azt a nyelvet, akár szere­tik, akár nem, amely Szlovenszkó tör­ténetében olu naau szerepet játszott és ma az államra veszélyes eszmék pro­pagálására szolgál.“ — A bankgassei milliók- Felkértek bennünket annak közlésére, hogy Hajós nem azért te$, dr, Cjwce Bertalan ellen feljelentést, mert razt a hirt terjesz­tette, hegy a bajjkj^assei milliók megszer­zéséért i0 millió koronát követelt. A fel­jelentés szerint ugyanis Geöce ezt a neki tulajdonított kijelentést nem mis előtt mondotta, nem terjesztette, hanem állító­lag Wienben Hajós Jenő szemébe mon­dotta. — A Duna-btíottsÁJ? székhelye — változó. P/ftsból jelentik: A Matin szerinő MÜl^rárulnák fontos tan ácsko- zása/volKJonescuval. Millerand helye- seil^Jrtnescuaak a Duna-bizottság szék­helyére nézve tett nyilatkozatait. Jo- nescu a változó székhelyet javasolta. A Matin azt állítja, hogy- ez a javaslata elfogadtatott. — Káfosijtismegyeri Ifiversenyek. Csütörtök dé/üliu lesz a Pestvidéki Ver- seDyegylet (őszi meetinviének harmadik napja. Sz-íjjTiZámu nevezést adtak le, tehát, szép mezőnyükre is jt&a kilátás. Az e-ves futamokra'tipjeinjr a következők: I. Eojfy-hogif—Renyhe—Kaballa II. VieiapAit—Relyrekata—Tuskó III. Szerencse—N ár a—Ifjasssony IV. Gyepre Fanka—Arpádhalmi-ménes— Szerelem V. Queda«—Kipárolgó—Principal VI. Djilvckiá r—Repkóny—Fáira — RJmajnurámy-Salgótarjáni Vas­jatt Ré izvénytársasáig- A Rimamurány­Salgótarjáni Vasmű/ Részvénytársaság f. hó 12-é i megtart,ojft igazgatósági ülésóa az 1918/19. és 1/19/20. üzleti érek egye­sített mérlege élő terjesztetett és jóváha­gyást, nygrt. y zárlat hárommillió koroná­nak kifizetendő odókra való tartalékolása után 8,941.811 K 69 f. tiszta nyereséget mutatott fel s az előző zárszámadás 2,299.863 K 54 f. áthozatával együtt 11,241.675 K 23 f. áll rendelkezésre. Az Igazgatóság a közgyűlésnek ,az 1918/19-ik üzletévre 40 millió részvénytőkére 5%-oa osztalékul részvényenként 10 K, az 1010—- 20. üzletévre pedig a felemelt 50 millió részvénytőke után 7%-os osztalékul rész­vényenként 14 K kifizetését fogja java­solni és az alapszahályszerti javadalmazá­sok mellett a tiszti nyugdíjintézet javára 500.000 K át, az altiszti nyugdijkiegészitő alap javára 500.000 K-át, a munkástárs- ládák gyarapítására 1,000.000 K-át kíván fordítani, a hadifogoly hazaazállitási ak­ció rétiére 200.000 K-át. közjótékonysági és közművelődési célokra 200.000 Kát fog; megszavaztatni s a fennmaradó 2.268.Ö57. j K 83 f.-t az uj üzlebév számlájára vezet-! teti elő. — A közgyűlés ez év szeptember \ 30-ára fog egybebivatni. — A sVájc-némeíOrszági vasúti; forg-aiom, Bernnél jelentik: Motta, szöveíségközi ejdok és Müller német követ ma aláifták a svájc-némctországil vasúti forgalomra vonatkozó ideigle­nes megállapodást, amely nyomban1 hatályba lép. Az egyezmény nagvjáhan megfelel a- Franciaországgal és Angliá­val már létrejött megállapodásoknak. — Tolvajok a jtíerbcaudnál. A Ger/* heaud-áeg felj^ldnést tett, hogy pincéjé- bon ejfejtve,J6ndaut-eukiob talált. Lesbe-! álltak és ,,ífieggyőződtek arról, hogy né< hán^ alkalmazottjuk lopja a cíikrot, ame­lyet ázon a helyen rejtenek el, mielőtt az üzletből elszállítják. A rendőrségi nyomo­zás befejezésével letartóztatták Gönci Béla tizennyolc éves cukrászsegédet’, Szűcs Ben­jámin huszonöt éves kihordót, Misik Adolf harminchét éves kocsist, Kovács Imre busz éves és Fejes Sándor huszonkét éves' szolgát, s egy fiatalkorút. Azt vallják, hogy körülbelül 250 kilogramm cukrot1 loptak el, amelyet eladtak és a pénzen osztozkodtak. — Elitéit kommunista.. A proletár- diktatúra aJ4tt Magyart Károly vasmun­kás, yolt^jpolitikai megbízott, herceg Ló- nyay; Efenjér magyaróvári kastélyából nagyÁTékü ékszereket vitt el. Az ékszere-: két Budapestre szállította és beszcdgil-t tatta a szocializálási uépbizt.psságnáL, Ai budapesti büntetőtörvényszéken Auer fcáb-1 labiró tanácsa ma tárgyalta ügyét és Ma-j gyárit orgazdaság vétségében bűnösnek! mondotta ki, $ ezért tiz hónapi börtönre Ítélte. * Minden este nyiltsíini tapsokban tör kj a politikusok^ közönségének iz­galma és tetsíese. A nagyhatású amerikai darab’ nriffien este telt házakat vonz a Belvárosi Színházban. Pénteken és vasár­nap délután Földes Imre Tcrikéje kerül színre hosszabb pihentetés után a főszere­pek bán a betegségéből felépült Mészáros Gizival, Ilosvay Rózsival, Simányi Máriá­val, Barsányival, Pethcővel, Kát innyal.-» * Az Andp&ssy-uti Színház uj mű­sora cstéröl-estére táblás házakkal ke­rül szipra Kökény Ilona, Ilosvay Rézéin Ürmőssy Anikó, továbbá Boross, Binécty, BársonyKabős Kertész felléptével. * J. Kodak Júlia, a világhírű prím®* balleripa adfoluta, szenzációs koreográ­fiáival1 (^klasszikus tipus-táncaival, new* yorki, chicagói, madridi, milánói sikerei után a budapesti publikumot fogja mag* hódítani szeptember 25-éa a Zeneakadé­mián. — Jegyek Scalanál (Andrássy-ut 4.), a Zeneakadémián és a Színházi Etet­nél. (Seala.) * Az Uráuin amerikai műsora min­den nap 4, yfi, VjS és %JO órakor kez­dődik. , / * Mozgókép Otthon. .4 • szakadékok királya, a viláe/legvakmeröbb őlminiivé- szével, Albertpnvel és merész film-artista társulaiáVBj./Dra varokban felülmúlhatat­lan filmmü. Az amerikai „Model“ cimü film Franciaországban játszódik le és ér- dekfeszitő képeket hoz Páris éjjeli életé­ből. Előadások: 4, %6, ^8 és 9 óra után. — A mai színházi előadások. .Vem­zeti Színház: A íjkrf'ény (7). — Vigszin- ház: Mi Uettenyfi). — Magyar Színház: Kaméiiásj jjöé^y (7). — Belvárosi Szín­ház : Politikusok (7). — Király-Színház: Cigánygréfné (7). —, Városi Szilához: A hermelines nő (7). — Budai Színkör: Tosea (%7). — An-árássy-uU Színház: Végkielégítés stb. (V28). IMI W&. r^-MOZGO VUL, ABaofa-n. 4. Hetfötol-szorda’g: an Dráma Amerikai Almi 8 felr. Fa&rfcius leánya. ut%Vlh Kis KOMÉMA font.T1- RÖ1T és STEINHARüT fellépte és a Kiiöirkő műsor S BRITANNIA-ssálló minden este ifi. wAtz 6»ay hangversenye* ImWWEE tfb %3 ffl S” É.7TEUJWB SÁ&b JS J'eSL DG&véBtéiaux holnap nmük meg a Royal Nagyszállóban Az étteremben győri Vörös Jancsi muzsikál. n*" D

Next

/
Thumbnails
Contents