8 Órai Ujság, 1920. szeptember (6. évfolyam, 207-231. szám)

1920-09-16 / 219. szám

6 — A inai tőzsde lanyha irányzattá'! indult, az értékekben kisebb-nagyobb árcsökkenések következtek be. A va­lutapiac szilárd volt, a dollár 290-ig emelkedett. A mai hivatalos zárójegy­zések a következők: Magyar Hitel 1703, Osztrák Hitel 930, Kereskedelmi Bank 6727, Magyar Bank 917, Leszámítoló Bank 820, Agrárbank 1030, Magyar-Olasz diánk 492, Jelzálog Bank 495, Hazai Bank 700, Ingatlan Bank 1180, Forgalmi Bank 598, Hennes ) 442, Mereur 492, Iparbank 550, Kereske­delmi Hitelbank 506, Bosnyák Agrárbauk .785, Földbirtok Bank 930, Anglo Bank 820, Hazai Takarék 20.600, Magyar Ált. /lak. 1150, Magyar Orsi. Központi 1330, [Egyesült Fővárosi 2170, Belvárosi 715, Nemzeti Takarék és Bank 740, Lipőt 330, 'Magyar Általános Biztosító 20.200, Con- eordia 1940, Első Budapesti 3300, Gizella [1680, Viktória 5150, Hungária 1940, Bor- sodmiskolci 2700, Beoesini 4650, Szent- | lőrinci SCO, Tégla és cement 1280, Bsaai- i magyarországi 2675, Esztergomszászvári 13180, Felsőmagyarországi kohó 378, Ist- jjván 570, Kőbányai göztégla 1250, Drasche 11800, Magnezit 5150, Magyar ált, szén 7050 Kerámia 1160, Salgótarjáni 6540, i Újlaki 1700, Urikány 5350, Koburg 2990, ; Fegyvergyár 1410, Ganz-D&nubius 15.700, ; Ganz villamos 3380, Kaszab 1280, Láng r 886, Lipták 380, Kimamurányi 3420, ‘.Sehlick 810, Csáky 1130, Acél 1820, Ma- . gyár-Belga 1230, Adria 13.400, Atlantioa 5750, Levante 4750, Közúti 1490, Városi ' 545, Búr 460, Héli vasút 1422, Államvasut 14000, Tröszt 1380, Atheaaeujn 2540, Ált. [gáz 3570, Baróti 1430, Brassói 4220, Chi- Boin 2760, Damioa 5150, Egyesült izzó- | fény 2625, Magyar papír 2820, Spidium i 2170, FeUten 3500, Flóra 2850, Goldber- i ger 1530, Guttmann 4525, Fatermelő ! 6000, Hungária műtrágya 3200, Klotild 2600, Magyar cukor 13.200, Lámpa 2480, Auer 1880, Gummi 3175, Magyar vasút- ! forgalmi 1250, Nasici 13.000, Országos fa ; 2180, Olajmiivek 3575, Phőbusz 630, Sla- | vonia 3580, Stühmer 4800, Karton. 2040, j Őstermelők 950, Marosvásárhelyi 1600, Nemzeti fa 1675, Iiehtig 1645, Telefon í 1680, Béni 1740, Győri textil 1620, Hal- ' tenyésztő 2850, Magyar erdőipar 1600, : Kézbányai 2425, Viktória bútor 1390, ÍZentia 2100, Szikra 2900, Városfejlesztő 1130, Kxonberger faipar 1500, Teudloff 1840. Valuták: Lei 540—570. Márka 485— •505. Font 900—950. Svájci frank 4100— '4300, Francia frank 1840—1880. Hollár ,270—290. Napóleon 840—860. Líra 1160— ! 1200. Rubel 290—320. Szokol 385—410. ILeva 480—510. Kor. dinár 030—970. Fr. ! dinár 920—960. Váltóárfolyam: Amsterdam 80—90. Kopenhága 3700—400. Krisztiánia 3700 • —400. Német 420—510. Olasz 1180—1220. ! Svájc) 4300—460. Prága 407%—427%. ! Stockholm 520—580. Wieni kif. 94.75— 98—75. Zürich. (Deviza-megnyitás.) Berlin 11, Newyork 620, Milánó 26.50, Zágráb 5.25, Prága 9.15, Budapest 2.25, Bécs 3.12% : osztrák bélyegzett bankjegyek 2.50, Buka­rest 13M.j(MTlS —1 Drágább-lett a zsemle és csak »jegyre kaplvAtő. A közélelmezési mi- .! niszter reAivetet adott ki, melynek érfcel- , mében e hónap 19-ikétől kezdve zsemlét jés vendéglői tésztát -csak jegyre szabad 1 kiszolgálni. A zsemle' árát 2 koronáról 2 korona. 70 fillérre emelték fel és 1 jegyre 4 darab zsemlét letet vásárolni. — Az alpolgáíinestcrválasztás. A főváros mai bözgyalésén. fogják betölteni i a megüresedett kit alpolgáresteri állást. • A választás az edjüigi jelek szerint nem lesz sima lefolyású, mert a többségi párt kebelében nézeteltérések merültek fel. A . párt egyik része Antant/ Béla esztergomi i polgármestert akarja megválasztani, míg I a párt többi tagja Folkusházy és Rényi j megválasztása melleit foglal állást. A de- j mokraták nem szavaznak a választáson. Ebyébként a mai közgyűlés napirendjén í az alpolgármester megválasztásán kivül I a .tanácsnoki állások betöltése, inditjjjinyok i és in+erpcltóciók isr szerepelnek. , — Elbyuyt yímigazgató. Becsből je­lentik, hotrv CoKar, a Raimund-Theater , volt igazgató jT 61 éves korában ma liaj- [ nalbau n^egámit. Az elhunyt színigazgató hosszabb jdő óta igazgatótársa volt Kar- czvg Vilmosnak. : — Issfjevt-oakor. A székesfőváros ta­nácsa jéözli a közönséggel, hogy az aug. J havi élelmezési jegy import-cukor vásár- ' 1 ás ár a kijelölt szelvénye (K. 18.) érvé- ! nyeíiségét szeptember 30-áig meghosz- . szabbitotta. Erre a szelvényre 50 dkgram i import-cukor vásárolható, kilcgrammon- kiut 119 koronás árban. ; ww'w ?KWEr3!BKl2?.:-r?r: ■nrnmii oKolzer soitierrainja megnyílt! !3C«Me£m,u.9. D’^StSSSSSSt Parasttíofrongás Horvátországban Véres összeütközés Dűgoszeíóban, — Bécsi tudósitónk tclefonjclentése. — Eécs, szept. 15. Belgrádi hivatalos forrásból azt je­lentik, hogy a parasztok ellenállása, amelyet az okozott, hogy az összeirt állatállomány állítólagos rekvirálásá- ról és külföldre való szállításáról egé­szen alaptalan, célzatos híreket terjesz­tették, átterjedt Dugoszelló és St. Ivan- Szelina kerületekre is. Dugoszellobrin a parasztok megtámadtak néhány csend­őrtisztet, akik tanulmány utón voltak. Egy hadnagy halálos sebet kapott. A közben megérkezett csendőrjárőr kény­telen volt fegyverét használni. Több tüntető súlyosan megsebesült, néhány ember sérülése könnyű természetű. A mozgalom továbbterjedésének meggátlására katonaságot vezényellek ki. St. Iván-Szelinában fellázított pa­rasztok tömegesen megtámadták a já­rási hatóságot és magukhoz akarták venni az állatöszeirásra vonatkozó iro­mányokat. Itt is csendőrség lépett fel és a tömeg támadása után szintén kénytelen volt tüzelni. Egy parasztot agyonlőttek, többen megsebesültek- Bíax Nacher. Kizárják a kommunista vezéreket a cseh szociáldemokrata pártból A netnsetgyülés feloszlatása előtt Prága., szeot. lő, Nemcsak a csen"szociáldemokraták és az agráriusok, hanem a cseh na­cionalisták is elhatározták minisztereik lemohdatását. A szociáldemokrata párt tegnap elhatározta, hogy valamennyi vezérét, akik a III. Inteinacionále mel­lett foglaltadé állást, mint kommunis­tákat kizárják a pártból. Néhánu cseh újság azt a meggyőződését fejezi ki, hogy legjobb volna a mostani nemzet- gyűlést feloszlatni és ui választásokat kiirni. hogy a népnek alkalma legyen dönteni arról, hogyan kormányozzák. aBBBSHBaBBSBaaaBBXHssfSBasB&aBoaoaBaasnsHiastsas&aBBiiasBBs Elfogták a biRdvay-nfEal ra&lfSgyUKdsf. A gyilKos Kun Sándor 18 éves betörő. —i Saiát tudósítónktól. — Azt a betörőt, aki tegnap/ délután a Lendvay-utcai Wpiss-viUíban, ami­kor a villa házmestere: jfzabő Ferenc tetten érte, úgy mehekmt a villából, hogy Szabó Ferencet agyonlőtte, ma délben a rendőrség a keleti pályaud­var előtt elfogta. A rablógyilkos be­törő: Kün Sándor, mindössze 18 éves s a műit héten szökött meg a ceglédi .‘gyházból, ahol betöréses lopás miatt kellett hosszabb büntetést elszenved­nie. E büntetésből még 15 hónapja volt hátra, amikor megszökött, A hosszabb büntetést egy az Állatikért-:-ben elkövetett betöréses lopás miatt kapta. Kán Sándor tegnap este, a rabió- gyilkosság elkövetése után. betért egy vendéglőbe a keleti pályaudvar kör­nyékén. Ott feltűnt ez izgatott, kalap nélkül érkező ember és figyelni kezd­ték. Azóta nyomon követték már a Sárközy detektiv-csoport emberei. Ma délben ugyancsak á keleti pályaudvar felé sietett Kün, amikor lefogták. Úgy látszik, meg akart szökni a fővá­rosból. 'A rablóovilkos-betőrő teljes beis­merésben van. hl ÜlifÉllilffllllí fíIlllÉ! fÜÉf! fi nemzetgyűlés mai ülése. — Saját tudósítónktól. — Rakoivszku. István elnök féltizenegy­kor nyitotta meg a nemzetgyűlés mai ülését. Felolvassák az Ynter.pellácjós könyvet, amelybe kilenc interpelláció van bejegyezve. Az interpellációkra félegykör tér át a Ház. Napirend elő‘t Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter jelentkezik szólásra és elmondja, hogy tegnapi beszédében szóvá tette, hegy egyes képviselők meggondolatlan kijelentéseket tesznek, amelyek az ország pénzügyi helyzetet károsan befolyásolják. Tegnap felemlí­tett egy sürgönyt, amelyet egy képvi­selő küldött egy vidéki kormánybiztos­nak. Az 'illető képviselő tegnap nem volt a Házban, délután azonban jelent­kezett n miniszterei nőknél, a Iláz el­nökénél és a pénzügyminiszternél és levelekkel igazolta, hogy a sürgönnyel az államot semmi irányban sem akarta megkárosítani, csak az volt u célja, hagy egyik adósát, aki nem akar fizetni, megijessze. Telicsen m.agánjel- legü ügyből kjfolyőlag 'intézte a sür­gönyt. Kéri a nemzetayülést, hogy a képviselő igazolását fogadja el és áll­jon el attól, hogy megnevezze a kép­viselőt. A nemzetgyűlés a miniszter bcjelc-ri-< I tését helyesléssel vette tudomásul. Áttérnek ezután a napirendre: az illetékemelésről szőlő tör­vényjavaslat részletes vitájára. A 40. §-nál, a tőzsdeadó felemelésé­nél Gaál Gaszton a2t indítványozta, hogy a javasolt kéttized százalék he­lyett egy százalékra emeljék fel az ér­tékpapírok forgalmi adóját. Indítvá­nyát ismételten azzal indokolta, hogy az eddigi kormányok nem nyaltak hozzá erélyesen a tőzsde intézményé­hez. amely pedig ezt az emelést ki­bírja. Sándor Pál a tőzsedadó leszállítása •melleti foglalt állást és a megállapí­tott két koronának az általános forga­lomban 1 koronára, a kuliszban pedig G0 fillérre való leszállítását kérte azzal, hogy tőzsdénk különben nem lesz ver­senyképes. papírjainkat másutt fogják jegyezni és az árfolyamokat más tőzs­déken fogták irányítani. Báró Korányi Frigyes pénzügymi­niszter reflektált a két felszólalásra és kijelentette, hogy nem a tőzsdclütoga- tökrn, hanem a tőzsde intézményére kell tekintettel lenni a tőzsdeadó meg- lupitásánái. A felemeléssel járó pilla­natnyi előnyök megszerzéséhez nem adja oda magát. A leszállítás nem volna megokolt, de viszont 1 %-os tőzsdeadót nem tart lehetőnek. Módo­sító indítványt nyújt be, amely szerint a javasolt kéttized százalékkal szem­ben a tőzsdeadót háromtized százalék­ban állapítsák meg. A pénzügyminiszter felszólalása után az elnök be akarta rekeszteni a vitát, minihog.y azonban Gaál Gaszton tiz aláírással nyújtotta be indítványát, a: zárszó joga megillette s ennek során, kijelentette, hogy a pénzügyminiszter őt érveivel nem auöztc meg. Ezután a határozathozatal követke­zett. amelyhez a képviselőket az elnöki csengő szólította össze a foltosokról. A kérdés feltevésénél újra vita támadt Gaál Gaszton és a pénzügyminiszter között, a szavazásnál azonban a sza­kaszt a pénzügyminiszter módosításá­val a nagy többség elfogadta. Ilyen módon a tőzsdeadőt háromtized száza­lékban állapították meg. A vitát az idő előrehaladottságára való tekintettel félbeszakították. VVVWOVVVWVVQV'l-VVVVVVfVVV —- Osztály sorsjáték. Az osztálysorE­játék mai .húzásán AOO.OOO koronát nyeri': 629; 30.M0 koronát nyert: 28438; 10.000'koronát nyert: 55917; 5.000 koronát nyertek: 5834 7512, 10049 10273 24881 28014 45723 58787.; 3000 koronát nyertek: 11266 27763 29452 30135 46207 50183; 20G0 koronát nyertek: 464 5904 5962 7907 S7S4 9364 13635 14140 15667 16017 17585 19294 21002 21618. 34062 2821S 28553 29158 31193 34048 35342 35772 36300 33385 37089 39221 40446 40741j 41010 41094 41300 41.320 4164S 425o9: 45124 45178 4ŐSS1 46834 49109 52989 53521 54309 55213 54742 55647 57019 57782 58202 58740 59109 59871. Azonkívül kihúzták 1000 és 3'ö koronás nyereményeket. A kővetkező húzás hol-, napután lesz. BrilliánsoKat El­aranyat, platinát grmját 00-400 K ezÜ3tct gátlóját ................2—0 2v ra mdoakinal magasabb áron rész ESPÁR, Király-utca 59. ®¥5.— fesrostciiáiya |j zmkh i-teiatusa és a eső t settsMy, ] (Szétküldés 4T* utánvét mellett) F© Adolf Fia J cégnél, Budapest, IV., Kossuth Lajos-tsíca 4j| Sajái készítéséi Elillllli asztali és függő Ampák, égek Tiszontelr.duknak nagyban Mm 1. és Fia láaajmosstf álya* JŐ2$£Í-Itönxí 41. szám. síü n 1 szmirnát, "belföldit legmagasabb árban vesz Faragó Dezső’, VI, Dessenífy-u. 2S. Tel. HO—SI, Apróhirdétések. Hamis‘ograisért, azüstórr. aranyért lo.crtöbbcfc íizot 'Wyschogrod, Tisza Ká!mán-téri3. Hivásra jovfik._________________________________________ ! Ví z igáísra legbiztosabban, leggyorsabban elő­készít Fővárosi Szeminárium, Almássy-tér U. Erilliácst, aranyat, ezüstöt, ékszert bárkinél drágábban veszek Sláger, Kgyotrm-utca 11. I£ct küiönbejáratu szoba 3 urnák csakis ellá­tással kiadót AndrttsG.v-ufc 40. III. 97. kisebb magángyüjtamcny, poharak, miniatü- i rök, órák, ékszerek stb., tólog kczdégyüjtők- , nők cn block eladó. Megtekinthető a kiadóban j adott címen. Juharban levő ruhaszárító eladó. I’ocskc-utca 23., I. 11.________________________________________ j Cs emog-cüzlet Szegeden, legforgalmasabb he- i Jycn, inas vállalkozás ,miatt eladó. Szükséges }• tőko 800.000 korona. Eriekozni tulajdonosnál, Budapest, London-3zálló 52. Szerkesztik: ár. 6-orő OSsa és ár. Zíaááayi EzaiK | A szerkesztésért felelős: dr.KaaáayjEmsi j Kiadja; Wyólc órai Újság íspkifiitá r.t. Igazgaté: r&ragó Alaásr. Budapest. 1920. Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdajáhan (Rökk • Szilárd-otca í. «*.)’J Csütörtök, 1920 szeptember 16.

Next

/
Thumbnails
Contents