8 Órai Ujság, 1921. február (7. évfolyam, 25-47. szám)

1921-02-02 / 26. szám

A svájci széeassátlitás ] újabb bonyodalmai. Knbiijek Gyula nyilatkozata. —i Saját tudó Jónktól. — Egy felben mev/clenö lapban Púink Gyula súlyos váriakat emel Rubinok Gyula állen. x svájci szénaszáililas botrányait hqAu napirendre ismét Pa­tak.’ akú-mfgvádolja Rubintíket azzal, hogy a Li-ngauer-íéle interpelláció ügyében kiküldött parlamenti bizottság előtt llubinek ellenezte az ö kihallga­tását. holott az ö vallomása és a kezei­ben lévő okmányok világossáf/ot déri­jeitek volna ebben az ügyben. Patak azt állitja llubinek Gyuláról, hogy a parlamenti bizottságot félrevezette és így hamis kép került a parlamenti bi­zottság elé a svájci szénaszáilitás ügyé­ben- Bizonyítani kívánja, hogy a Ma­gyar Mezőgazdák Szövetkezete olyan tanút állított a parlamenti bizottság elé, aki kényszerhelyzetben volt és nem vall olt igazat. Ezzel az ügy mö­gött lappangó óriási mulasztásokat él­t-akarta- Később ez a tanú helyesbíteni kívánta vallomását, de erre néki al­kalmat rlem adtak és ezt a szándékát sem közölték a parlamenti bizottság­gal. Patak azzal vádolja még meg Rubi­nók Gyulát, hogy mint miniszter a szénaszállitás ügyében a Magyar Me­zőgazdák Szövetkezetét olyan előnyös {helyzetbe juttatta, hogy a kincstár kö­rülbelül 300 milliónyi haszontól esett cl a szénaszállitásnál. Rubiuek ezt megakadályozhatta volna, de nem tette. A szállítással a magyar államnak és a magva r kormány hírnevének kül­földön súlyos károkat okoztak és mi­kor per lett a szállításból, a Mezőgaz­dák Szövetkezetét Rubinok védelmébe vette, ahelyett, hogy megtorolta volna a visszaéléseket. Patak még azzal is megvádolja Rubincket, hogy ■ amikor senki sem kapott szémldviteli enge­délyt, a Mezőgazdák, bár burkoltan, láncoltak és üzérkedtek a kiviteli en­gedélyekkel. Patak Gyula a nyilvánosságra hozott vádakkal kényszeríteni akarja Rubine­ket arra, hogy ellene sajtpert indítson. mer1- a parlamenti bizottság előtt tett kijelentéseiért nem állíthatja bíró­ság elé. miután Rubineket a mentelmi jog védi. Megkérdeztük az üggyel kap­csolatban Rubiuek Gyulát, aki munka- társunknak a következőket mondotta: — Holnap nyilatkozni fogok ez ügy­ben. különben sem sürgős a dolog. Először eredetiben elolvasom a közle­ményt. Én a parlamenti birósáa ítéle­tével az ügyet teljesen befejezettnek találom. Nem vagyunk még ott. hogy én nékem mindenkivé! ki keSl jen áll- nom. Nem indítok sajtópert. Patak ur csináljon amit akar. különben is Patak engem úgy is beperelt és a bíróság faglaldozni fog az ügygyel. Az én vála­szom az ő számára nagyon rövid lesz. wrltsTnSm. Nemzeti Boyal Orfeumé. Minden este Vj7 órakor a kitűnő uj februári műsor. Happy Smart, l-’redy Ryps,PSohroeders, Miss Alison, Sisters Kiefenach. HÍREK. A S Órai Újságlegközelebbi száma, a holnapi ünnep után, csütörtökön délután a rendes időben jelenik meg:. __ A közélelmezési minisztérium fe loszlatása. A nemzetgyűlés össze- ülése után a kormány törvény javaslato t fog előterjeszteni a közélelmezési mi­nisztérium fokozatos m ^szüntetéséről. A minisztérium egyes ü-g ^osztályait más minisztériumokba fogja: beosztani, a törvényjavaslat életbeléptéig azonban a minisztérium folytatja működését. — Időjárás. A meteorológiai intézet jelentése szerint hazánkban többnyire derülj száraz és nappal enyhe idő ural­kodott. A hőmérséklet maximuma 13 iák Keszthelyen, minimuma 2 fok Kecskemé­ten. Bújpest,#, -ki; Szombathely 11, —1; Szeged 9,~í"; Eaér 5, —1. i Pasics.állapota rosszabbodott. A bédsi Neje Freic Préssé-nek jelen­tik Lüibacfiból: Mint a Jugoszlávia Belgrüdbjjí értesül, Pasics miniszter­elnök állapota rosszabbodott. A hirte­len rosszullét,. amely a miniszter- elnökiét elfogta, az orvosok megállapí­tása szerint spanyol-nátha. — Kommunizmussal gyanúéit ott színész. LA proletárdiktatúra hutása után a belügyminiszter utasítására az Orsahros Színész Egyesület felhívta a szin'hubi^zgatókat, hogy tagjaiknak a kommunrzJhu^/' alatti magatartásáról tegyenek jelentést. Somogyi Károly győri színigazgató ennek folytán beje­lentette. Iiogv örvessn háza a SzinéiZ- egycsület tagja főokozója volt annak, hogy tőle a kommunizmus alatt a ’lönösen a Szegény Magyarország, Magyar zsoltár, A magyar nemzethez, Vihar után és a Mienk e föld cimü versek érdemelnek külön fölsorolást. Lampcrth Géza, aki most hatodik könyvével lépett a nyilvá­nosság elé, megérdemli, hogy minél szé­lesebb körökben gyönyörködjenek ver­seiben. — A pen^iótulajdcnosok és az uj lakbérrenűe-iét, A budapesti penzió tulajdonosom egyesülete memorandum­mal fordult az igazságÜjllyuiinisZterhez, melyben jut kérte, Jrogy a fővárosi | penzió-kaik az 'j ÚÍKhérrendelet értel­mében if háztuh/ía'onosok ne mond- hassanai fel. Kainutattak a mentorán ­d umb an\;in^fhogy az utolsó évék alatt a fővárosban tömegesen szűntek meg a szállodák és egy nagyobb francia csoport ma is több szállodára alkuszik. Ha a háztulajdonosok felmondási jo­got adnak, akkor a meglévő penziók Jegnagyob része megszűnik, mert alkal­mas helyiséget most nem 'kaphatnak. A penzióik évente ezer és ezer ember­nek adnak időlegesen hajlékot, és így nem tekinthető olyan üzleti vállalko­zásnak a penzió fenntartása, mint egy kereskedőnek a bolthelyisége, mert ők a Pesten tartózkodó ide-zenek érdekeit szolgálják. — Személyi változás a budapesti német követségen. Dr. Stefani követ- ségi titkárt a budapesti német követ­ségtől a Szófiában újonnan felállított követséghez helyezték át. Budapesti utódja von faihlisch követség! titkár lesz. aki a Stockholmi német követség­nél működött. Dr. Stefani követségi titkár Becsen át Szófiába utazott. Lefyen bizalommal!! Ékszereit és hamisfogait az összes hirdetett áraknál drágábban veszi este 7 óráig Frets V., VH., Dohány-utca 02. ss . I. ein. 5. VII. kerületi forgat központjában Isvö 4 szobás, tiszta, modern, előkelő lakásomat lelépési dij nélkül, egy hasonlóan tiszta, 4 szobás belvárosi lakásért, IY. kerületben vagy a Dunaparton. Bővebbofc a kiadóhivatalban. A bumphifály! Gross Alfréd dalát énekli Sarkall Vilmos I a „Kis Komédia* tagja A Táncftbolyí! Efcyetyo—atyatya, Hetényi Heídelherg ! Kalmár szenzációs dalát énekli Víg Miklós az „Intim Kabaré* tagja és a szenzációs februári műsor au Intim Páliaierien! VII., Doiiány-uíca @6. minden üzletben ismét kapható. JBeraes Testvérek, Győr. 4 he €hkr^Mz~z£; 1 / Szerda, 1921 február 2. > Az erdélyi püspökök hüségesküje. Prie OKíavian államtitkár és Nagy Károly református püspök nyilatkozat a/ — Saját tudósi tónk tői. — Kolozsvár, febr. t. j Az erdéiyi egyházak léikéízeinek/jo- vedclmét a magyar kormány írnnah- idejcn az állami költségvetésűé felvett összegekkel, az úgynevezett kongruával egészítette ki. Goya kultuszminiszter kijelentette, hogy a román 'költségve­tésbe az erdélyi egyházak iélsegélyczé- sére ugyanazokat az összegeket fel­vette, amelyek a magyar költségvetés­ben szerepeltek. .4 kongnia folyósítása az eskütétel körüli huza-vonák folytán ennek ellenére még nem történt meg, — bár az erdélyi papság a legszomo- rubb anyagi viszonyok között él. A kongnia ügyében nyilatkozatra kértük léi a közoktatásügyi reszort vezetőjét, dr. Pric Gíktavian államtitkárt és Nagy Károly ev. ref. püspököt. Prie államtitkár a következőket mondotta: — Néhány héttel ezelőtt resszort ügyekben Bukarestben jár iám. ahol akkoriban épen az erdélyi ügyeket be­szélték meg a kultuszminisztériumban. Szó esett arról is, hogy a kongruát a nélkülöző alsó papság érdekében adjak végre ki, minden különösebb bürokra­tikus eljárás mellőzésével. Úgy tudom, hogy akkoriban az a nézet alakult ki, hogy ezt az ügyet sürgősen el kell in­tézni, de eddig, tudomásom szerint, az eskü le nem tétele miatt nem lették meg. / j Mit mond Nagy Károly. Nagy Károly ev. ref. püspök ez ügy­ben a következőket jelafietfe ki: — A kongma ügyét gyomban a meg­szállás után /sürgelttra. Szorgalinazan- dóaak találton tühmösen papjaink ér­dekében, kill ojíf ahol magánvagyon fölött nem rendelkeznek és rá vannak utalva a giyülekiezelek áldozatkészsé­gére, hallatlan nyomorban tengődnek. Érintkezésbe léptem az akkori kultur­Veszo-rl vezetőjével, Branistíevel, aki méltányolta ezt a kívánságunkat, de nem tudom, mit tett érdekünkben., Az alsó papság minden képzeletet meghaladó nyomorúságban van még ma is a legtöbb helyütt. — Goga Gk'ávian miniszter küldött egy átiratot, melyben esküre szólítja lel a papságot. ígértük, hogy nemzet­közileg megállapított áílamjogi hely­zetünket lojálisán elismerjük és ez el­len semmi forradalmi ténykedést nem fejtünk ki, aminthogy ilyet az egyház egyáltalában nem is teliét, 4 püspökök eskütétcli kérdése azonban föltételezi az egyház és állam jogviszonyának rendezését. Erre a rendezésre az iniclativát az állam részéről várjuk és mint a római katolikus egyházra nézve a kormány megindította a szentszékkel a 'konkor­dátum alkotására a lárgyalásoikat, úgy kellene minden más egyházakkal is, az állam és egyház közti viszony rendezé­séről való tárgyalásokat megkezdeni. Mi december 18-án ilyen értelmű vá­laszban körvoiialoztuk álláspontunkat s hogy a tárgyalásokat minél előbb megkezdhessük, tervbe vettük, hogy a helyettesem dr. Ravasz László és dr. Kolozsvári Bálint világi főjegyző sze- mélj'esen viszi a választ Goga minisz­terhez. — Daján Illés, a képiviselőház egy ik a!elnöke nálam járt nemrégiben és azt a hírt hozta, hogy a református' egy­ház számára tízmillió leit utaltak ki. Lehetséges, hogv az egyik felét ennek az összegnek iskolasegélyezésre szán­ták. Eddig azonban csak a hirt kap­tuk. az összeget magát nem. Több Ízben kértük, hogy fizessék ki a kongruát pausál összegben, de erre ; válasz sohasem jött. színház vezetését, valamint az ö tu­lajdonát képező színházi kellékeket el­vették. Jelentette továbbá, hogy ör- vössy, kijelentései szerint, a kommu­nizmus magasztos elveivel azonosította magát és a kommunista szinházkon- gresszuson képviselte a társulatot, Győrött izgatott a papok és a burzsoák ellen. A szinészegyesüTet a feljelentés alapján nem indította meg a fegyelmit, hanem kiadta a fejj-döntést Örvössy- nek, áki a vádak miatt Somogyi igaz­gató ellen bűnvádi feljelentést te'tt. Az ügyben ma volt a tárgyalás a buda­pesti büntető járásbíróságon dr. Balogh járásbiró előtt. Somogyi igazgató kije­lentette, hogy ő csak kötelességének tett eleget, amidőn Örvössy magatar- ' fásáról a fegyelmi hatóságnak jelen­tést tett. iA bíróság dr. Földes Árpád védő indítványára a valódiság {bizonyí­tását rendelte el és erre nézve több tanút fognak megidézni. — A cseléd meséje. Megírtuk, hogy a Korall-utea 10. szivéé házban betörés tör­tént és hpgy a fiatalkorú cselédet megkö­tözve talplták. /A nyomozás megállapí­totta, hogy alCány, Kiss István cipészse­géddel és Felkér Ferenc napszámossal együtt követte el a betörési; és a leányt azért kötözték ipeg, bo^v a nyomozást félrevezessék. A rendőrség mindahármafc letartóztatta. — A szent kürt. Lampérlh Géza leg­újabb kis verses füzete, amelyet ő maga „ébresztő hangok a magyar nemzethez" nevezett el, élénk tanúságot tesz ennek a nem eléggé méltatott költőnek nagyszerű tehetségéről. Egy-egy költeménye való­sággal frappirozza az olvasót, s igazán arra való, hogy szűk hazánkban, de a megszállott részeken is ébren tartsák azt a szellemet, amely egyedül lesz képes visszaszerezni területi integritásunkat. 4 szent kürt krónikás legendán kívül kü­Sanlaisfib í iplfl ISOil ** hatók, Király-utca 10 Egy gyönyörű művészi porcellán és bront össze­SStímsu függő villanylámpa eladó vagy elcserélendő oszlopos, álló nagy vil- lanylámpaval. Bővebbet a kiadóhivatalban. Egy emeletes ház eladó QTCTIPETR Budapest, Rczsa-ntoa 9/fL ö a ELI n & Bl, tJgynőkők kizárva# ÍÉjI. ésiá.x> Kereokedelml r.-fc fiöKjoí. V., Fürdő-utca 5. telefon 149—48. II.. Margit-körot 5/a. „ 71—67. VII., Klauzál-ntca 26. „ 128—79. Minőén ctemege-küliinlegessés kaphatói Belépt! dll nélkül, n ■ p fl —frlealiiii YIlí, József-körufc L sz, — Kezdető 9 órakor. Astoria Tavsrnftfean módira IdnsistéH ahol hivatásosak mell-őzósé- vel az előkelő közönség táncolhat • sas # _ ékszert,aranyafc,ezüst­SLÍf 9C 3 zf ú B 09 MM tárgyakat lugmaga­iriiiians^ sámer, , , - - i r r— Kccskeméti*utca 11* Gödöllő ÖregheÉTyon» gyönyörű fekvésű lieJ.veu, 10 porenj-iro a villamos megállótól, rostén Miied! üéiszoliás illő bercndösóssöJ, kb. két hóldnyi gyümölcsössel eladó. Ügynökök kizárva, Cim a kiadóhivatalba

Next

/
Thumbnails
Contents