8 Órai Ujság, 1921. augusztus (7. évfolyam, 169-192. szám)

1921-08-02 / 169. szám

Kedd, 1921 augusztus 2. bőgj az valótlan, ű Vágóval sóba négy- szemközt nem volt, legföljebb néhány pil- laaatög* amikor Sttupkát & telefonhoz hívták. Aa elnök ezután IS. pero szünetet ren­delt el. Szünet után- az elnök Sztanykovszky vallomását ismerteti részletesen e kiemeli mindazokat a vádakat, amelyeket picin ellen felhozott Dr. Lidin megjegyzi, hogy ezek os­toba rágalmak és merő képtelenségek. As ta valótlan, hogy Hüttner preparálta volna. Senki se tételezheti fel azt a hü­lyeséget, hogy Károlyi Imre gróf Hült- nert tiszttartónak fogadja fel. Sétány- kovszkynak ez a tényállítása tulajdon- képen az ékköve a sok hazugságoknak, Elnök: Szanykovszky azt is állította, hogy Ön kijelentette, hogy Friedrich politikája olyan, mint Kun Bclác, csak fehérbe, dinnek kapcsán politikailag is tehetetlenné kell Friedrichct tenni. Picin: Ez merő képtelenség. Felmu­tatja a főszerkesztése alatt álló Szózat egyik-másik példányát, amelyek a román megszállás idején neveik aláírásával ve. zereikkeket tartalmaztak, ahol elisme­rőleg foglalkozik Friedrich szerepével. — Elnök: Igaz az, hogy tanú ur az, aki a szerepeket kiosztotta mondván, hogy Hüttner lesz a primadonna, Sztany- kovszky az intrikus és Vágó a bohóc. Szék tanú ur szavai lennének. • Tokit: Hogy ezt mondtam volna, nem emlékszem, azonban ,,si non‘e verő, bene trova.lo“, do ha mondtam volna, egészen jól eltaláltam volna. Tényleg Sztany- kovszky az intrikus és itt van a bohóc is, meg a primadonna is. Elnök: Hit tud arról tanú ur, hogy Dobó állította, hogy Kéri Vágó .jelenlété­ben rá akarta bírni a Tisza-gyilkosságra? Tanú: Hüttner említette először, hogy Vágó hallotta volna azt a beszélgetést, amikor Kéri ráakarta volna bírni Dobót a Tisza,gyilbosságra.. Amikor Dobót erre- nézve kihallgatták, azt \ mondta, hogy igaz, megtörtént- .Vágó \ kihallgatásakor állította, hogy látta Dobit Körivel be- széln i,de h'ogy miről ^beszéltek, azt nem tudja, annyi bizonyos azonban, hogy Dobó nagyon sápadt volt- Még meg jcell említenem, hogy Vágó és Satanykov/ízky már a katonai főtárgyaién során .érint­keztek egymással a fogházban; S Sztamykovszky és Vágó előadták, hogy, amikor ők itt voltak a fogházban, mi­ként érintkeztek egymással a Vergatte- rung jelzés alatt. Fütyülték a Vergatte- r un got és ajkkor egyik emeletről a má­sikra továbbították a foglyok a hireket. Ök tehát megtalálták aryp. a módot, hogy egymással érintkezzenek. Fényes: Ez mese, lehetetlenség; Elnök: Csendet kérek. , Tanú: Most pedig áttérek a Fagy Zsu­zsanna dolgára. Nagy Zsuzsanna jegyző­könyv felvételénél nem voltam jelen, de azt tudom, hogy a főtárgyalódon igen so­kat adott ellő. Beszélt a százezerkoronás levélről is, noha az ügyész előtt nem akart semmiről sem tudni. A főtárgyalá­son rengeteg sokat áldott elő, és reám ez igen rossz benyomást tett, az volt a be­nyomásom, hogy nem igaz, amit mond. Kitért még Bartha Albert vallomásának folytatására, amelyet csak a lápokból is­mert, mert Bartha Albert tudomása sze­rint kijelentette;, hogy egynémely tudó­sítás nem volt megfelelő. Kijelentem — mondotta dr. Ülain, — hogy nekem sem­miféle érdekem nincs, hogy szigorúan me a valóságat mondjam. Természetesen a vádlottaknak érthető érdekűje, hogy eltérjenek az igazságtól, A magam részéről is hangsúlyozom, hogy nagy ügyvédi munkát végeztem e Kekem egy emléktárgy Tisza István ha- pörben, egyetlen fillér díjazás nélkül, gyatékából a legszebb honorárium. Tu­dom azt, hogy az egész városban szerte beszélik, hogy zsidópénzen fizettek meg enyém. Uéltóságos urak, előkelő szalo­nokban újságolták, hogy konzorcium adta össze a rengeteg pénzt. Mindez va­lótlan. Még azt lehetne feltételezni, hogy talán az ügy révén babérokat akartam aratni. Ha lett volna ilyen ostoba gon­dolatom, abból hamar ki kellett volna ábrándulni a sok fenyegető levél olvasása után, amelyet kaptam. Elneveztek gaz­embernek, árulónak és mindenképen ter­rorizálni igyekeztek. Kern hátráltam meg, folytattam becsülettel cs megcsináltam, amire vállalkoztam. Szeretném még elmondani a mai tár. gyalác során a Pelfot-ügyet. Egy reggel még ágyban voltam, felkeltettek, hogy c.gy asszony, Holtainak az anyja kivan velem beszélni. Siránkozott fia sorsán, majd elővett egy levelet és azt mondta: szeretne Károlyi grófhoz jutni, megki. sérülte, de nem fogadta. Elmondta, hogy volt a fia ügyvédjénél, .valami Lévai nevűnél, aki azonban nem azonos a most is szereplő Lévaival. Pa- jiaszkpdott, , hogy a zsidó ügyvédeknek nem nagy a, tekintélyük és igy a fia ügyé­ben nem csinálhat semmit sem. Kért, hogy a levelet juttassam el Károlyihoz. Én az asszony előtt nem akartam mu­tatni, hogy érdekel a levél és «at mond­tam, hogy csak hagyja nálam, majd elin­tézem a doffigát. Ez a levél a perre nézve dokumentum, mert Keltei a sa ját ügyvéd­jének irta. Heltai ezeket irta védőjének! „Tervem a következő: Az ön segítségé­vel összeköttetésbe akarok jutni gróf Ká­rolyi Imrével; akinek tudomására akarok juttatni olyan dolgokat, amelyeket úgy a Tisza-ügyben, mint a főkapitány ellen kellő módon felhasználhat úgy, hogy c Tisza-ügyet végleg tisztázza. Ezt azonban csak abban az esetben vagyok hajlandó tenni, ha engem befolyásával kiszaba­dított. ' Friedriohet le fogják tartóztatni. Az okot e lépésemre az adta, hogy tu­domásomra jutott Friedrich egyik kije­lentése, tudniillik ez: . Heltait nem tehetem lehetetlenné; tehát bezáratom a ^bolondok* házába! Tervem az, hogy ön beszél négyszem­közt gróf Károlyi Imrével!, előadja a fel­soroltakat cs felszólítja, hogy ügyvédjével, Szilágyival, aki azelőtt hadbíró volt és akinek itt igen nagy befolyása van, né­zesse át az ügyemet és ha ennek alapján, továbbá az általa adott referenciák alap­ján meggyőződést szerez ártatlanságomról, tegyen lépéseket szabadlábrahclyczescm iránt. Akkor hajlandó vagyok olyan hely­ről ahova Friedrich és társai keze nem ér el, tanúvallomást tenni. Figyelmeztetem azonban gróf Károlyi Imrét, hogy az esetben, ha fel akarná használni az önnel való beszélgetésemet, mindent letagadok és semmit sem vallók, mert nem akarok angolba menni. Levelem három! részre tagozódik: a Mattyasovszky—Ifisza-ügy, a Friedrich- orgazdasági ügy/ a Mattyasovszky—Ká­rolyi lmre-ügy."; Leírja ezután !a levélben — folytatja a tanú — hogy! egy alkalommal, amikor fennvolt a katonatanács tagjaival Fried- . riehnél, | , t Friedrich érdeklődött, hogy ml vjin Tiszával, majd hirtelen: hozzátette: Hja, hiszen ezt te nem is tudhatod! Ezután Fried­rich forradalmi szereplésével foglalkozik a levél. — Én ezt a levelet lemásoltattam és*-. feltettem Sztupkihoz. Sztupka legna­gyobb csodálkozásomra kijelentette, hogy elkéstem, mert Heltai már járt nála. Heltai szerepéről rőteden még csak a kö­vetkezőket akarom megjegyezni: — Amikor János Andort a katonai fő­tárgyaláson kihallgatták, igen erős éllel vallott mindenki ellen, de különösen Fried­rich István elleri. A tárgyalás után Já­nost két detektív elvitte és nyolc-kilenc nappal később megjelent egy kommüniké egy esti lapban, hogy a rendőrség letar. tóztatta. Az ezt követő napon Lengyel Zoltán a tárgyalóteremben figyelmezte­tett, hogy menjek ki, Heltai akar velem beszélni. Heltai ekkor közölte velem, hogy János Andor megszökött. Elmondta, hogy az ügyészségen * Friedrich és Polónyi rá akarták venni, hogy mondja azt, hogy terror alatt tett terhelő vallo­mást a katonai tárgyaláson. János Andor ügye­sen megszökött- Előttem ez az egész elő­adás valótlannak látszott. Heltai azt az ajánlatot tette nekem, hogy kimegy Bécsbe János Andor után és az esetről jegyzőkönyvet vesz fel vele. —i Elutasítottam az ajánlatot, azutáni az került szóba, hogy Heltai kap egy le­velet, azt egy Prónay-féle nyomozó tiszt kíséretében kiviszi és átadja János An­dornak. „Az lehetetlen — mondta Heltai, — hogy Prónay-tiaztet küldenek hozzá, kirázza a nyavalya". Végül is a követ­kező napon atban történt megállapodás, hogy egy Bauer nevű tiszt és Heltai utaznak Bécsbe. Hozzájárult ehhez Pró- nay is, ha viseljük a költségeket. Délután a Britániáhan tárgyal­tuk meg a részleteket. |— Heltainak lelkére kötöttem, hogy neki más szerepe nincs, mint bemutatni Bauert és jegyzőkönyvet vegyenek fel. Az előleget a költségekre nekem kellett volna fizetnem, de nem tudtam, nem akartam adni, hanem llievelet irtani Len­gyel Zoltánhoz, hogy ő folyósítson kétezer koronát, Lengyel Zoltán csekket adott, amit azután Frónay váltott be. Egyik tárgyalási napon Lengyel Zoltán egy levelet tolt hozám, amit Heltai kül­dött Bée&bői. A levél így-szóit* Igen tisztelt képviselő ur! ! Fényesen, mennek a dolgok sok adat jött a kezembe, amelyeket felhasznál­hatnak. Beszéljem, Ulainnal, hogy ne ugráljon olyan sokat, Ajs öregem ügyé­ben pedig tegyenek valamit, hogy ki­jöjjön. Prózainak is irok, neki külön közlendőim vannak.'’ A levél aláhúzva a következőket tar­talmazza. még: i A hadjárathoz pénz kell! — Ugyanekkor kapott levelet Sztupka is, neki János Andor irt. Azt közli vele, hogy szerencsésen Bécsbe érkezett és a jobb levegő miatt ott is fog maradni. Közűi, hogy Heltai felkereste éa készsége­sen állt Sztupka rendelkezésére, de Hel­tainak öt vagy hat napon át még Béc=- ben kell maradni. Perdöntő bizonyítéko­kat juttat majd számára. Azután János Andor és Heltai apjának sorsáról ir és burkoltan annak szabadlábra való helye­zését követeli. Borzasztóan - felindultam, mert láttam, hogy az egész egy zsa- rolási manőver. meg is mondtam Sztupkának, hogy azonnal rendelje vissza Heltait. Heltai szökéséből két felfogás alakult ki, a Sztupkáó és az enyém. Sztupka felfogása az volt, hogy Heltai előre elhatározta, hogy nem jön többet vissza. Az én felfo­gásom szerint Heltai, amikor kjment jóhiszemű volt, de kinn vették le a lábá­ról. , hogy Heltai hamis tanukat gyár­tott-e vagy sem, erre nézve semmiféle információm nincsen, erről nem tudok semmit. Ezután az elnök a tárgyalás folytatá­sát holnap reggel 0 órára halasztotta. HÍREK. — Továbbra. Is meleg idő várható. Franciaország és Nyugatoroszorezág fe­lett kisebb maximumok vamaakt Délkele­ten és délnyugaton ará|nyJag iiacsony a légnyomás. Az európai ílfUjjá/ás továbbra is megtartotta száraz, nt^leg.f jellegét. Ha­zánkban túlnyomóan de rótt, gzáras és a normálisnál melegebb idő uralkodott. A hőmérséklet maximuma 35 fok Egerben, minimuma 15 fok Sopronban és Tapolcán. Prognózis^ Meleg idő, elvétve zivataros esővel. , . , . __ ítélet a. rákospalotai direktó­rium bűnügyében. A pestvidéki Mr. törvényszék dr. Smrgoth Gyufa íábla- birő elnöklete alatti mü'ködőy tanácsa kétheti tárgyalás után ma/íürdette ki a rákospalotai direktóriumi bűnügyé­iben az ítéletet. A' yádlojtak több mint kétszázrendbeli büicspfekménnyel vol­tak' vádolva és a bizönyitási eljárás so­rán a bíróság csaknem 400 tanút hall­gatott ki. A törvényszék a direktórium, elnökét Páliak Károlyt, továbbá Fran- Ikovics Mihályt, Spiegelhalter Sándort 10—10 évi fegyházbüntetésre, Gaber- den Rezső tanárt és Bakács Ignác ügy­védet 7—7 évi börtönbüntetésre, Pro- hászka. János gimnáziumi tanárt 4 évi börtönbüntetésre. Fekete Gyulát 5 évi börtönbüntetésre. Gaberden Rezsőn©- 2 évi és 6 havi börtönbüntetésre, a többi vádlottakat pedig ki-sebb börtön és fogházbüntetésekre Ítélte el. — A volt lftl-es gyalogezred tiszt­jeinek ás legénységének^ ünnepsége. A volt 101-es gyalogezred/tisztjeinek é3 legénységi állományának egy küldöttsége jelent meg kihallgatáson pózsni kir. her­cegnél és meghív®, őt keddre, augusztus 2-ra Békéscsabára,!, ahol, a volt ezred tisztjel és legényt éra/ megünneplik a komreszki ütközet -évfordulóját. A gya­logezred az egész háború során József főherceg alatt szolgált, az ő hadosztályá­hoz volt beosztva éa miután az ezred tisztjeit és legéipaégét ^ főb^rce^.­ran fölkereste ragaszkodása jeléül, meg-j kérték, hogy most ezen az ünnepségen is részt vegyen- József főherceg szívesen; fogadta a küldöttséget és közölt® velük, j hogy a meghívást elfogadja, af ünnepé- j lyea részt vesz. | / — Festetlek. Aud^r érót ilgyo. Egyik hétfői reggeli láp r#zletes tudó-j sitásban számol be \ Ffaeüch Andor gróf ügyéről és többók/ közt azt írja, hogy a grófot őrizetbe vették. Amint: a 8 Órai Újság munkatársa illetékes; helyen értesül. Festetich Andor gró­fot a rendőrség nem vette őrizetbe. • mert ügye a lcr/teljescbfj, mértekben tisztázódott. f X — A fővárosi tis/tviselők lak-; bérpótléka. Á tdmes elhatározta,| hogy az auguífcíus/ íakbérnegyed al-i kalmából a l'ávú/asi iisztvisclőknekj még pedig úgy fa /ténylegeseknek mint} a nyugdijascikn^ megadja a fölemelt; lakbérpótlékot, úgy amint azt az állami! tisztviselők is megkapják. •• j — 250 darab ezrest akartak be­váltani. A rendőrség tudomást szer-! zett arról, hogy Nagy Öáöílhi, Do-i hány-utca 50. sz./íakásáHrnagymeny-i nyisógü hamis ofcressejr rendelkezik-; Munkácsy de!ek(/tej^fígyclö felkereste! Na-gynét, és abban állapodott meg,; hogy ő majd értékesíti az ezreseket/ Át is vette tőle a bankjegyeket, azután! bekísérte a főkapitányságra. Kihaüga-' tása után őrizetbe vették. — Elhunyt újságíró. A régi ujság- iró-gárda egyik kiváló tpgja, Somogyi Ede vasár lap hosszas /zenvedés után i 69 éves 1 arában mcanalt. Pályafutá- j tát az Lg etértésnél /kezdte. Negyed­századon t a Budapesti Hírlapnak volt megt :csült munkatársa. Sokol­j dalu nyefvtudásMak bizonyítéka az i ötnyelvű, faótár. .Feltűnést keltett tu- ' domúnyos í 'körökben is Szumirok és magyarok sjjinyí munkája. Temetése kedden délután 5 órakor desz a rákos­keresztúri temető halottafcházából. — A gryöng-yösi ^polgármesteri rejtélyes eltűnése Becsben. Schacker Béla, Ggönüyős vám* alpolgármestere a város mégbizásáMl őt nappal ezelőtt Bécsbe ériíezett ésrrokonainál, szállott meg. Szómbaton/esíe egy fiatalember! jelent meg - alakúiban, aki mint bácsi rendőrségi detektív mutatkozott ibe esi felhívta Schaekert, hogy menjen veleí a rendőrségre. A ház előtt autóba szállották és az alpolgármester azóta.1 nem mutatkozott. A család vasárnap Schackcr keresésére indult, de a rend­őrségen semmit sem tudtak róla, az állítólagos detektivnek még a nevét; sem hallották- A föltevés az, hogy itt! esetleg a kommunisták buszújáról van szó. mert a kamraiul alatt Gyön-Í gyösön ellenforradalm-ár szerepe volt/ A bécsi rendőrség széleskörű nyomo­zást tett folyamatba. j — Záporpróba a Magryar Szín* házban. |\la délelőtt 10 órakor a Ma- r-ar Szinjházbaiy záponpróbát tartott a tűzoltóié*. A ^fáporpróbához kivonult a IV., VlllX/és központi tüzörség. * Jclzof-csoport néven vált világ-­hírűvé az a ti zeniét tagú orosz tánc-, csoport, amely tegnap este mutatkozott: be a Jardin,de Paris /kabaréjánál k uj mű­sorában. A nagyszerű táncpradukciókatj a zsúfolt ház percelJg tapsolta. Természe­tesen nagy sike-re/volt a vendégszereplö Sarkadi Aladárnak, aki humoros jelene­tével süriin mesfkacagtatta a közönséget. Lukács Gyula és Hagy Imre „Hegedűs az oka mindennek" cimü revüje tovább aratja sikereit és a premier közönsége most is megismételtette Balogh Böske, Mészáros Paula, Dénes Oszkár, Kertész Endre ének- és táncszámait, tSzendy La­jos, a váratlan zenehumorista valóságosan flappi rozta a közönséget, amely sokat gyönyörködött Hild Hadges és Ed. Vynos ! elegáns táncában. Uj műsort mutatott be | a Tabarin is, melynek külföldi attjakció.i | a táncművészet remekei. . I * Hangverseny a Svábhegyen. Hif-i bért Janka opeíjíénekesnö, Ocskay Kor-1 nél tenbrista, űbnziger Antal hegedűmű­vész és DiÁsl Oszkár zongoraművész! csütörtökön Együttes hangversenyt ren-J deznek á /svábhegy" /szálló terrace' tei- mében. A,'hangverseny rendkívül élveze: j tesnek "ígérkezik, íiösorábau Hubay.j Bach, Schirhuiann, Bizet, Delibcs. Puccini,! éa .Verdi .'szerepelnek. : » Olvassa a S/inházI yiUgtű; <4 ma

Next

/
Thumbnails
Contents