8 Órai Ujság, 1927. június (13. évfolyam, 123-145. szám)

1927-06-01 / 123. szám

SZERDA 8. OLDAL ÓfiiirasiG 1927 JINIUS t 10 táblás ház lelhes Közönsége terjeszti „A IeghisebbiK Horváth-lány“ nagyszerű hírét SCiráS^ S?inhdz Nyári helyárak 1 Qeinfjardíék elmentek-Moissi főn Egy beugrás a Magyar Szzínf)á&ban Az ezredik fellépés — A „Te csak pipálj, Cadányi" öívenedik előadása Diploma- és bizonyílvárrykiosztás a Színművészeti Akadémián Elmentok Rcinliardték, véget értek a 3/i- rakel csodái. Mert hogy csodatevő ereje volt ennek a misztériumnak, az kétségtelen: hi­szen a Városi Színház óriási nézőtere hat­szor telt meg zsúfolásig előadásaira és — olyan áhitntos, figyelmes csendet talán még sohasem hallottunk színházban, mint a Mi- rakel-estéken. Mi heves ellenzői vagyunk a vége szakadatlan idegen inváziónak; de az ilyen produkciókat mindig szívesen látjuk; az ilyenektől nem szabad és nem lehet el­zárni a budapesti közönséget semmiféle rend­szabállyal. A Mirakel hatása a publikumra olyan grandiózus és olyan megnemesítő, hogy minél szélesebb, minél nagyobb publikum­rétegeket hozzá kell juttatni. A művészi érték — más lapra-tartozik; ami ebben a produkcióban művészi: a rendező munkája, csak a szemnek; maga a miráoulum a szív­nek szól: bármi is legyen különben a „szerző1* munkájáról... A „Mirakel" újabb sorozatát a város nem engedélyezte; viszont a \ árosi Színház egy újabb vendégszereplést hoz még e szezonban és pedig: Alexander 3Íoissil, aki június közepe táján játszik néhány esten Budapesten. * Jubiláns estéje lesz ma a Nemzeti Színház­nak: Csathó Kálmán kedves, hangulatos cs mindenekíolött: irodalmi értékű vígjátéka: „Te csak pipálj, Ladányi!'1 ötvenedszer kerül színre ma. Február 18-án volt a premierje és azóta 19 táblás házzal jutott el a mai jubilá­ns stációhoz, amelytől bizonyára diadalma­san halad majd a további jubileumok felé. Az ilyen siker nem gyakori eset ma és külö­nösen nem a Nemzeti Színházban. Csathó Kálmán az ország első színházainak legked­veltebb írói közé tartozik s minden eddigi darabját — ..Az új rokon“-t és a „Házassá­gok az égben köttetnek" címűt — ügyén:Íven szeretettel fogadta a közönség; hálásan ju­talmazván az írót darabjainak magyar levegő­jéért, magyar alakjaiért, magyar témáiért. Ezek a magyar értékek biztosították a „Te csak pipálj, Ladányi!" kivételes sike­rét is amellett, hogy a darab irodalmi es színpadi értéke, kedvessége, 'meleg humora is megnyerte a közön ség tetszését. * A Színművészeti Akadémiát ma délben hagyták el a növendékek. Ma délben volt a diploma- és a bizonyítványkiosztás. 'Tíz növendék hagyta el az intézetet diplomával a kezében, harminc pedig cakójpióra táro­zóit. A tíz növendék közül, akik Fáy Sze­rénának és Nagy Adorjánnak voltak a ta­nítványai, Szabó Margitot már le is szer­ződtette a Nemzeti Színház tagjai sorába. Az előkészítőt végzett növendékek közül hatan állatni ösztöndíjat kaptak. A fővá­rosi nagy ösztöndíjat Szatmáry Margit, a \Tóth lmre-íclc ösztöndíjat ZiUmi Gyula, ösz­töndíjas kapott még- Vég Sári. a dr. Sebes- tyén-féle díjat pedig Nagy György nyerte el. Vég Sárit és Nagy Györgyöt a Vígszín­ház szerződtette. A mai ünnepségen Tóth Imre igazgató meleg, szép beszédben bú­csúzott cl a növendékektől, akiknek a névé­ben ZiUtsi Gyula II. éves növendék kö­szönte meg a tanári kar lelkes es szeretet­től teljes munkáját. * Tegnap este beugrás volt a Magyar Színház­ban: a „Csókról-csókra" hősnőjét egy fiatal vi­déki primadonna: Kósza Irma játszotta. Jómeg- jelcncsű, széphangú színésznő, sok természetes kedvességgel és temperamentummal. Egy kicsit vidékies meg; de hiszen annyian leszoktak már az. ilyesmit! ... Az este igaz, megérdemelt sikere volt. ♦ Kedves kis jubileum volt az éjjel: két fia­tal színész, Érczküvy László és Vigh Miklós ün­nepelték ezredik együttes fellépésüket a „Papa­gáj*--bán. Persze zsúfolt ház volt és taps és virág­os az erkölcsi elismerés mellett némi anyagi is; mindenesetre annyi, hogy a két fiatal színész nya­ralását biztosítsa. A mókák és táncok, amelyeket előadtak: kedvesek és mulatságosak voltak s a fiatal művészek köszínházbeli direktorai, akik jelen voltak a jubileumon, meggyőződhettek róla, hogy f'.rczkövy T.ászló és Vigh Miklós bizo­nyára nagy szerepekben és nagy feladatokban is hasznos tagjai a magyar színpadnak. Amit különben már nem egyszer bebizonyítottak a kő- színházak színpadain .., de Paris Telefon : József 886—31. Ma, kedden síréra reggel sl^jsí éraker Este 9 órái ól világvárosi táurnuisor_ Faust — .1 - I. és 11. rész a Nemzeti Színházban. — Soha még művészi reklám nagyobb valót- I lanságot nem hirdetett annál, hogy a Nem­zeti Színház a „teljes Faust“-ot fogja az idény végén előadni. Régen nem volt részünk nagyobb csalódásban, szomorúságban és meg- i döbbenésben, mint mikor tegnap este tapasz­talnunk kellett, hogy Faust remek első ré­széből — amit, bár szintén egy csomó kény­szerű kihagyással, de mégis olyan nagy siker­rel játszott mindig színházunk, négy órás előadás keretében — most két óra alatt hogyan lett ösztövér vázlat, gyorsan pergő : film-dráma, fontos és gyönyörű jeleneteknek i teljes feláldozásával, az egyes mozzanatok­nak rövidre fogott, Sokszor szinte lélektelen jelzésével. Szerencse, hogy ennek a mondhatni barbár kegyetlenséggel kipusztított kertnek megma­radt részeiben olt mosolyt glak, ékeskedtek a Kozma Andor gyönyríí fordításának, Goethe szelleméhez igazán méltó költészetének vi­rágai, s szerencse, hogy Mefisztó alakjában az ördögi gúnynak és humornak olyan szín­padi mestere jeleskedett, mint. a pályáján legmagasabbra talán most emelkedett Palággi Lajos, és hogy a régi együttesből megmaradt a Váradi Aranka végtelenül finom és poé- tikus és egyben nagyszerűen igaz Margit ja, kinek páratlan hatással játszott börtönjcle- í nete minden idők egyik legszebb művészi tel­jesítménye volt ezúttal is. Az első rész kegyetlen, és nézetünk sze­rint, teljességgel megengedhetetlen megcson­kítása után, eredendő aggodalommal vártuk | a második részt s mikor éjfél felé kimerül­tén, sokkal kevésbbé élvezetnek, mint inkább bosszúságnak és gyötrelemnek emlékével ki­felé botorkáltunk a színházból: igazoltnak éreztük azt a régi nézetünket, hogy a Faust második részét meg kell hagyni az olvasó­szoba csendjében, ahol jeles magyarázók ! munkáival körülbástyázva, valahogyan mégis csak megpróbálhatjuk kihámozni a kemény burkolatból az értelem és jelentőség élettel­jes csiráját — ha a goethei lángszcllcm min­den megnyilatkozása — miért tagadnék nagyképűen — még akkor sem válik szegény átlag-szellemünk számára egészen világossá és érthetővé. De mi lett a színpadon a szintén rettentően megkurtított második részből! Részint érthe­tetlen és felfoghatatlan zűrzavar — néhány Glória Swanson RodLaRocque Adolphe Menjou Pola Negri Radius és MárRus Park gyönyörű költői jelenettel tarkítva, — részben pedig: a színház költségvetése szempontjából azonban nagyon olcsó látványosság. Boszor- drága, a goethei műélvezet szempontjából kányiistből és ládából kicsapó tűznyelvek, far­sangi felvonulás, szentpálolgák táncai, való­sággal visszatetszést keltő, sehogyan sem oda­illő kacajt támasztó kentaur-jelenet, a színész testét kitoldó kasírozott ló hátára pattanó és elnyargnló Fausttal, — a majdnem egészen mezítelen Paris — mindezek, higyje el a Nem­zeti Színház igazgatója, sem a magasabb mű­vészi törekvések bizonyságai. Hogy a har­mincegy kép szinte boszorkányos gyorsaság­gal változott és pergett le, ez igaz, és a színház technikai felkészültségének elismerésre méltó jele — de ez a virtuozitás még fokozta az egész előadás moziszerfiséget, ami se a Nem­zeti Színháznak, se Goethének nem válik na­gyobb d i cső .'égére. Mefisztó és Margit megszemélyesítőit már említettük. Külön meg kell még dicsérnünk Aczél Ilonát, aki Heléna szerepében varázsla­tosan gyönyörű jelenség volt es szépen sza­valt. Faust alakjához Abonyi Géza kedves, rokonszenves egyénisége nem egészen jól ta­lál. Az első jelenetekben valósággal illuzió- ronfó volt az a szerencsétlen dekadens ötlete, hogy az öreg Faustot, ósdi talárban, görnyedt háttal és ősz parókával ugyan, de a maga ró­zsásan fiatal abonyigézai csupasz arcával áb­rázolta. E jelenetekben tüzes pátliosza sem volt egészen megfelelő — a Margittal való je- letenetekben viszont kelleténél hűvösebbnek találtuk. A kisebb szerepek vivői közül nagyon meg voltunk elégedve a bájos Euphorion-jelenet hősével, a mindig választékos művészi eszkö­zökkel dolgozó Környey Paulá-vA s Ariéinak elragadóan szép megszemélyesítőjével, a dik­eiójában js megkapó Mátrai Erzsi-vcl. Fáy Szeréna mulatságos Márta, de kár, hogy a kertjelenet most sokkal kevésbbé jól volt ren­dezve, mint azelőtt. A párok nem sétálva beszélgettek, s nem párosán sétáltak, hanem egészen lehetetlenül egymás mögött ballagva. Bodnár és Irányi Irén nagyon kedves öregek voltak, Philemon és Baucis alakjában. Meg­említjük, hogy Faust szerepét a következő elő­adáson Lehotay, Margitét egy későbbin Tőkés Anna fogja játszani. Az egész közönséget láthatólag fárasztotta az előadás, s a kritikusok is sokat elégedetlen­kedtek. Bosszúságukat, méltán fokozta a fő­próba állítólagos elmaradása, ami érthetetlen dolog. Csak nem marad talán igazán cl a színház szempontjából elengedhetetlen fő­próba, s ha volt, miért nem' hívtak meg rá minket, kritikusokat? Ha pedig csakugyan nem volt a Fitosí-ból főpróba: az a színházi előkészület csődjét jelenti. Mindent összevéve: sokkal jobban tenné a színház, ha megmaradna Faust első része mel­lett, esetleg kibővítve azt a remekszámba menő földi előjátékkal, s talán kiegészítve a második rész utolsó, megdicsőülést jeleneié­vel. Ne mondja azt Hevesi Sándor, hogy Margit történetével bevégezni Faust-ot. annyi, mint Ofélia halálával befejezni Hamlet-ct. Ez legfeljebb csak féligazság. Tudjuk jól, hogy Faust története nem ér véget Margit halálá­val, de tudjak azt is, hogy míg Hantiét végig nagyszerű színdarab, a Faust, második részé­nek temérdek szimbóluma, allegóriája, el­vontsága, filozófiája nem való színpadra. Meg­engedjük, hogy* Hevesi szépet és nagyot is akart tegnapi vállalkozásával de aztán tűrje el azt a nem rosszindulatú, csak őszinte bírálatot: hogy vállalkozása nem sikerült. Szász Károly 1. Dráma az asszonyról, aki nem becsülte meg férje szerelmet. J. A legszellemesebb vígjáték, a legjobb szinészegyüttes csütörtöktől Corvin a Kamara a Capital Laura la Flante Pillangó a viharban Mary Prévost A hét csirkefogó — Orska Mária — a szerelmes asszony. Porto-Siche komédiáját játszotta az este Orska Mária a Fővárosi 0 peret t.-.zinházban. Színpadi kultúrája és igaz művészete igen nagy itatást váltott ki; egyes lírai jelenetei­ben olyan igaz volt, hogy elementárisán ha­tott: de drámai kitörései már gyengébbek és színtelenebbek, mint voltak valamikor. Part­nerei: a bécsi Kammcrspiéle tagjai kitünően asszisztáltak neki: közölök különösen Hans Jcseh-Baltólot kell kiemelni. — Nirsehy Emília tánc-akadémiájának vasár­napi bemutatóján a sok kiváló növendék közt is feltűnt Lengyel Kató, a nyolcéves kis tánc- fenomén, kinek tánc-számait a volt Renaissanee- s/.ínházat zsúfolásig megtöltő közönség való­sággal megcsodálta. Méltó partnere volt Piroska Ferenc, a szintén ifjú tehetség, akivel együtt bemutatott táncjeleneténél hatalmas nyiltszini taps zúgott fel. — Magyar művészek sikere Becsben. Bécsi tudósítónk jelenti: A bécsi egyelem dísztermé­ben tegnap a Nemzetközi Katholikus Diák­egyesület nagy monstre hangversenyt rende­zett. A bevezető előadást Czehenbauer pápai prelátus a theológiai fakultás dékánja tartotta. A hangversenyen osztrák művészeken kívül két kiváló magyar művész, I.aarisiit Lajos, a budapesti Operaház tehetséges ifjú tenorja, valamint Pcthesné Ounjll Margit, az európai hírű zongoraművésznő léptek fel. Az est jelen­levő védnöke, Sevpel kancellár, valamint az osztrák közoktatásügyi miniszter külön meleg elismerésükkel jutalmazták a magyar művé­szeket. 1 MfiléB-MozIrs^T^il Nem nősülök! — 93-adszor A Vígszínházban kedden a Nem nősülök! kerül színre az ismert parádés szereposz­lásban. A korán elhunyt Szenes Béla nagyszerű müve c lic'cn még szombaton is szerepel a Víg szí n ház m üsorá ba n. Kacagóesték az Andrássy-úti Színházban Bcsszáttitott hely árak! A legdrágább jegy 5 pengő. I la igazán jól akar mulatni, szívből kacagni és pompásan szórakozni, nézze meg az Andrássy- úti Színház remek új műsorát, melynek fősze­replői: Németh Juliska, Rajna A bee, Dajbukát Ilona, Yaszary Piroska, Eggert Márta, Gár­donyi Vilma, Turay Ida, Hollós Ilona, Borosa, Gárdonyi Bajos, Bársony, Radó, Ihász, Fekete, Peti, líeltai, Dózsa. Tomboló siker! Beszállított helyárak! A leg­drágább jegy ö pengő. (Tel. 29 ő—98.) Két újabb Orsha-est a Fővárosi Operett- színházban Csütörtökön újra az Amoureuse, pénteken Pirandello-est Az uz eseményszerű siker, amelyet Marin Orska hétfőn este az Amourcuscben aratott, a kivételes művésznőt arra indította, hogy a színpadi szellemesség ezt a ragyogó remek­műve! még egyszer, még pedig csütörtökön esté megismételje a pesti közönség előtt. Ugyancsak a nagy sikerre való tekintettel ha­tározta cl, hogy vendégjátékát péntekre is ki­terjeszti, amikor is Pirandello, a legújabb Nobel-díjas Pesten meg ismeretlen remekét „Öltözlessétek' fel a mezíteleneket.. Alfréd Kerr szerint a művésznő legbravúrosabb alakítását fogja produkálni. Kedden este Strindbcrg hal­hatatlan műve, a Kamerádon, szerdán a legnuilatságosabb francia vigjá'ck Dic Cousinc aus Warschau szerepel az Orska-műsoron. Jegyek a keddi és szerdai előadásra már csak mérsékelt számban kaphatók. Kacagó Budapest poRUM' Holnap premier 1 ^

Next

/
Thumbnails
Contents