A Csillag, 1933 (1-10. szám)

1933-01-01 / 1. szám

A Star Bulletin üzenete A STAR BULLETIN egyedül azért van, hogy a nyil­vánosság részére hozzáférhetővé tegye a Krishnamurti be­szédeiről és Írásairól készült hiteles feljegyzéseket. Krish­namurti ezért saját maga rendezi sajtó alá a beszédeiről készült jegyzeteket, és csak azután kerülnek azok nyom­dába. Ez természetesen késlelteti a megjelenést, amit né­melyek talán megokolatlannak tartanak; s valóban, sok­kal egyszerűbb dolguk volna a kiadóknak, ha a beszé­deket átnézetlenül helyeznék sajtó alá. Mivel azonban Krishnamurti életnézetét a napisajtóban és egyes folyó­iratokban gyakran helytelenül értelmezik, az ő kíván­sága, hogy a Star Bulletin mindig pontosan és hűen adja vissza az eszméit; mivel pedig ez a közléssorozat állan­dó jellegű, az igy keletkező késés egyáltalában nem ki­sebbíti az egyes beszédek értékét. A válság némileg csökkentette a Star Bulletin for­galmát. A kiadók azonban mindent elkövetnek, hogy az eddigi alacsony előfizetési dijakat ennek ellenére is fenntartsák, sőt, noha a lap továbbra is kéthavonként jelenik meg, a kettős füzet terjedelmét 16 oldallal meg is növelik. Krishnamurti amerikai kőrútján elhangzott beszédek sora teszi ezt lehetővé, és ezt a terjedelem- bővítést fenn is tartjuk addig, amig az anyag és az ada­kozási alap tart. A kiadók nem törekednek haszonra, de a költségeket fedezniök kell; és noha a lap barátai azt ajánlják, hogy emeljük fel az előfizetési dijakat, még­sem tesszük ezt, mert az az őszinte célkitűzésünk, hogy a legszerényebb viszonyok között élők is hozzájuthas­

Next

/
Thumbnails
Contents