A Hét, 1973. január-június (4. évfolyam, 1-26. szám)

1973-01-05 / 1. szám

Világ proletárjai, egyesüljelek! ✓/sex?-------------------- — " ■ — ■ ■ ......... : 20 oldal A SZOCIALISTA MŰVELŐDÉSI ÉS NEVELESI TANÁCS TÁRSADALMI—POLITIKAI—MŰVELŐDÉSI HETILAPJA Ára 1 lej Nevelés és etikum A korszerű ember korszerű kiala­kításánál igen gyakran elsősorban csak az értelmi nevelésre gondo­lunk, vagyis arra, hogy biztosítsuk az alapvető tudományos ismeretek elsajátítását, az új információs anyag gyors és operatív asszimilá- lását ; állandóan fejlesszük az egyén olyan szellemi képességeit, mint az önálló, hajlékony, alkotó, felfedező, újító gondolkodás ; olyan készségekkel és jártasságokkal vértezzük lel, melyek képessé te­szik a kutató-, kísérletező munkára, az elméleti ismeretek gyakorlati al kalmazására stb. Lényeges és bo­nyolult kérdésekről van szó. Fon­tosságukról fölösleges bárkit is meggyőzni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a személyiség kialakítá­sának erkölcsi vonásai kisebb je­lentőségűek lennének Régi és köz ismert igazságot ismételek, amikor hangsúlyozom, hogy nemcsak az érdekelhet bennünket, hogy ki mit tud, mennyire képzett, milyen In­telligenciával rendelkezik, hanem az is, milyen irányba használja 1»! tudását, képességeit, müven esz­mék szolgálatába állítja tehetségét, hogyan viszonyul embertársaihoz, a közös feladatokhoz, s mindezek iö- lött, a szocializmus ügyéhez, né­pünk ügyéhez. Olyan tulajdonságokról van szó, amelyek végső fokon a személyi­ség lényegét, társadalmi értékét határozzák meg. Jelentőségük nő, tartalmuk új vonásokkal gazdago dik sokoldalúan fejlett szocialista társadalmunk építésének folyama­tában. Éppen erre a fontos tényre hívják fel a figyelmet pártunk utóbbi dokumentumai. Fontos e vonatkozásban — az RKP or­szágos konferenciáján elíogadott, a szocialista etika és társadalmi méltányosság normáival és krité­riumaival kapcsolatos határozat. Amint Nicolae Ceau$escu elvtárs pártunk főtitkára előadói beszé­dében hangsúlyozta : „társadat műnk további íejlődéséhez részle­tesebben ki kell dolgoznunk a szo­cialista etika és méltányosság szá­mos alapvető normáját és ismér­vét. E normák váljanak a kommu­nista párt szervezeti szabályzatá­nak és programjának szerves ré­szévé, erőteljes eszközzé a kom­munisták, az összes dolgozók és elsősorban az ifjú nemzedék neve­lésében". Amint látjuk, széles körű, egész társadalmi életünket átható er­kölcsi kódexről van szó, amely tük­rözi mai társadalmi valóságunk alapvető etikai normáit, s ugyan­akkor utal a holnapi viszonyok jel­legzetes vonásaiból fakadó köve­telményekre, is. Gazdag nevelési program ez ! Konkrét feladatokat tűz ki vala mennyi nevelési fórum és tényező számára, és különleges jelentősége van a szűkebb értelemben vett ne­velési intézményeket illetően. Ért­hető tehát az a jogos igény és kö­vetelmény, hogy az oktatás-nevelés korszerűsítésének feladatkörében központi helyre kerüljön a szemé­lyiség erkölcsi vonásainak kialakí­tása. Gondolunk itt mind tartalmi, mind pedig általános módszertani kérdésekre. Tartalmi vonatkozásban említés­re méltó az a tény, hogy míg az értelmi nevelés összetevői általá­(Folytafása a 16. oldalon) DANCSULY ANDRÁS Nagy Páf Székelykereszj^rtól Fehéregyházáig Petőfi 150 MIHAI BENIUC: Emlékek DÁNOS MIKLÓS: Két óra Kiskőrösön DOMOKOS GÉZA: örök nyugtalanítónk — Petőfi GÁLFALVI ZSOLT: Gondolatjel JORDÁKY LAJOS: Azért a víz az úr MÉL1USZ JÓZSEF: Felsírt egy csillagocska

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents