A Hét, 1986 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1986-01-04 / 1. szám

A SZOCIALISTA MŰVELŐDÉSI ÉS NEVEI *nALMI - POLITIKAI - MŰVELŐDÉSI HETILAPJA 12 oldal Ára 3 lej NKOLMECEAUSESCU ELVTARS\ újévi rádió■ és teievíziéűzenete egész néptökhöz Kedves elvtársak, barátaim! Románia Szocialista Köztársaság állampolgárai! A teljesített kötelesség elégtételével, a haza gazdasági és társadalmi fejleszté­sének jelentős eredményeivel zárjuk az 1985-ös esztendőt, s egyben a 7. ötéves tervet. Románia a világgazdasági vál­ságból és egyes belső hiányosságokból, illetve ellentmo idásokból adódó nehéz körülmények között újabb jelentős sza­kaszt hagyott maga mögött szocialista társadalmi rendjének megszilárdítása, a haladás és a civilizáció, az egész nép anyagi és szellemi életszínvonalának emelése útját. Tovább fejlődött az ipar, a mezőgazdaság, a többi nemzet- gazdasági ág, gyarapodott az ország va­gyona és e nemzeti jövedelem. Úgyszin­tén jelentős eredmények születtek az oktatás, a tudomány és a kultúra terén — amely területek szocialista társadal­A tudós—forradalmár Gondolatok Elena Ceau$escu elvtársnő születésnapjára A most kezdődő esztendővel a század — és az évezred — utolsó másfél évti­zedébe léptünk. Még tizenöt év és 2001-et írunk. Végéhez közeledik a XX. század, amelyben nem egyszerűen váltogatta egy­mást, hanem szorongatóan összefonódott életünkben a rettegés és a remény. Ebben a században az ember kinyújtott kezével megsimogatta az égitesteket és behatolt az anyag szerkezetének legparányibb ré­szecskéibe is. S a csillagközi térből és az atomok belsejéből egyaránt visszanézett Értelmes új esztendeit rá a csodálatos emberi lehetőségek remé­nye és az emberlakta bolygó megsemmi­sülésének rettenete. Történelmi létének örvényei között az ember, az emberiség — mint mindig — tizen a századvégen is a reményt vá­lasztja; élni akar, utódaiban is. Ebben a törekvésben találkoznak a világ különbö­ző népei — köztük a szocialista Románia dolgozó népe is. Az ember meg akarja őrizni és tovább szeretné gazda­gítani mindazt, amit a nemzedékek hosszú sora a Földünket otthonunkká ala­kítani próbáló végtelen munka ellentmon­dásos folyamatában, anyagi és szelle­mi kultúraként, megteremtett. A valóságot (Folytatása a 2. oldalon) ©ÁLFALVI ZSOLT Most az új év elején, egy új ötéves terv kezdetén az ország valamennyi tudományos kutatója világos programmal lát munkához, hiszen az emlékezetünkben még most is élénken élő tudomány- és oktatásügyi kongresszus pontosan meghatározta számunkra a követ­kező időszakban előttünk álló nagy­szerű feladatokat. Meg kell azonban mondanom, hogy a hazai tudomá­nyos kutatás, ezen belül természete­sen saját területem, a gyógyszerku­tatás eddig is pártunk és államunk messzemenő támogatásának kö­szönhette eredményeit, s annak a bizalomnak és biztatásnak, amely kifejezésre jutott pártunk, Nicolae Ceaufescu elvtárs tudománypoliti­kájában. A most zárult 1981—1985- ös tervidőszakban az orvostudo­mányi és gyógyszerészeti kutatás minden ágazata intenzíven fejlő­dött — a Tudomány- és Technoló­giaügyi Országos Tanács és szemé­lyesen doktor Elena Ceau$escu mérnök akadémikus elvtársnő, a jeles közéleti személyiség és világ­hírű tudós közv>etlen irányításának köszönhetően. Amint azt az em­lített kongresszuson is több felszó­laló hangsúlyozta, doktor Elena Ceau?escu mérnök akadémikus elv­társnő eddigi szerteágazó tevékeny­sége felbecsülhetetlen értékűnek tekinthető a tudománynak közvetlen termelőerővé válása hazai folyama­tában, nemkülönben pártunk bél­és külpolitikájának életbe ültetésé­ben. Az emlékezetes demokratikus fórum munkálatait figyelve, akár­csak kollégáimat, engem is nagy megelégedéssel töltött el, hogy az újonnan megalakult Tudomány- és Oktatásügyi Országos Tanács élére doktor Elena Ceau$escu mérnök akadémikus elvtársnőt nevezték ki, ami biztosítékot nyújt annak a küldetésnek töretlen teljesítésére, amely e tevékenységi területre hárul egész gazdasági-társadalmi életünkben, a sokoldalúan fejlett (Folytatása az 5. oldalon) Dr. TÍMÁR MAGDA ______________J m űnk általános haladása biztosításának kiemelkedő fontosságú tényezői. A haza általános fejlődésének ered- i menyeként és a nemzeti jövedelem gya­rapodása alapján biztosítottuk a dolgo­zók reáljavadalmazásának 8 százalékos, a szövetkezeti parasztság jövedelmei nek 12 százalékos emelkedését, az árufor­galom és a lakossági szolgáltatások vo­lumenének növekedését. Mindezek a megvalósítások erőtelje­sen tanúsítják szocialista társadalmi rendszerünk felsőbbrendűségét, gazda­sági-társadalmi fejlesztési terveink és programjaink mélységesen tudományos, realista és mozgósító jellegét, azt, hogy a romín nén alkotókéot'sségs és ereje legyűrhet minden akadályt és nehéz­séget, hogy a román nép képes a párt — nemzetünk éltető központja — ve­zetésével szoros egységbe n munkálkod­ni a szabad és szuverén hazája szünte­len felemelkedéséért, a haladás és a civilizáció mind magasabb csúcsainak meghódításáért. A párt Központi Bizottsága, az Ál­lamtanács és a kormány, valamint a magam nevében a legmelegebben gra­tulálok az idei esztendő és az egész 1981—1985-ös ötéves terv jó eredmé­nyeihez a munkásosztálynak, a paraszt­ságnak, az értelmiségnek, az összes dol­gozóknak és további győzelmeket kívá­nok nekik a sokoldalúan fejlett szocia­lista társadalom megteremtéséről és Ro- mánia kommunizmus felé haladásáról szóló program töretlen valóra váltásá­ban. Kedves elvtársak, barátaim! A szocialista Románia honpolgárai! Az 1986-os új esztendőt — és a 8. öt­éves terv első évét — merész és nagy perspektíváiú programmal kezdjük, a- mely biztosítani fogja Románia újabb fejlődési szakaszba lépését, Tátérését a fejlődő ország stádiumáról a közepesen fejlett ország stádiumára. A XIII. pártkongresszusi határozatok alapján az 1986—1990-es ötéves terv­ben az ipar, a mezőgazdaság, az épít­kezés. a tudomány és a kultúra újabb fejlődést ér el. erős lendületet kap. A figyelem középpontjába fog állni az egész tevékenység intenzív fejlesztése, népünk mu nkája és élete új, magasabb minőségének elérése Már az új esztendő első munkanapjá­tól kezdve a leghatározottabban hozzá kell látnunk e nagyszerű célkitűzések megvalósításához, a legnagyobb szak- avatottsággal és energiával kell mun­kálkodnunk a tervelőirányzatok, a kü­lönböző tevékenységi területeken ren­delkezésünkre álló különprogramok leg­jobb körülmények közötti teljesítésé­ért. A továbbiakban is megkülö nbözte­tett fontosságot kell tulajdonítani az e- nergetikai és nyersanyagalap erőteljes fejlesztésének, a gazdálkodási érzék és a felelősségérzet erősítésének az ener­gia- és a nyagforrások ésszerű felhasz­nálása, illetve fogyasztásuk csökkentése terén. Úgyszintén a tudomány és a technika legújabb vívmányainak alkal­mazása alapján a leghatározottabban fel kell lépnünk a munkatermelékeny­ség lényeges növeléséért, a termelés mi­nőségi és műszaki színvonalának eme­léséért. A mezőgazdaság terén ebben az időszakban biztosítanunk kell az új ag­rárforradalom széles körű kibontakozá­sát, amely forradalom mindenekelőtt feltételezi a nagy mezőgazdasági hoza­mokat az összes szektorokban, a pa­rasztság munka-, élet- és gondolkodás- módjának forradalmi megváltoztatását. A tudomány- és oktatásügyi kong­resszus nemrégiben elfogadott határo­(Folyíatósa a 12. oldalon)

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents