ALKALMAZOTT MATEMATIKAI LAPOK 25. KÖTET (A MTA Matematikai Tudományok Osztályának Közleményei, 2008)

2008 / 1. sz.

ALKALMAZOTT MATEMATIKAI LAPOK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI ALAPÍTOTTÁK KALMÁR LÁSZLÓ, TANDORI KÁROLY, PRÉKOPA ANDRÁS, ARATÓ MÁTYÁS FŐSZERKESZTŐ PÁLES ZSOLT FŐSZERKESZTŐ-HELYETTESEK BENCZÚR ANDRÁS, SZÁNTAI TAMÁS FELELŐS SZERKESZTŐ VÍZVÁRI BÉLA TECHNIKAI SZERKESZTŐ KOVÁCS GERGELY A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TAGJAI Arató Mátyás, Csirik János, Csiszár Imre, Csörgő Sándor, Demetrovics János, Ésik Zoltán, iFarkas Miklós i. Frank András, Fritz József, Galántai Aurél, Garay Barna, Gécseg Ferenc, Gerencsér László, Györfi László, Győri István, Harnos Zsolt, Hatvani László, Heppes Aladár, Iványi Antal, Járai Antal, Kátai Imre, Katona Gyula, Klafszky Emil, Komáromi Éva, Komlósi Sándor, Kovács Margit, Krisztin Tibor Lovász László, Maros István, Michaletzky György, Pap Gyula, Prékopa András, |Rapcsák Tamás i, Recski András, Rónyai Lajos, Schipp Ferenc, Stoyan Gisbert, Szeidl László, Tusnády Gábor, Varga László KÜLSŐ TAGOK: Csendes Tibor, Fazekas Gábor, Fazekas István, Forgó Ferenc, Friedler Ferenc, Fülöp Zoltán, Kormos János, Maksa Gyula, Racskó Péter, Tallos Péter, Temesi József 25. kötet Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1027 Budapest, Fő u. 68. Az Alkalmazott Matematikai Lapok változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, és olyan ere­deti tudományos cikkeket publikál, amelyek a gyakorlatban, vagy más tudományokban közvetlenül felhasználható új matematikai eredményt tartalmaznak, illetve már ismert, de színvonalas matem­atikai apparátus újszerű és jelentős alkalmazását mutatják be. A folyóirat közöl cikk formájában megírt, új tudományos eredménynek számító programokat, és olyan, külföldi folyóiratban már publikált dolgozatokat, amelyek magyar nyelven történő megjelentetése elősegítheti az elért ered­mények minél előbbi, széles körű hazai felhasználását. A szerkesztőbizottság bizonyos időnként lehetővé kívánja tenni, hogy a legjobb cikkek nemzetközi folyóiratok különszámaként angol nyel­ven is megjelenhessenek. A folyóirat feladata a Magyar Tudományos Akadémia III. (Matematikai) Osztályának munká­jára vonatkozó közlemények, könyvismertetések stb. publikálása is. A kéziratok a főszerkesztőhöz, vagy a szerkesztőbizottság bármely tagjához beküldhetők. A főszerkesztő címe: Páles Zsolt, főszerkesztő 1027 Budapest, Fő u. 68. A folyóirat e-mail címe: amiamath.elte.hu Közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség lehetőleg visszajuttat a szerzőhöz, de a beküldött kéziratok megőrzéséért vagy továbbításáért felelősséget nem vállal. Az Alkalmazott Matematikai Lapok előfizetési ára évfolyamonként 1200 forint. Megren­delések a szerkesztőség címén lehetségesek. A Magyar Tudományos Akadémia III. (Matematikai) Osztálya a következő idegen nyelvű folyóiratokat adja ki: 1. Acta Mathematica Hungarica, 2. Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica.

Next

/
Thumbnails
Contents