A Motor, 1915. január-június (3. évfolyam, 1-26. szám)

1915-01-03 / 1. szám

KIR. MAGY. AUTOMOBIL CLUB “sSSSa HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI SP0RTf'0HAT0S^QLISMERT III. évfolyam. 19)5. január 3-án. 1. szám. Elnökség: Elnök: gróf Andrássy Sándor v. b. t. t. Alelnökök: Bláthy Ottó Titusz és gr. Zichy Béla Rezső. Igazgatóság: felsőványi Baruch Jenő, dr. Delmár Tivadar, gr„ Esterházy Móric, báró Hatvány Károly, gr. Károlyi Imre, bátor- keszi Kobek Kornél, id. Krisztinkovich Béla, ifj. Rock István, báró Vécsey László. Választ­mány: az elnökség és az igazgatóság tagjain kívül dr. Bayer Dezső, Chrambach Frigyes Károly, Csonka János, győri Farkass Lajos, dr. Frohner Román, Haltenberger Samu, Höcker Frigyes, Kienast Ferenc, gróf Kornis Károly, Márkus Lajos vezérkari őrnagy, Posner Al­fréd lovag, Schimanek Emil, Szabó Lajos, Te­leki Pál gróf, dr. Varró Indár, dr. Vermes Gyula, Zuna Veno százados. — Meghívott ta­gok: dr. Bárczy István, dr. Boda Dezső, Hartig Sándor, Jalsoviczky Sándor és Temple Rezső. Vezértitkár: dr. Szelnár Aladár. Clubügyész: dr. Qecső Lajos. Könyvvezető: Schöller Károly. Clubhelyiség: IV., Kigyó-tér 1. — Irodai órák: d. e. 10 órától 1 óráig és d. u. 4 órától 7 óráig. — A Clubhelyiség a tagoknak d. e. 10 órától áll nyitva. — Titkárság telefonja: 11—70, a tagok használatára áll a 177—66. számú telefon. Sürgönyeim: „Autoclub Budapest.“ A Club folyószámláját és vámletétszámláját a Magyar Általános Hitelbank vezeti. Felkérjük azon tagjainkat, akiknél még fel­használt vagy felhasználatlan tryptiquek van­nak, hogy azokat a clubtitkárságnak mielőbb beküldj ék. Titkárság. Értesítés. A Királyi Magyar Automobil Club elnöksége a clubtitkári ügyek ideiglenes intézésével Lind­ner Ernő clubtagot bizta meg. Titkárság. MAGYAR KIRÁLYI ÖNKÉNTES GÉPKOCSIZÓ TESTÜLET ............................ HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI ..................... A magy. kir. honvédelmi miniszter a Magyar Királyi Önkéntes Gépkocsizó-testület ügyeinek ideiglenes vezetésével Héger Jenő főhadnagy, testületi tagot bizta meg. A testületi tagok ké­retnek, hogy ügyeikkel közvetlenül Héger Jenő főhadnagy úrhoz forduljanak, ki hivatalos óráit naponta d. e. 10—1-ig és d. u. 4—6-ig tartja a Királyi Magyar Automobil Club helyiségeiben. A Magyar Szent Korona Országai Vörös-Kereszt Egyletének BUDAPESTI AUTOMOBIL-BETEGSZÁLLÍTÓ OSZLOPA. Főparancsnok: gróf Edelsheim Gyulai Lipót. Parancsnok: báró Herzog Mór. — Parancsnok-helyettes: gr. Keglewich György. — Parancsörtiszt: dr. Simon Elemér. Ta^ok: özv. gróf Almássy Györgyné, gróf Andrássy Ala- dárné, gróf Apponyi Sándor, gróf Batthyány Lajos, De Torna Álfons, gróf Dessewffy Miklós, özv. Elek Pálné, gróf Esterházy Pálné, dr. Frohner Román, Grünwald Mór, Grünwald Vilmos, Herzog Péter, ifj. Kienast Ferenc, dr. Lukács Géza, gróf Semsey László, özv. Sváb Sán- dorné, özv. Széchényi Imréné, gróf Teleki József, Ullmann Adolf, br. Vécsey Miklós, Weiss Manfréd, Zubkovics László. 1 Parancsnok: gróf Andrássy Sándor v. b. t. t. Parancsnok-helyettes: Betöltetlen. Segédtiszt: ifj. Rock István tart. hadnagy. Önkéntesek: báró Ambrózy Andor, gróf Andrássy Géza v. b. t. t„ gróf Apponyi Gyula, Babos Dénes, gróf Bánffy Miklós, dr. Barcsay Andor, Baruch Jenő, gróf Benyovszky Móric, gróf Bethlen Ádám, Békény Gyula, Boronkay Jenő, cnram- bach Frigyes Károly, ifj. Cséry Lajos, dr. Csiky Ferenc, Deák Jenő, dr. Delmár Tivadar, Friedrich István, Gessler János, Gschwindt Ernő, báró Haupt-Stummer Ágost, Héger Jenő, Höcker Frigyes, gróf Hunyady László, Jaross Vilmos, gróf Károlyi Imre, ifj. gróf Khuen Héderváry Károly, Kállay Tamás, gróf Károlyi József, gróf Kornis Károly, v. Kovács László, idősb Krisztinkovich Béla ifj. Krisztinkovich Béta, b. Kobek Kornél, Luczen- bacher Pál, Mocsonyi Antal, gróf Pálffy Ferenc, Pál, Palugyay Antal, dr. Petersberger Frigyes, báró Podmaniczky Béla, gróf Pongrácz János, ^ Rakottyay Gyula, Reviczky Tibor, Szabó Lajos, Szarvassy Imre, dr Szász Pál, gróf Széchényi Rezső, Szüllő Géza, gróf Teleki Géza, gr. Teleki Pál, Vámos Gyula, báró Vécsey László, Vermes Gyula. Vögerl Gyula, Weszely Tibor, Wikus Károly, herceg Windischgrätz Lajos, gróf Zichy Béla Rezső, gróf Zichy Kázmér. ------------------------­Parancsnokság: IV. Kigyó-tér 1. — Hivatalos óra hetenkint kedden deli 12—1-ig.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents