A Motor, 1922 (10. évfolyam, 1-6. szám)

1922-01-01 / 1-2. szám

X. évfolyam. 1922. január 1.' 1—2. szám. A Királyi Magyar Automobil Club, a Királyi Magyar Yacht Club és a Magyar Automobilkereskedők Országos Egyesülete hivatalos lapja. AZ AUTOMOBILIZMUS, MOTOROS HAJÓZÁS, VITORLÁSSPORT ÉS GÉPREPÜLÉS ÉRDEKEIT SZOLGÁLÓ HAVONKÉNT KÉTSZER MEGJELENŐ KÉPES SZAKLAP. Kiadóhivatal I., Horthy ffliklós-út 63. Hivatalos órálc : dé után 3—5-ig. Telefon : József 83—35. Felelős szerkesztő: Lindner Ernő oki. gépészm. Szerkesztőség: Bpest, I. Hoithy M.-út 63. Telefon: J. 83—35 Előfizetési ár: Egész évre 250 kor. —Külföldre3n0 kor Fél évre 13» „ „ 160 . Negyedévre 70 „ „ 80 » Olvasóinkhoz! „A Motor" jelen számával tizedik évfolyamába lép. A tizedik év küszöbén visszapillantva az elmúlt időkre és a végzett munkára, elégültség- gel és bizalommal tekinthetünk a jövő elé. A minden reklámot, hangoskodást mellőző szolid munkának gyümölcsét látjuk lapunkban, amely az idő forgandósága, kedvező s az utóbbi időben mindinkább kedvezőtlenebb körülményei ellenére is megmaradt nívójában, terjedelmében, kiállítá­sában, de mindenekelőtt befolyásoktól mentes, . becsületes irányzatában annak aminek indult, s aminek minden a hivatása magaslatán álló orgá­numnak lennie kell, a motorsportoknak, a gép­repülésnek és vitorlázósportnak ideális célokért küzdő harcosa. Véleményeink és ítéleteink meg­alkotásában nem a pillanatnyi érdek, sem a kedvező konjunktúrák öncélú felhasználása, ha­nem egy mindennél fontosabb és egy mindenek- felett álló eszme vezérelt bennünket: a magyar­ság egyetemes érdekeinek önfeláldozó szolgálása. Szívből örvendünk, hogy olvasóinknak a jelen­legi viszonyok között annyit és olyant adhatunk, mint amelynél jobbat és többet a boldog béké­ben sem. Az anyagi lehetőségek és csekély ké­pességeink határáig teljesítettük kötelességünket, a további kötelességek azonban azon körökre hárulnak, amelyek hivatalos és hivatásos kép­viselői azon ügynek, amelyet lapunk is képvisel. A kötelességek terén kedves Olvasóinknak is jut rész, amelyet, reméljük, örömmel fognak teljesí­teni : növeljék szíves ajánlásuk által olvasóink­nak táborát. Hálánkat és igyekezetünket foko­zott mértékben fogják érezni, mert amilyen mér­tékben növelik anyagi lehetőségeinket, annak arányában fogunk még többet, még jobbat nyúj­tani. Lapunk terjesztésével az ügynek hathatós propagálását és terjesztését is előmozdítják s igy a magyar ügynek is a legigazabb és legjobb szolgálatot teszik. E rövid visszapillantás után bizalommal — s erős a hitünk, hogy nem alaptalan reményekkel — indulunk az új esztendőnek s kívánjuk, hogy azt kedves olvasóinkkal egyetemben jobban, sze­rencsésebben fejezzük be, mint az előző nehéz esztendőket „A Motor“ * szerkesztősége. Autóalkatrész acélok megválasztása. Az automobil egyes alkatrészei számára való megfelelő anyag kiválasztása rendkívül fontos a kocsi üzembiztonsága és tartóssága szempontjá­ból. A háború folyamán a fémek haladása rend­kívül nagy fejlődést mutat mindkét népcsoport­nál, bár némileg különböző irányban, mert míg az ántánt bőven rendelkezett minden segédanyaggal, addig mi a meglevő szerényebb eszközökkel értünk el bámulatos eredményeket. Az anyag megválasztásának kérdését az auto­mobilmérnök csupán a kohásszal együttműködve oldhatja meg. Véglegesen és sematikusan a kér­désre választ adni természetszerűleg nem lehet, mert a legcélszerűbb acélanyagot igen gyakran az illető automobil típusa határozza meg. Mind­azonáltal lehet az anyagválasztás tekintetében

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents