A Munkás, 1924 (15. évfolyam, 1-7. szám)

1924-01-05 / 1. szám

Official Organ of the Socialist Labor Party.—-Put» lisncd by the Hungarian Socialist Labor Federation alista Munkáspárt hivatalos lapja.—Rí* adja a Magyar Szocialista Munkás Szövetség A szocializmus az embe­ri tevékenység minden te­rén céltudatosan alkalma­zott tudomány.—A. Bebel A munkásosztály felsza­badítása csak a munkás- osztály müve lehet.—Marx Published Every Saturday. — Subscription price for One Year $2.00.—Single Copies 5c A proletárok csak lán­caikat veszíthetik, cserébe egy világot nyerhetnek. Valamennyi ország pro­letárjai egyesüljetek? Marx-Engels Megjelen minden szombaton.-— Előfize­tési ára egy évre $2.00 — Egyes szám ára 5c VOL. XV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Entered ua Seeuud-t’laas Mutter February 28, 192:5, at the Fost Oífieít at New Volk, N. V., under the Act of March it, 18T1). NEW YORK, N. Y. 1924. JANUÁR 5. Külföldi hirek FRANCIAORSZÁG. — Fran­ciaországnak rövid ideig tartó szenzációja volt, amikor egy Germaine Berton nevű fiatal anarchista leány megölte Platea- ut, az “l’-Action Francaise” ci- mü royalista lap szerkesztőjét. A leány azzal a szándékkal ment a szerkesztőségbe, hogy az ott levő Leon Daudet lövi le, aki a leg­főbb royalista agitátor Francia- országban. A szenzációt tetőzte a leánynak az esküdtszék által való felmentése. A tárgyalásnál a vé­dő 'hivatkozott Jaures meggyil­kolására és sikerrel használta fe ezt az esetet a leány érdekében. Egy másik szenzáció a Dix műd nevű óriás léghajónak a ti tokzatos elpusztulása a Medeter ranean felett, vagy Afrika északi részén. A léghajóval együtt, a mely utárí már hetek óta kutat­nak, 50 ember pusztult el. Ezt a léghajót Franciaország a háború befejezése után konfiskálta cl Németországtól. A legutóbbi je- entések szerint a Medeterranean gerből egy emberhullát fogtak S? 8’ A német és francia kormány közötti tárgyalás megszakadt mert Németország nem akarja el­ismerni a szövetséges rajnai bi­zottság azon döntését, hogy a Ruhr megszállása legális volt. Németország azt tartja, és meg­marad amellett, hogy a Ruhi megszállás ellentétben van a ver- sailesi békeszerződéssel. OROSZORSZÁG. — Moszk­vából jelentik, hogy M. Steklof, az “Izvestiya” lap szerkesztője a Hughes-a! való kontroverziából kifolyólag, hogy kijelentette, Hughes államtitkár meghamisí­totta a fenti lapban megjelent cikkeknek azon részét, amely a Harmadik Internacionálé és a szovjet kormány közötti viszony­ra vonatkozik. Steklof szerint Hughes az eredeti cikkből több sort ‘törült és azt saját ízlése sze­rint más sorokkal helyettesítette, ami által egész már értelmet adott a cikknek. A Jewish Telegraph Agency jeleníti, hogy Kiev kerületi tör­vényszék halálra Ítélte Kuplenk Horthy-honban nyomorgó szülők! Földrengések és háborúk nem szülnek ^gyermeket Ä valamikor Í9.3 centtel ycnértékü franki most alig ér f> mtet. A pénzügyminiszter Eran- .iaorsz.ág financiális zavarát an­nak tulajdonítja, hogy Németor­szág nem fizet kártérítést. A “szakértők” január 14-én fog­nak összeülni Párisban, hogy megállapítsák Németország fize­tőképességét. Amerikát, Angliát Franciaországot, Belgiumot és Olaszországot 15 delegátus fogja képviselni. —­NÉMETORSZÁG. — Berlin­ből jelentik, hogy Theodor Lei part német szakszervezeti vezér kijelentette, miszerint a munka­nélküliek száma Németországban 3,250,000 és 2,000,000 munkás csak félidőt dolgozik. Akik dolgoznak, alacsonyabb munkabért kapnak, mint 1913-ban, dacára, hogy a megélhetéshez szükséges cikkek ár megduplázódott. Bajoror- an is a munkásság fele van «anélkül és a másik felénei harmada csak i félidőt dolgc­.. Nurenbergben, ahol nagy­reszt játékszereket gyártanak, november elseje óta több gyárat lezártak. A Ruhr megszállás ál- Lal magasra szökött szénárak, a ' z elértéktelenedése és a nyers •ag drágasága idézte elő a ter­melés csökkentését. Több na­gyobb ipari vállalat Oroszország­ba, Hollandiába és Amerikába próbálják áthelyezni a termeié? színterét, ami által természeteset) Németország gazdasági helyzetét még alább sülyesztik. A német munkásság helyzeté nek még elviselhetetlenebbé téte­léhez hozzájárul egy eddig ér­vényben levő lakástörvénynek az .itörlése, amely némileg a lakók érdekét szolgálta. A törvénynek eltörlése után a háztulajdonosok majdnem kedvük szerint etnelhe tik a házbért. ; Csupán egy sza bályt léptetek életbe, amely egyik hónaptól a másikig érvényes. Ez annyiban fogja védeni a lakók(?) érdekét, hogy ; a háztulajdonosok egyszerre nem emelhetik nagyon fel a házbéreket, csak kévésévé!. MEXICO. — A mexikói hely­zet kezd tisztázódni. Miután Ob- regon. elnök a kormánycsapat élén több helyen győzelmet ara­tott a Huertisták felett, valószí­nűvé vált, hogy aj lázadók rövide­sen abbahagyják hadimüveletei- ket. Mivel az amerikai kormány hadifelszereléssel támogatja Ob- regont, azért B. L. Fairchild New York állami képviselő; heves har­cot kezdett a külügyi hivatal el­len. Egy törvényjavaslatot ter­jeszt a Ház külügyi bizottsága elé, amely a jövőben megtiltaná a háborusanyag eladását külföldi hadviselő országoknak. JAPÁN. — Hiroheto, a japán képviselőház elnöke ellen gyilkos merényletet követett el egy magát kommunistának nevező egyén, a ki “forradalmat akart kezdeni.” A Hirohetonak szánt golyó azon­ban célt tévesztett és csupán az autó üvegablakát törte be. Egy üvegdarab) Hiroheto segédjét könnyebben megsértette. Ez eset következniényekép a kormány — régi japán szokáshoz hiven — lemondott.­SPANYOLORSZÁG. — Mióta Hughes “leleplezte” az amerikai kommunistákat”, amint azok Moszkva parancsára vörös zász­lót akartak a Fehér Ház fölé tűz­ni, azóta Spanyolországban és Portugáliában is ilyen irányú fel­fedezéseket tettek. E két ország­ban állítólag december 28-ára tűz­ték ki a forradalom napját, de eb­ben az ottani Hughesek megaka­dályozták a forradalmárokat. ---------o--------­CLEVELANDI MUNKÁSOK FIGYELMÉBE Az Ált. Műnk. Bs. Szövetség 5-ik osztálya január 6-án, vasár­nap délután 2.30-kor előadást tart a 11306 Buckey Rd.-on levő Ces- ka Spol Sin Hallban. Tárgv: “Hogvan érhettük el a szocialis­ta forradalmat?” Előadó: Feny­ves József elvtárs. Az “Amerikai Magyar Népszavá”- nak, helyesebben a Berkószavá- nak, rossz álmai lehetnek az utób­bi időben. Mintha lelkiismeret- furdalást erezne azért a rengeteg hazugságért, amelyet eddig le­adott a Horthy-féle véres uralom agyondicsérése által. Most buda­pesti tudósítója révén elkezd kö­zölni olyan dolgokat, amelyek a szomorú valóságot tárják az ol* vasók elé. A Magyar Központi Statisztikai Hivatalnak nemrégi­ben “Az 1920. évi népszámlálás, a népesség főbb demográfiái ada­tai” címmel megjelent közlemé­nyéből való idézetekkel kapcsolat­ban többek között a következőket írja: “Abszolúte a 3 éven aluli gyér mekek száma 1910-ben 602.774 volt, 1920-ban pedig csak 471.587, vagyis 131.187-teI kevesebb volt, ami 21.8 százalékos fogyásnak fe­lel meg. Igaz, hogy ezért a fo­gyásért a háborús évek is okolha­tók: a n ne .feled'—* ~ rMíry’U' ccnk h .> even gyet- mekekről van szó és ha mégis ezek száma oly erősen megcsap­pant, akkor ez amellett szól, hogy még az 1918. és 1919. években kö­tött házasságok termékenysége is valamelyes okból erősen alább szállt. “A magyar házasságoknak ez a szembetűnő meddősége annyival is inkább meglephet bennünket, mert másfelől az 1920. évi nép- számlálás alkalmával hiteles meg­állapítást nyert az, hogy Magyar- országon a házasemberek száma állandóan növekszik és igy teljes joggal elvárhattuk volna azt is, hogy ezzel párhuzamosan a szü­letések száma is emelkedni fog. (Hiszen 1910-ben 3,064.946 és 1920-ban 3,235.886 házasembert számítottak össze nálunk, vagyis 170.940-el több házast). Ha tehát várakozás ellenére ugyanakkor, amidőn több házas ember lakik országunkban, mégis feltűnően apad a születések száma, akkor ennek okait és eredőit kell minél } előbb feltárni. Erre pedig mi el- ; sősorban a szülész nőorvosokat tartjuk illetékeseknek és hivatot­taknak, annak dacára, hogy mi is tudjuk, hogy a napjainkbnan az­ért csökkennek a születési arány­számok, mert a nyomasztó gaz­dasági viszonyok késztetik a há­zasfeleket arra, hogy a termé­kenységet mesterségesen apasz- szák. De erről nálunk, vélemé­nyünk szerint, mégis egyelőre in­kább csak a városokban és a ma gasabb müvelségü körökben lehel szó, mig a vidéken élő népesség körében mutatkozó nagy meddő ségnek bizonyára tulnvomóai más okai vannak. “E meddőség okainak kiderité sét mi elsősorban a szülész-nőor vosoktól várjuk. Már azért is mert nálunk annak ellenére, hog' a magyar hajadonok zöme sok kai fiatalabb korban megy férj hez, mint a többi kulturállamban mégis a házasságoknak majdnen egyhatodrésze teljesen meddc £2—23 százaléka pedig csak eg; gyermeket hoz a világra. Az ősz szes magyar házasságoknak tehát 38.5 százaléka nem termeli azt a hozadékot, amelyel a házasfelek biológiai összetételénél fogva el­várni lehetne és amelyre okvet­lenül szükség van, hogyha csak nem akarjuk azt, hogy a magyar nép eltűnjön a föld színéről. “Nálunk, ahol egy házasságból átlag még mindig va’amivel több, mint négy gyermek születik (4.08),ezen világra jött 4.08 gyer­mekből az anya h; táláig csak 2.30 marad életben, agyis a szü­letett gyermekeknek még 60 szá­zaléka sem marad éhében az anya haláláig! Nyilván azért, mert azok a társadalmi vis; nyok (ápo­lás, szegénység, orvos iány),ame­lyek között ezen gyér ''ekeket fel­nevelik, rosszak és ei ob-utóbb a gyermekek idő előtti halálára ve-l zetnek. “Ez az emberpazar ás annyival is inkább elkeserithé bennünket, mert ha való* lalmi okok­csak rajtunk malii,.; gy ezek a kóros tényezők minél )bb kikit- szöböltessenek. Mer ha tovább is nézzük azt, hogy a tár világra jött apró magyarok id előtt sirba dőljenek, akkor orsz pink csak­hamar arra a szomor sorsra fog jutni, amelyre az a yertya jut, amelyet egyszerre mindkét végén meggyujtottak: teli esen elég Már pedig ez a sors biztosan vár reánk, ha tovább nézzük azt, hogy a születési szám csökkenjen és ugyanakkor a haland iság a többi kulturállamokban észlelhető fokot meghaladhassa. Sőt ha sikerül is a halandóságot nálunk olyan mélyre szorítani, mint aminőre a modern egészségügy segítségével szorítható, akkor is múlhatatlanul szükséges és nemzetmentö feladat az: mindent elkövetni abban az irányban, hogy nálunk a születé­sek száma ismét emelkedjék és az “egyke” átkos jelensége tovább ne terjedhessen népességünkben.” Ha az “Amerikai Magyar Nép­szava” olvasói, főleg az asszo­nyok, a regény helyett az ilyen nagyon ritkán megjelent dolgot olvasnák és elgondolkoznának fe­lette, akkor hamar rájönnének, hogy milyen pimasz és reakciós lap támogatásához járulnak hozzá előfizetésükkel. A legcsekélyebb értelmi képességgel biró ember is tudja, hogy az okozatot csak az okoknak a megszüntetése által le­het lehetetlenné tenni, megsemmi­síteni. És ime, az “Amerikai Ma­gyar Népszava” — habár zárjel között is — megírja, miszerint a szegénység az oka, hogy a meg­született gyermekeknek 60 száza­léka sem marad életben és a nyo­mor végett nem szülnek az anyák gyermekeket, aztán pedig kijelen­ti, hogy a szülész-nőorvosok hiva­tottak a helyzeten segíteni. Bajos megállapítani, hogy önmagukat ámitják-e Berkóék és tudósítóik, vagy az olvasóikat akarják lóvá tenni, azt számítja, hogy azok úgyis csak a regény végett vásá­rolják lapjukat, csal azt értik, te­hát azonkívül mindenféle egy­ügyüséget össze lehet írni a ré­szükre. Az “Amerikai Magyar Nép­szava” fent kifejtett együgyüsé- gét figyelmen kívül lehetne hagy­ni, ha'a tudatlant játszaná és nem árulná el, hogy tudja, mi okozza a gyermekek elhalálozását és a születések csökkentését. Hanem megállapítani, hogy a nyomor mindennek az okozója és akkor a szülész-nőorvosokra bízni ennek a kérdésnek az elintézését, ez már több a soknál és okot ad csodál­kozni azon, hogy az ilyen nyílt pi­maszságra nem tudnak rájönni a regényolvasók. Egyébként a szülések csökken­tésének kérdése napirenden van j minden tőkés országban. Fran-I ciaországban, ahol tudvalévőleg legkevesebb a születések száma, a képviselőházban komolyan fog­lalkoznak azzal a kérdéssel, hogy a gyermekeknek is szavazati jogot adjanak. így akarják ins- niráltv a S7 ü’ őket hon- teke:. ..„pitsanak. A csa­ládi a 1 érvénybeléptetése által az apának, vagy árvákat ne­velő gyámapának, annyi szava­zata volna, amennyi gyermeket nevel. Angliában, ahol most mil­liók vannak munka nélkül, csök­kenteni akarják a szülések számát, azt számítva, hogy ha kevesebb gyermek jön a világra, akkor ke­vesebb lesz a munkanélküliek száma is. Amerikában szintén van egy szülések korlátozása ér­dekében működő egyesület, ennek egyik vezérét a napokban Ítélték börtönre. Ugyancsak egy évi börtönt kapott Carlo Trescat olasz hetilap szerkesztő-tulajdo­nos, aki születéskorlátozási hirde­tést közölt lapjában. A születéskorlátozási kérdésnek munkás szempontból alig tulajdo­nítható fontosság. Ez teljesen tő­kés kérdés. Franciaország és más világhatalomra törekvő országok, amikor háborús mániában szen­vednek, akkor mindent elkövetnek az ország lakosságának szaporítá­sa érdekében, mert tudják, hogy emberek, ágyutölteléknek való munkások nélkül nem lehet hábo­rúskodni. Amikor pedig a mun­kásság munka nélkül marad és nyomora szinte elviselhetetlenné válik, akkor jönnek a születéskor­látozó szakértők,akik azt igyekez­nek bemagyarázni a munkásság­nak, hogy azért nyomorognak, mert sok a gyermekük. A mun­kásságnak tehát mit sem kell tö- tődnie az ilyen kérdésekkel, ha­nem minden figyelmét csak egy kérdés felé irányítsa: az osztály­harc kérdése felé. Igyekezzen fel­ismerni azt a tényt, hogy csak en­nek a harcnak a minél előbbi si­keres eldöntése, a tőkés uralom teljes megsemmisítése által fog megszűnni az a helyzet, amely je­lenleg az emberek millióinak nyo­morát előidézi, amelynek legtöbb köze van ahhoz, hogy a gyerme­kek 60 százaléka halva születik, vagy rövidesen megszületése után meghal és hogy az anyák a nyo­mor kényszere folytán vonakod­nak gyermekeket a világra hozni. Mint ismeretes, a legutóbbi nagy japáni földrengés által oko zott pusztítás több billió dolláros kárt okozott Japánnak, amely or­szág most arra törekszik, 'hogy az elpusztult városok fölépítésére 5 billió dollár kölcsönt vegyen fel. Ezzel kapcsolatban ir vezércik­ket a “’New York American” és összehasonlítást igyekszik tenni az elemi csapások pusztítása és az emberek által előidézett hábo­rúk pusztítása között. Megálla­pítja, —- és elég helyesen, — hogy az elkerülhetetlen földrengések és más elemi csapások által elő­idézett pusztítások úgy ember­életben, mint vagyonban, meg­közelítőleg sem olyan nagyok, mint az elkerülhető, emberek ál­tal előidézett háborúk pusztításai. Hogy a háborúk és az arra való állandó készülődések mily óriási összeget emésztenek fel, ami ál­tal valamennyi tőkés ország nya­kig van az adósságban, azt az alábbi kimutatás bizonyítja leg jobban: Anglia adóssága jelenleg 34,000 mill ó dollár, amelyből minden “/f télyre '7nf> dollár ammmJO ■- vlOOSi* .*^1. dollár, ’ragyis 533 dollár minui. férfi, nő és gyermek után. Olasz­ország adóssága 5000 millió dol­lár, vagyis 124 dollár fejenkint. Az Egyesült Államok adóssága 22,279 millió dollár, vagyis 210 dollár fejenkint. A további kimu­tatás szerint Japán adóssága ke­vesebb, mint egy-harmada annak az összegnek, mellyel Olaszország tartozik. Vagyis dacára, hogy Ja­pánban 5 billió dollár értékű va­gyon pusztult el a földrengés kö­vetkeztében, mégis kevesebb adós­sága van, mint a többi európai or­szágoknak. Ami azt jelenti, hogy a földrengés okozta költségek el­enyésznek azon költségek mel­lett, amelybe a tőkés hatalmak az elmúlt háborúk rendezése és a jövő háborúra való készülődése által siilyedtek. A “N. Y. Ameri­can” ezt; irja: “A természet a legharagosabb és leggonoszabb pillanatában sem tud olyan kegyetlen lenni, mint az ember. .. senki sem tudja elő­re meglátni, vagy elkerülni a földrengéseket, azonban a hábo­rú teljesen szükségtelen. Tudjuk, hogy mi okozza azt és azt is tud­juk, hogyan lehet elkerülni.” Aztán felsorolja e lap, hogy a háborúk azért következnek egy­más után automatikusan, mert minden nemzet saját rendőre és bírája és) ezért nem is lehet elke rülni a háborúkat mindaddig, a mig valamilyen nemzetközi tör­vényszékfélét nem alakitanak, a melynek vezetése alatt állana egy olyan nemzetközi rendőrség, a mely képes volna bármely nem­zetet kényszeríteni a jóviselke­désre. Csak egy ilyen nemzetközi rendőrség létesítése által lehetne megakadályozni olyan esetek elő­fordulását, mint a Ruhr megszál­lás Franciaország által és az ola­szok betörése Corfu-ba. Velünk együtt valamennyi ön­tudatos munkás tudja, sőt meg vagyunk róla győződve, hogy a “N.Y.American” is tudja, hogy a háborúkat nem a fenti okok idé­zik elő és nem a fent megnevezett módon lehet azokat elkerülni. De hát azért vannak a tőkés lapok, hogy tudatlanul vagy tudatosan — inkább tudatosan — őrült böl­cselkedésekkel ámítsák a tudatlan népet. Hogy mennyire hülye tud lenni egy magát progresszivnek nevező >lap, az abból kitűnik, hogy akkor jön elő nemzetközi bíróság és rendőrség megterem­tésére vonatkozó javaslattal és akkor meri állítani, hogy egy ilyen bíróság képes volna meg­akadályozni a háborúkat és egyes országokat sakkban tartani, ami­kor bebizonyosodott, hogy Fran­ciaország a békeszerződés meg­szegésével és a nemzetek ligája ignorálásával szállta meg a Ruhrt és Olaszország is kijelentette Corfu megszállásakor, hogy fü- työl a nemzetek ligájának tiltako­zására. Már pedig egy nemzetkö­zi bíróság sem gyakorolhat na­gyobb hatalmat a nemzetek fe­lett, mint a létező népliga. Egy nemzetközi rendőrség megalakítására vonatkozó ajánla­tával is nevetségessé teszi magát a “N, Y. American,” mert ő ma­ga is naewon iól ..„.alom egymással szer ül, akkor azok nem fogják ki,, .n a nemzetközi rendőrség beleegyezését egy háborúhoz, ha­nem azt annak beleegyezésével, vagy beleegyezése nélkül indítják meg. Ez természetesen szétzül­lesztené, vagy egymásra uszítaná magát a nemzetközi rendőrséget is. Az értelmes munkások, tekin­tet nélkül arra, hogy mit ir a tő­kés sajtó, tisztában vannak azzal, hogy mi okozza a háborúkat és hogyan lehet azoknak elejét ven­ni. Tudják, hogy a tőkés hatal­mak között folyó gazdasági ver­seny vezet előbb-utóbb háborúra és ezért azt is tudják, hogy a há­borúnak a kitörése csak akkor lesz lehetetlenné téve, ha a tőké­seket megfosztjuk gazdasági ha­talmuktól, vagyis teljesen meg döntjük azok uralmát. S. L. P. BAZÁR AKRON, O.-BAN A Szocialista Munkáspárt' ak- roni angol és idegen nyelvű szer­vezetei együttesen NAGY BA­ZÁRT rendeznek 1924 jan. 27-én vasárnap a Turner Hallban. A Bazár jövedelme a választási pro­pagandára lesz fordítva. Kéret­nek a magyar elvtársak és a ve­lünk! szimpadizálók, hogy ajándék tárgyaikat, amelyekkel hozzá kí­vánnak járulni a Bazár sikeréhez, vigyék vagy küldjék Heizer Imre elvtárshoz, 500 Clover St., A.kron, Ohio. Tisztelettel A Bazár Bizottság. SZINIELŐADÁS ÉS TÁNCMULATSÁG MILWAUKEEBAN A Milwaukee-i Szocialista Mun­kás Szervezet 1924 január 27-én. vasárnapi délután 2 órai kezdettel szinielőadással egybekötött tánc- mulatságot rendez a 8-ik és State Streeten levő Miller Hall nagy termében. Színre kerül Géczy Tst- ván “Amit az erdő mesél” cimü népszínműve dalokkal és tánccal. Milwaukee és környéki magyar­ságának szives megjelenését kéri a rendezőség.

Next

/
Thumbnails
Contents