A Munkás, 1929 (20. évfolyam, 1-30. szám)

1929-01-05 / 1. szám

VOL. XX. ÉVFOLYAM, No. 1. A munkásoknak forradalmi lobogójukra e jelszót kell ir­mok: “A bérrendszer teljes megdöntései” MARX Official Organ of the Socialist Labor Party Single Copies 5c r a-'-Httl/IW ■ [ NEW YORK, N. Y., 1929. JANUARY 5. A forradalmi szocialista sza­vazat hatalmát a termelő munkások teljes ipari szerve­zettsége ad ja meg. de leon Szocialista Munkáspárt hivatalos lapja Egyes szám ára 5c KÜLFÖLDI HÍREK MELYIK A FORRADALMI PÁRT? BŰZLIK A CSATORNA * KIRÁLYT AKARNAK ODAÁT Magyarországon az uraknak egyéb dolguk sincs mostanában, mint hogy azon veszekedjenek, ki tegye a fejére a gazdátlan ko­ronát. Egyesek a Habsburg ivadék közül keresik az uj királyt, mig mások nem elégednek meg kis­korú gyerek királlyal, hanem sa­ját magukat akarják a trónra ültetni. Karácsonyra azután meglepe­tésként szólalt meg Magyaror­szág védszentje, a tőkés angol lord Rothermere ujságkirály, aki egy üzenetében azt ajánlja a magyar főuraknak, hogy a béke helyreállítása céljából legjobb lesz, ha nem álmodoznak a Hapsburg gyerkőcökről, sem sa­ját maguk közül való királyvá­lasztásról, hanem inkább egy külföldi herceget választanak meg királynak. Az angol ujságkirály nem em­lít meg egy külföld i herceget sem, de ha mi nem csalódunk, saját fiára gondolt bizonyára. Valamikor járt már a fiú Ma­gyarországon és versenyt ivott és mulatott az urakkal, s bizo­nyára bevállna királynak is. In em érdekes, h gy i- *** lálja meg a hazafiságot, a haza dicsőségét, hanem a békében, a krisztusi szeretetnek nemcsak a hirdetésében, hanem a követelé­sében. Ugyan hány ország pap­sága követeli annak a dán pap­ságnak a példáját, amely szóban és írásban a teljes leszerelést követeli ?” MAGYARORSZÁG. — A Pi- lis vörös várón és környékén lévő bányászok, mint lapunk más he­lyén is van cikk róla, sztrájkol­nak az elviselhetetlen viszonyok miatt. A bányavállalkozók kül­földiek és igy az érdekessége a sztrájknak, hogy a magyarok a külföldi tőke kapzsisága ellen voltak kénytelenek harcolni. A kormány úgy akarta elintézni a sztrájkot, hogy adják meg ma­gukat a sztrájkolok, menjenek vissza dolgozni, s majd azután tesznek valamit, ők azoban is­merik már azt, ami szokott ilyen esetben jönni, s erősen kitar­tanak. A mozgalmat a szakszer­vezeti munkások anyagilag tá­mogatják. OROSZORSZG. — Moszkvá­ból jelentik, hogy egy küldöttsé­get, menesztenek a közel jövő- n Amerikába, hogy a nagy Érdekes és tanulságos vita folyt le december 16-án délután a Lorain-utcai Munkás Otthon­ban. Érdekessé tette, mint min­den ehhez hasonló vitát, a work- erspártiak lármás viselkedése. Tanulságos pedig azért volt, mert az értelmes munkásoknak alkalom adódott, hogy összeha­sonlíthassák a. workerspártiak humbugjait és frázisait az S. L. P. tiszta elveivel és forradalmi programjával. De nemcsak erre adódott alkalom, hanem arra is, hogy meghallhassák a workers­pártiak csatlósainak és árulásai­nak krónikáját. A vita tárgya ez volt: “Melyik párt programja, a Szocialista Munkáspárté, vagy a Workers (Communist) párté alkalmas az amerikai munkásság felszabadí­tásához?” Az S. L. P. álláspontját Va- szily Tivadar elvtárs, a Work- erspárt álláspontját Kovács Er­nő fejtette ki. A# vitaszabály értelmében az első hozzászólási jog Vaszily elv­társat illette volna meg, ellenben az S. L. P. vitarendező bizottsá­ga készséggel engedte meg, hogy Kovács Ernő 'mn elő­ször. Vaszily elvtárs beszéde Vaszily el1 társ, mielőtt a tárgyhoz szól c volna, hivatko­zott az eastsidei vitára, amikor Takács egy D<; Leon füzetből ha­zug módra it izett. ő felolvasta most az egész szakaszt, ami iga­zi forradalmi álláspont. Külön­ben, aki olva, ta De Leon “Szo­cializmus vág,r anarchizmus” ci- mü füzetét, a. könnyen megálla­píthatta, hogy Takács hazudott. Azonban nem kell csodálkozni azon, hogy a ' orkerspártiak ha­zudnak. Ez ;-.zj ő természetraj­zuk, mint azt .jó régen maga De Leon megálla, itotta a reforme­rekről a “Reform vagy forrada­lom” cirnü f izeiében. Ezeket mondta ő róluk: “A forradalmárnak másik is­mertető jele A következetesség, mellyel együt- jár az erkölcsös­ség és ezzel szemben a reforme­reknek ismertető jele a követke­zetlenség, Mellyel együtt jár az erkölcstelenség. Minthogy a for­radalmár a vényekből indul ki, igazságos és tia egyenes; el­lenben a refoi mindig ötöl- hatol és önm ia:: állandóan ellentmond. former például Örökké • ksog” ellen tü­zel ' ’ meg, menv­gvar nép mindezeket szépe . tűri, ahelyett, hogy szétvágna „ sok ingyenélő között és tudtára adná a naplopóknak, hogy ki­rályválasztásról szó sem lehet, mert elég érettek már arra, hogy paraziták nélküli társadal­mat alakítsanak. A PAPOK A HÁBORÚ ELLEN A budapesti Népszavairja az alanti tanulságos kis hirt, hogy bizony akad kivétel is Krisztus tanainak követői között. Ilyen kivétel például Dániának egyhá­zi kara: “Dániában nem találsz analfa­bétát és erről hires Dánia. Igaz, hogy Dániában mások a papok is, mint azokban az országokban, amelyekben az analfabéták ijesztően nagy száma mutatja a kultúrától való elmaradást, a lel­ki szegénységet. A dán állami egyház lelkészei például most körlevelet intéztek a híveikhez, hogy azokhoz is eljusson a sza­vuk, akik nem ülnek sort a va­sárnapi prédikációk alatt és eb­ben a körlevélben például' nem az egyházi adófizetés gyönyörű­ségeire szólítják föl a dánokat, hanem, hogy írjanak alá egy memorandumot a háború ellen és általános 1 e s z e r 11 é ellen és általános leszere­lést követelnek. A dán papok szerint a háború nem egyeztet­hető össze a keresztény gondo­lattal, mert maga Jézus Krisz­tus mondta: — Tedd hüvelyedbe szablyá- dat, mert akik fegyvert fognak, fegyver által vesznek el. A dán állami egyház papjai szerint nagy dicsőség volna Dá­niára, ha Dánia lenne az első ál­lam, amely végrehajtja a teljes leszerelést. Ennek az országnak a papsága nem a háborúra való tüzelésben, nem a népek egy­másra uszításában keresi és ta­vin telepítendő gyára, deké ben. A hir szerint Forddal és a General Motors vállalattal pró­bálnak megegyezésre jutni. Berlinből érkező hir szerint az ottani kommunista újságnak értesülése van arról, hogy Trotz- kynak engedélyt adtak arra, hogy számüzetési helyét egész­ségének helyreállitása végett el­hagyhassa. Délolaszországba mehet. A “Volksville” szerint ez a közeledés jele Stalintól a kibé­külés felé.---------o--------­ŐSKORI LELETEK NEW MEXICOBAN A California egyetem két pro­fesszora, mint Berkeleyből je­lentik, egy milliomosnő anyagi támogatása folytán hosszabb kutató expedíción voltak New Mexicoban, s most érkeztek visz- sza. C. L. Camp és V. B. Vaan- derhoff a nevük a tanároknak, akiknek felfedezése a mostaná­ban kiadott nyilatkozatuk sze­rint nagy lépéssel viszi előre a geológia és az ősrégi biológia tu­dományát. Vaanderhoff kijelentése sze­rint ebben a new mexicoi pla- toredőnyös lelőhelyen a régiség tudósok mint valami könyvből olvashatják le az élőlények fej­lődését egészen attól az őskortól kezdve, amelyben a szárazföldön még nem volt élőlény. Az egyes megvizsgált földré­tegek 76 millió év előtti növény­maradványokat tartalmaznak. A két tanár könyvet fog kiadni vizsgálatuk eredményéről, mig a leleteket az egyetem múzeumá­ban helyezik el. KEZDJÜK az uj évet uj előfize­téseknek tömeges szerzésével! MINDENKI vegyen részt az elő­fizetés szerzési versenyben! Av ezdte, relmei.„d, hogy a vita adója legyen, mert azelőtt volt is a napirend, a végei, ményben eltértek attól. Most i tudományosan akarja megma­gyarázni a tárgyat és ez azután zsinórmértékül szolgálhat. Ez a “tudományos” magyará­zat azután abból állt, hogy Ko­vács elhagyta Amerikát és más területen kalandozott. Szerinte a vitán nem a W. P. beszélt, ha­nem a III. Internacionál, amely­nek programja az egész világra szól. Azt mondta, hogy az I. és II. Internacionálok letértek a marxista elvektől; az S. P., vala­mint az S. L. P. segédkezet nyújtott a háború sikeres foly­tatásához. Bebizonyosodott, hogy sem az állam elhalása, sem pedig egyéb nem alkalmas, az egyedüli, ami sikerhez vezet, az a fegyveres felkelés. Midőn a III. Int. megalakult, rohamosan tódultak Moszkvába a többi or­szágok szocdemjei, hogy vize­nyőssé tegyék a III. Int. által le ­fektetett elveket. Ez okozta a szocdemek távolmaradását, köz­tük az S. L. P.-ét is a Harmadik Internacionáltól. Ugyanis a III. Int. az egész világon mindenütt követeli az egységes program végrehajtá­sát, akár- legális, akár illegális módon, s ettől irtóznak a szoc­demek. Ezen diktatúra ellen kia­bál az S. L. P. is, meg a többi centrista. A diktatúrára szükség van, a kapitalizmus megdöntéséhez az ipari union nem elégséges. Pél­da erre Olaszország, ahol a szin- dikalisták lefoglalták a gyára­kat, a fegyvereket pedig a tőké­seknek hagyták. Ha pedig arra várunk, hogy a kapitalistákat 51 százaléknyira kiszavazzuk, arra ugyan várhatnak! ^ hu, ;J mek . zeszé- mer folyton eg, de látni ;alma nyílik, /■óbb erkölcs- peldául vitáskod’' C etek felett, me­lye. késében bűntárs volt, ig amelyeknek el­követéi. hagyta és haszná­ra fordití A reformer szája folyton teli “egyéni szabad­sággal”, de í .éni szabadság ellen vétők sokában első helyen áll.” A workersp 'rtiak, — mondá, — élő mintái pei annak, amit De Leon mega lapított. Például ők hívei a szólásszabadságnak, de egyetlen egy tagjának sincs öt percnyi türelfne, mást nyu­godtan meghallgatni. Kovács azt állította, hogy ra­gaszkodni kell a napirendhez, és éppen ő volt a::, aki eltért attól, mert fejével elkalandozott Moszkvába, mig lábai itt voltak Amerikában. ő nem tér ei a tárgytól, sem nem hagyja el az országot sem. Be fogja bizonyítani, hogy az S. L. P. program. ?, képezi a forra­dalmi álláspontot és a workers­pártiak nem egyebek reformere­reknél, akik üzérkednek a mun­kásmozgalom dien. Ha széjjeltekintünk a világ bármely zugába, — mondá, — egy rendkívüli jelenség tárul szemeink elé. A kapitalista ter­melési rendszer az összeroska- dás, szétzüllés lejtőjén halad oly gyors iramöan, amilyenhez hasonlót a történelemben csak a forradalmak előtti időszakban lehetett tapasztalni. Ilyen válsá­gos helyzet kö'/epett elengedhe­tetlen kötelessége minden forra­dalomra törekvő pártnak tisz­tázni azokat az ellentéteket, me­lyek a tömeg gondolatvilágára és cselekvésére unboló hatással van. Az Egyesült Államokat nevez­hetjük ez időszerint a világ ka­pitalista rendszer védbástyájá- nak. A világháború alkalmat nyújtott neki, hogy úgy a győz­tes, mint a legyőzött országok felett gazdasági befolyását meg­szilárdítsa. Mig egyrészt ilyen hatalmas a tőke, s politikai ügy­nökei szerint a nép is prosperi­tásnak örvend, a tény az, hogy a munkanélküliek száma mindig emelkedik és közel van máris a nyolc millióhoz. Amerika gazdasági és politi­kai viszonyai már évtizedekkel ezelőtt hozták meg azt, hogy a munkásság egy tiszta forradal­mi szocialista pártot alakítson meg. így keletkezett az S. L. P., amely Amerika egyetlen forra­dalmi munkáspártja. Egy köve­telése van csak, mert minden más nem egyéb ámításnál. A mi partunk egyedüli követelése a tőkés rendszer feltétlen meg­döntése. De nehogy azt higyjék, hogy csak mi magunk állítjuk pár­tunk forradalmiságát, Vaszily felolvasta az Uj Előre egyik szá­mából a következő sorokat: “Az SLP valamikor úttörője az amerikai proletáriátus M .Ab, órő.j Az x ame áriátus . vdal­mi j volt. Nagy töme­ge) .jm tudott csoporto­st i korát többé-kevésbé . A meg nem alkuvó ni politikai akció elvét hirdeite, amikor a munkásosz­tály általános értelmisége, vagy inkább értelmetlensége a re­formmozgalmaknak nyújtott bő­séges teret: szocialista szakszer­vezeteket igyekezett alakítani, amikor a munkásosztály tudata szunnyadózott.” (De hol van most? — közbekiáltások.) Hogy hol yan most, ha türelemmel lesznek, később meghallhatják, — válaszolt Vaszily elvtárs. Az SLP ma is az, ami a múlt­ban volt, az amerikai proletáriá­tus egyetlen forradalmi pártja. Pártunk meg nem szűnő buzga­lommal hirdeti, hogy csak egyet­len kivezető ut van a kapitaliz­musból, a bérrabszolgaságból, ez pedig a forradalom. Ezt a tár­sadalmi forradalmat pedig úgy vihetjük keresztül, ha a mun­kásosztályt egy forradalmi poli­tikai pártba szervezzük a poli­tikai kormányzati rendszer meg­döntésére, mig ipari szerveze­tekben szervezve azért, hogy az iparokat lefoglalhassuk és átve- hessük a munkásosztály kezelé­sébe és tulajdonába. A munkásoknak igazi hatal­mát gazdasági ereje képezi. En­nek megszervezése nélkül tehe­tetlen. A világháború is megmu­tatta, hogy a fegyveres erő nem jelentett semmit, hacsak nem volt mögötte az ipari munkás. A gyárakon, az ipartelepeken ke­resztül urai lehetünk a katona­ságnak is. Ez az SLP álláspontja és prog­ramja. Kovácsnak az lett volna a hivatása, hogy saját pártjá­nak programját magyarázza, de úgy látszik szégyenlette, vagy (Folytatás a 3-ik oldalon) A minap az amerikai magyar munkásságot figyelmeztettük, hogy milyen veszély fenyegeti az Uj Előre nevű szennylap csa­lói részéről. Sokan megfogadták intő szavunkat és távol' tartot­ták magukat, nagyon helyesen, a veszélytől. Mert igy cselekszik Amerika jobb érzésű munkássá­ga, természetesen kiváltotta a csatornalakók bosszúját. Az Uj Előrében napról-napra formed vények jelennek meg a tisztességes munkások és a for­radalmi mozgalom, az S. L. P. el­len azon a helyen, amiért éppen­séggel nem valamelyik speku­láns bankár hirdető fizet. Azt üvöltik ezek a piszkok, hogy nekik nincsen elszámolni valójuk. Tudjuk mi azt nagyon jól és régen, hogy a hamis ürü­gyekkel kicsalt pénzekkel még sohasem számoltak el ezek a svi- hákok és éppen ezért figyelmez­tettük munkástársainkat a ké­szülő újabb csalásra. Megelégedéssel vesszük észre.' hogy a polgári újságok is átvet­ték figyelmeztető sorainkat. Ha máskor nem is, most legalább evvel szolgálatot tettek a mun­kásmozgalomnak. A szélhámosok iaikiáltá«» a tatunk a csalásokra, aj kább azokat próbálnák tisztáz­ni? Nem kaptunk kielégítő fele­letet arra, hogy mire költötték ei a “védelemre” gyűjtött össze­geket. Valami pörről beszéltek hónapokkal azelőtt, s aki akkor adott valamit, védelemre adott és nem sajtóalapra. A kettő kö­zött különbség van. Ha elköltötte a vezérkari ban­da a védelemre gyűjtött össze­VASZILY ELVTÁRS SZERVEZŐI UTÓN Vaszily Tivadar elvtárs, az Ohio Kerületi Szerv. Bizottság alkalmazásában ismét munkába állott és pártunk érdekében a kö­vetkező útirány szerint fog dol­gozni. Január 6-án, vasárnap délután három órakor Detroitban az S. L. P. Otthonban népgyülésen fog beszélni. Január 7. — Flint, Mich. Január 8. — Kalamazoo, Mich. Január 10. — South Bend, Ind. Január 11—12. — Chicago, 111. Január 13. — Milwaukee, Wis. Kérjük ezen városokban lévő munkástársakat, hogy Vaszily elvtársunknak a nehéz munká­jában segítséget nyújtsanak. ANGOL GYŰLÉS AKRONBAN Az akroni SLP szekció január 6-án vasárnap délután fél há­romkor, saját helyiségében, a Music Hallban, előadást tart. Napirend: Modern keresztény­get más célra, csalt. Ha sajtó­alapra használta és védelmi alap gyanánt szedte össze a pénzt, csalt. Már pedig aki csal, az megvetésre méltó. Ezért veti meg velünk együtt Amerika minden tisztességes munkása az U;: Előre szélhámos bandita tár­saságot. Csalás az egész működése en­nek a bandának, amit megteté­zett a december 28-iki lapban az első oldalon vastag betűkkel kö­zölt azon hazugsággal, hogy az “S. L. P. pénztárából 5 dollárt adtak az Uj Előre megmentésé­re.” Hazugság ez azért, mert ne­künk nincsen csoportunk Sch"- nectadyban, igy tehát nincs is ott “S. L. P. pénztár.” Ha netán pedig a Schenec- tadyban lévő angol pártszekció pénztárából került volna el 5 dol­lár az Uj Előréhez, akkor ez nem tisztességes utón jutott el oda. Csak lophatta ezt az öt dollárt ez a tolvaj banda. S. L. P. szervezeteknek nem szokásuk az, hogy a forradalmi mozgalom ellen pénzt adjanak. Vagyis: az Uj Előre december 2 - i számában megjelent azon hir, mely szerint , i . öt uoilár.. adt mányoz ik, ele­jétől végéig piszkos h, ugság, amit úgy sem hisz el egy tisztes­séges és józan munkás sem. Különben itt jegyezzük meg, hogy intézkedés fog történni ar­ra nézve, hogy mit lehet tenni a tolvaj banda ellen azért, mert pártunk tiszta forradalmi becsü- letü nevét pénzszerzési üzelmére fölhasználta. Megbüntetlenül az S. L P. so­hasem hagyta rágalmazóit. ség vagy az S. L. P. — Előadó R. H. Richardson eltvárs. Sza­bad bemenet. MULATSÁG NEW YORKBAN A New Yorki Szocialista Mun­kás Szervezet 1929 január 13-án d. u. 3 órakor a Bohemian Na­tional Hallban (321 East 73rd St.) szinielőadással egybekötött táncmulatságot rendez. Színre kerül: A meztelen em­ber, 3 felvonásos vígjáték, irta Török Rezső. A kitűnő színdarabon kívül a szünet alatt lesznek zeneszámok, énekszámok s egyéb szórakozta­tások. Árva Helénke táncolni fog, Fodor József és Laky Pál mun­kástársak tenorszólókkal szere­pelnek, az előadáshoz szükséges zenét a new yorki közönség által igen kedvelt Weiss Henry és Sa- nyika, valamint ifj. Bustya Ká­roly elvtárs fogják szolgáltatni. Lőwy B. zenekara muzsikál. Belépőjegy ára előreváltva 75 cent, a pénztárnál 1 dollár. Kap­ható a szervezet tagjainál és la­punk irodájában. MOZGALMI ÜGYEK ✓

Next

/
Thumbnails
Contents