A Nép, 1921. december (3. évfolyam, 177-200. szám)

1921-12-01 / 177. szám

Ingoványos A kormányválságból a pártok vál­sága lett. Ma még itt tartunk, de egy, lépés a válságok ingoványán előre és a pártok válsága után a nemzetgyűlés válsága jön, s azután már csak a nemzet válsága következhetik. Vissza­fojtott lélekzettel nézzük a veszedel­mes kísérletezéseket, a személyi tusu­kat és a jogosulatlan pártérdekek csatáit. Újra tiltakozunk az ellen, hogy minden felboruljon csupán azért, hogy valamely pártnak legyen igaza. Egyes emberek, pártok igazságában a nemzeti lét nagy kérdéseit meg­fojtani végzetes szerencsétlenség volna; már pedig ebben a válságban el­merülni készül a magyarságnak a keresztény világnézethez, a nemzeti gondolathoz, a szociális igazsághoz fűzött minden érdeke. Ma még nem késő. Még lehet észbe­kapni, ma még félre lehet állítani az útból a kibontakozás akadályait. Félre tehát mindazokkal, akiknek egyéb­ként talán tiszteletreméltó ambíciója a válságos helyzet tisztázásának út­jában áll. Leemeljük kalapunkat a hazafias érzés sugalta aggodalmak, az elvi meggyőződések és a becsületes jószándékok előtt, amelyek a magyar egység veszedclmeztetőit s a. pártok érdekeinek szószólóit vezetik. De soha sem tudjuk feledni, hogy mint a pokolhoz vezető ut, a magyar tragédia nagy bukásainak útja is hazafias jószándékokkal volt kikö- vezye Hacsak a jószándékokon múlt volna, akkor nia nem állnánk leron­gyolódott koldusokként és megalázva a népek nagy országutján. Hiszen Tisza országgyűlésének is megvolt a |ószándéka, az -évtizedes nagy több­sége,. mely liberalizmus rendszerének jogán markában tartotta a hatalom­nak egész szervezetét. Rendben vol­tak a sr'ófok, a kerekek, a hajtószíjak, olajozták és . fűtötték a gépet, mely dolgozott és termelt s végül még is minden a nagy összeomláshoz veze­tett. Miért? Mert. az országgyűlés alul kicsúszott a nemzet, a közvélemény s légüres'térben állt a politikai gépezet: a politika elszakadt a nemzet közér­zületének szilárd talajától. Mit gondol­nak hát a pártérdek jó szándékú műve­lői, mi lesz, ha újra. elszigeteli magát a politika az eleven élettől;. ha újra csak «a párt minden előtt» ingová- nyára bátorkodnak ; aZ élet szilárd talaja helyett; ha újra a párt győz a nemzet helyett; .újra a páriigazság gyűri le a keresztény igazságot. Hosszú hónapok óta harcolunk az egységes keresztény front mellett. Nekünk az egység volt a fontos, nem az egységes párt vagy a pártszövetség. A lényeget néztük és nem a formát, mert az egyre veszedelmesebb és vi­gasztalanabb helyzet megoldását nem a külső kéret, hanem a belső tarta­lom, az alkotó munkára vezető ér­zelmi egység dönti el. Nem akarunk tehát hinni pártigaz­ságokban. mert mi nemzeti igazságo­kat látunk vezérlő csillagokként ra­gyogni a sötétségbe botult magyar égboltozaton. Mi. hiszünk a keresz­tény , irányzat . és. nemzeti gondolat. nagy táborának egységében s .erre. intjükis a javaiból kifosztott,válságok-. ba és. sötét .gondok éjszakájába, ker­getett magyar népet. Ez az egység a fontos, mert ezen dcfl el a magyarok rejtelmes jövendője s,‘ erreaz ..útra rákényszerül a szétzilált' politikai elét . is, amely most bizonytalanul ‘és,hvák-‘ rherő '• rövkSátással botorkál1 előre, egyre mélyebben süppedve- a:i inge-'1 vánvom 1 Beszélgetés dr. Hamm bajor kereskedelmi miniszterrel Mennyit kell fizetnie Németországnak! — A gazdasági válság egész Közép-Európát katasztrófával fenyegeti , — A NÉP munkatársáfót — München, nov. 21. A francia sajtó német «dette pub- l'q ie»-ről ir, a német lapok pedig az államvasutaknak és postának ma­gánkézbe való bérbeadásáról cikkez­nek. Ezek a vészhirek, amelyeknek megvalósulása korántsem .tekintendő bizonyosnak, Németország rendkívül súlyos helyzetét tükröztetik vissza. Minthogy a magyar kereskedelmi élet úgyszólván szerves összefüggésben van a német gazdasági piaccal, _fo-, kozott figyelemmel kell szemmel kí­sérnünk a Németországban lejátszódó eseményeket, amelyeknek Magyaror­szágra is kiterjedhető hatása majdnem elkerülhetetlen. Egyik legutóbbi cik­kemben igyekeztem némi fogalmat nyújtani a mindennapi életben leját­szódó pánikszerű eseményekről, a mai napon pedig felkerestem Dr. Hamm bajor kereskedelem­ügyi minisztert. valamint annak helyettesét, hogy tájékozódást' nyerjek azon erők felől, amelyek a jelenlegi katasztrofális gaz­dasági helyzetet irányítják. ,, Dr. Hamm a baj or dómokra tápártól képviseli a Lercheníeld-kormánybán. Aránylag fiatal ember még, de ugy- ■ látszik. nagy • tudása teszi érdemessé erre a. pozícióra, csakúgy mint dr. Krausneck pénzügyminiszteri, akivel néhány hét. előtt az A NÉP. nevé­ben beszélgetni szerencsém volt. Ba­jorország nem játszik jelentéktelenebb szerepet a világpolitikában, mint a mai Magyarország, államférfiainak döntő, szavuk van a 60 milliós Német­ország politikájában, mégis lehetet­lenség • teljesen szótlanul elsiklanom az ellentét mellett,- amelyet­Bajorországban és szegény megalá­zott hazánk közptl tapasztaltam. A bajor miniszterelnökhöz és az egyes miniszterekhez várakozás nélkül, ki­lincselés és protekció nélkül és a hiva­talos órákon túl is bp lehet jutni. Déli 12. órakor nem kapja az ember a vá­laszt «őexcellenciája» rpég item jött be s az embernek eszébe sem jut arra gondolni, hogy «hátha a miniszter ur letagadja magái.» Délután 4 órakor küldtem be dr. Hannn miniszterhez látogatójegyemet s öl perccel később már szemközt ül­tem vele. A miniszter tudja, hogy az az ,újságíró, aki tőle felvilágosítást akar kérni, országának és a köznek kivan szolgálni, Jó lenne, ha ezt Magyarországon is .mindazok - meg­szívlelnék, akik a külföld tájékozta­tására. hivatottak. — Ön azt mondja, — kezdte fej­tegetéseit dr. Hamm kereskedelem-, ügyi miniszter — hogy az állam­vasutak bérbeadására vonatkozó hir a. német népben az, állam, iránt .táp­lált bizalthat rfenditi ;,még ;s iho'gy a külföld is oly szempontból ítéli meg ‘ ezt' a 'térj-el,.Me' ki volt az, aki először járult hozzá ahhoz; hogy a- nép telje­sen elveszítse a bizalmat- s.-.a.-munka- ; kedv el 7 ■■ ■ f, Hálom és fél milliárd aranjTitárka ióvátételi összegét követelnék tő­lünk - éten te,r dinihez Jmé<| .évi > ' 1J)Ó 'milliárd' iöft. ántilie a-Német- ­országi megszálló csapatok kerül- nek. Majdnem ötmilliárd aranymárkát kell tehát fizetnünk, csoda-e, ha a nép, mely az ország teljesítő képességét ismeri, nemcsak bizalmát, de hitét is veszti? Miből és honnan teremtse elő Németország ezt a horribilis ősz- szeget. Az adóprés oly kíméletlenül működik, hogy a német nép teher­bírása már majdnem tetőpontját érte el, az adókból befolyó jövedelem pedig alig egy hányadát adja annak, amit fizetnünk kell. Hol vannak még az állam fenntar­tási költségei? Az adókból befolyó összeg 90 milliárd papirmárkát tesz ki, ahhoz, hogy az előbb említett öt milliárd aranymárkát előteremthes­sük, negyven milliárd értékű árut kellene exportálnunk a békebeli 10 milliárddal szemben. Amerikában, Angliában és a semleges államokban naponta nő a munkanélküliek száma. A--gyárak kénytelenek üzemeiket szü- , neteltetni, nem fog-e vájjon a külföld védekezni az ellen, Hogy Németország , exportcikkeivel piacait elárassza? Hol helyezhető el az a negyven milliárd márka értékű áru, amelynek eladási árából a jóyátételi összeg előteremt-- betű? De nem is kell oly messzire mennünk. Hogyan teremtse elő Né­metország lezülíött valutájával azokat a nyersanyagokat, amelyekből az ex­portképes áru készüljön? Az.ántánl nem látja be azt,- amit saját érdekében be kellene lát­nia, nem hajlandó egyelőre enyhíteni a rettenetes terheken^ ellenkezőleg a teljes csőd felé kergeti Németországot. A Londonban reánk erőszakolt ter­heket nem birjuk s itt kár minden szépitgetés; mi már akkor tudtuk,. most közvetlenül tapasztaljuk, de.volt ellenségeink ma sem látják a valót, pedig ez nemcsak reánk, hanem rájuk nézve is katasztrofális. Januárban ötszáz millió arany­márkát kell fizetnünk, ezt az összeget csalás külföldi hitel igénybevételével teremthetjük elő, mi­ként az első milliárd nagy részét. A birodalmi banknak van még egy milliárd ‘ aranya, amely óriási papir- pénzkészletünk biztositékát képezi, de ez aztán valóban minden. A márka árfolyama már nem is esik, hanem zuhan, a rezet, gyapotot sokszorosa.n t öbb papirmárkáért szerzett valutáért kell vásárolnunk, s valutánk heteként fél lesz hígítva uj kibocsátású pápir- pénzzd; hát nem j elenti mindez azt, hogy Ausztria srosára jutunk? — A német nép eléggé józan és hig­gadt, de emberileg teljesen ••érthető, •hogy aki csak teheti, a inai árak mel­lett igyekszik magának biztosítani “azt, amire a1 közeljövőben szüksége lesz. Xz állam'szempontjából a pánik­szerű vásárlás természetesén .nagyon karos; dé rném tehet semmit eifehe. •Netn ebben a pánikszerű ^bevásárlás-'' ban rejlik a hiba, hanem a’iálátást'alán jövőben, mely egyre sötétebb'perspek­tívát -rivfotr ......; >! — A dollárért ma már 280 márkái kell fizetnünk, de ez még nem a végső határ, ha az ántánt utolsó pillanatban nem látja be, hogy Németország csődje Európa csődjét jelenti. Az ántánt könyörtelen politikája a német jobboldali "radikálisok malmára hajtja a v.zet, amelyek elejétől kezdve azt az álláspontot foglalták el, hogy nem szabad a békeszerződést és a lom - doni ultimátumot elfogadni. A nép kezd lassan ráeszmélni,"hogy ezeknek volt igazuk, mert a béke érdekében vállalt terhek alatt már-múr összeros- kad. — Ami a vasutak bérbeadását illeti, úgy a magam részéről nem helyeslem a nyilvánosságra jutott tervet. A vas­utakat az állam számára kell rentá­bilissá tenni és pedig ugyanazokkal az eszközökkel, amelyekkel a magántőke jövedelmező üzletté gondolja tenni. — December elsején lényegesen megdrágulnak a vasúti tarifák, de még ezek a tarifák sincsenek össz­hangban a márka és dollár közötti árfolyamkülömbséggel. Erre vonat­kozólag azonban nem akarnék egye­lőre többet mondani, mint amil Landtag-ban kifejtettem. A posta bérbeadásának terve még fel sem merült, erről tehát kár volna fejte­getésbe bocsátkozni. Végtelen sajnálatomra nem hall­gathattam tovább a miniszter rend­kívül fontos és érdekes beszédét, mert sürgősen el kellett távoznia, azonban átvezetett a szomszéd szobában lévő helyetteséhez, aki lekötelező szívé­lyességgel adott minden kérdésemre felvilágosítást, sőt a Bajorországban tett megfigyeléseimet, érdeklődéssel hallgatta végig s jegyzeteket csinált magának, hogy’ egyíket-másikat az állam javára praktikusan felhasználja. Dr. Hamm miniszter helyettese a részletekig bocsátkozva magyarázta meg a bajor kereskedelmi élet engem érdeklő momentumait; A bajor munkásság a lehető leg­nagyobb megértéssel viseltetik az ország aggasztó helyzete iránt. Mindenekelőtt szorgalmas s komo­lyan teljesiti az üzemekben1 feladatát. A munkabérek Bajorországban nem haladták túl a békemunkabérek 8 — 10—12-szeresét. A textiláruk árai ezzel szemben rövidesen a békeárak százszorosára fognak emelkedni. Ez az. aránytalan -arány mutatja, hogy minek kell jönnie.'A munkások nem keresnek annyit, amennyire a leg­szükségesebb- előteremtésére. okvetlen szükségük volna. Ez nem vonatkozik minden munkásra, inert,' sajnos, a helyzet az, hogy a munkabéreknél nem létezik különbség a jó és gyönge, a fiatal és öreg munkás között. Az ifjúmunkások nemcsak aránytalanul többét keresnek, hanem túlsókat, ugv hogy fölöslegesen költekezhetnek, könnyelmű élétet folytathatnak, amig a családos munkás óriási gondokkal küzd s nem tud megélni. Az a teória, hogy ott, ahol hárman esznek, egy negyedik számára is jut, már régóta csák ' leoriá, a több családtagu mun­kás akkor sem győzi, ha egyik-másik gyereke is keres már.- Ar. őrülten 192i december 1, csütörtök^» Ára 3 korona Budapest, III. évi. 177. szám POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőségi VIII., Saentklrélyi-ntea 28,«. Telefon i J. 03-80, J. 63-81. Kledék! v a tali V1U., Szántulriilyi-atea 30. Telefont Jónet 103-85. Megjelenik d. n. 4 órakor, Előfizetési áraki Egész évre_ 630 kor, Félérre ___ 340 kés. Negyedévre 170 kér* Bgy hóra ____ 60 kor. Fél tatra __ SO kér, • Egyes szén éra hely« hon ée vidéken 3 toes.

Next

/
Thumbnails
Contents