A Nép, 1925. augusztus (7. évfolyam, 170-193. szám)

1925-08-01 / 170. szám

1925 augusztus 1. szombat ................................. szentben valamelyik más államté­nyező, szemben áll a másikkal is. Jan Seba különben minden esz­közt megragad arra, hogy. a szlávok figyelmét ráterelje AUtMP a magyar veszedelemre. Pro­gramm ja ' ebben a kérdésben nagyon rövid: Magyarorszá­got gazdaságilag, erkölcsileg és politikailag tönkre kell tenni, hogy aztán minden ellenállás nél­kül elnyelhesse őket a szlávság. így fest Jan Seba politikai profil ja, azé a Jan Sebáé, aki koszorút tett Princip orgyilkos sírjára. A minisztertanács Sopron városának kilátásba helyezte a Játékbank-engedéEy kiadását A hatvani választás — Gömbös Gyula a választási erőszakoskodások ellen — Tizenöt érdekeltség harcol a játékkaszinó engedélyéért — A kormány pénzügyi szempont­ból bírálta el a kérdést — Megkezdődnek a beruházások és augusztus 7-én folyó­sítják a városok kölcsönét — Bethlen miniszterelnök meggyógyult Vass József helyettes miniszterelnök nyilatkozik a Játékkaszinóról, a beruházásokról és a szombathelyi afférról — A NÉP tudósítójától. — A NÉP tegnapi számában jelen­tettük, hogy a mai miniszteranács V > foglalkozni kíván a játékkaszinó ügyével, azonban végleges döntést még nem hoz, mert a kormány tagjai elvi alapon még nem hatá­roztak arról, hogy hozzájárulnak-e egy ilyen játékbank felállításához. Az eredeti terv az volt,- hogy Ra­kovszky Iván belügyminiszter a mai miraisatertanácsban már nem is vesz részt s ezzel az egész kér­dés néhány 'hétre' kitolódik. A bel­ügyminiszter azónban ma mégis résztvelt a tanácskozáson és kifej­tette véleményét. Megállapította, hogy rendészeti szempontból aggo­dalommal tölti el a kaszinó felállítása, mivel a belügyi kormány éppen most kíván energikus intézkedése­ket tenni a játékszenvedély élűé­iül tusára és a kártyabarlangok szigorú ellenőrzésére. A belügymi­niszter állásfoglalásával a gaz­dasági minisztereknek az a véle- Cnénye, hogy a kaszinó engedélyt meg kell adni, mert pénzügyi, sőt bizonyos tekintetben ktdhírális •szempontból is előnyt jelent egy vagy több játékbank fölállítása. Ezidöszerint, amint mértékadó helyről információnkat szereztük, már körülbelül tizenöt különböző 'érdektársaság harcol a játékenge­dély elnyeréséért. Úgy hallani, a. zoppiti fürdőtársaság, valamint egy belga és francia vállalat sú­lyos milliárdokkal felkészülve, reméli, hogy engedélyhez jut. Ezenkívül egy olasz, sőt egy ma­gyar társaság is harcol, amelyek­nek szintén hatalmas összeg áll rendelkezésre­Mindezek miatt a mai miniszter­tanács ülését rendkívül nagy ér­deklődés előzte meg, jóllehet, min­denki tudta, hogy végleges dön­tést nem hoznák, sőt még elvű alapon sem határoznak a kér­désijén. A tanácskozás féltizenegy óra körül kezdődött Vass József he­lyettes minisz tér elnöki etével. A kormány tagjai közül Rakovszky Iván belügyminiszter. Búd János pénzügyminiszter és Mayer János föLdmívelésiigyii minisztereik vet­lek részt. A miniszterelnökséget Prónay György báró államtitkár, az igazságügyniinisztóriuinot Szá- szy Béla államtitkár, a. kereske­delmi minisztériumot báró Wim- inersberg Frigyes. a kultusz­minisztériumot Tóth Lajos állam­titkár, a küliügyet Kánya. Kálmán meghatalmazott miniszter és vé­gül a honvédelmi minisztériumot Algy'a. Papp Sándor tábornok képviselték. ■ Az értekezletről tizenkét óra táj­ban eltávozott Rakovszky Iván belügyminiszter, ki bár a sajtó képviselői előtt nyilatkozatot nem tett, annyit mégis kijelentett, hogy ő aggodalmait fejezte ki a kaszinó felállításával szemben, a gazdasági miniszterek azonban többé-kevésbbó azt az állás­pontot képviselték, bogy a já­tékengedélyt meg kell adni. Félegy titán véget ért a minisz- j tertanács, s ekkor alkalmunk nyílt Vass József helyettes-miniszter­elnökkel hosszabb beszélgetést folytatni, aki a játékkaszinó ügyében, vala­mint a beruházások kérdésében és a szombathelyi incidensre vonat­kozóan A NÉP munkatársának a következő érdekes nyilatkozatot tette: — A játékbank ügyében még mindig nincsen végleges döntés. A kormányhoz folyton újabb ajánlatok érkeznek. Ezek az ajánlatok a pénzügyminiszté­rium egyik megbízott osztályá­nak szakvélemény© elé kerülnek. •— A mai minisztertanács te­kintettel arra, hogy a kérdést politikai vonatkozásban felelős miniszterek nem vettek részt az értekezleten, elvileg még mindig nem kíván dönteni, különös te­kintettel arra, hogy magának az • elvi kérdésének az eldöntésére is nagy befolyással lehet a beérke­zett ajánlatok ismerete. —■ A minisztertanács úgy ha­tározott, hogy a legutóbb beér­kezett ajánlatokat szakszerűen átvizsgálja, elsősorban pénzügyi szempontból. Az ajánlatokat azután a pénzügyminiszter pénz­ügyi szakvéleményével ellátva, megküldi valamennyi tárca mi­niszterének. Megemlítettük a helyettes mi­niszterelnök előtt, hogy az elter­jedt hírek szerint előreláthatóan Sopron városa kapja meg a játék- engedélyt? — Sopron városa — mondotta Vass József — a napokban kül­döttségben kért, hogy a kor­mány legyen tekintettel Sopron különleges helyzetére és azokra a nagy érdekekre, amolyek Sop­ron városának tál pra állítás óhoz fűződnek. Kérték, hogy a kor­mány a kaszinó ügyben hozott döntésével nyújtson segédkezet ahoz, hogy Sopron egy ilyen koncesszió birtokában fürdő- és idegen várossá fejlődhessék. — A minisztertanács — foly­tatta a helyettes miniszterelnök honorálja Sopron különleges helyzetét és igényeit és azt a ha­tározatot hozta, hogy amennyiben elvi alapon a játékjogot megadja, feltét­lenül figyelembe veszi Sop­ron érdekeit és a kormány kezében levő aján­latok közül, természetesen a pénzügyi szempontok figyelem­bevételével, ilyen értelemben dönt. — A játékbank ügyén kívül, válaszolta kérdésünkre Vass József — az osztrák-magyar pro­vizórikus tárgyalásokkal foglal­kozott a minisztertanács. Az erre vonatkozó tárgyalások folynak. Azt hiszem, eredmé­nyesek lesznek. A beruházások kérdése nem ke­rült szóba? — kérdeztük ezután. — A. beruházások ügyét le-1 tárgyaltuk, ma már nincs más hátra, mint a munkálatok le­folytatása. A szombathelyi incidens ügyé­ben kijelentette a helyettes > \ miniszterelnök, hogy a kérdést minden oldalról lezártnak tekin­tik, az ügy békésen elintéződött, i Végül Bethlen István gróf mi­niszterelnök egészségi állapotára ; vonatkozóan érdeklődött munka- * társunk. — A miniszterelnök úr ,J hangzott a felelet — nagyszerű- { en érzi • magát, lovagol, sportol egész nap. ami a ilegböztosabb) jele annak, hogy az operáció- i nalc utóhatását is kiheverte.! Ä hatvani mandátum Megírta A NÉP. hogy a kenesz­tényezocialista párt még nem dön­tött arról a kérdésről, hogy ki j lesz a párt jelöltje a hatvani vá­lasztáson. A kormány a választás határidejét szokatlanul rövid időre.. augusztus 9-ére tűzte ki s így az ajánlások augusztus 1-ón mán be- adauídók. Kiiiigar Aladár dr. jelölt- j ségót, aikl csak szerdám érkezett haza Rómából, ez a határidő lebe-1 tétlenné 'tette. A kerületben egyébként a köz- igazgatás olyau mértékben expo­nálja magát az egységes párt mel­lett, hogy Gömbös Gyula szükséges­nek tartotta személyesen panaszt emelni Vass József miniszterelnök-: helyettesnél a fajvédő párt nevé­ben. Vass miniszterrel azonban nem találkozhatott Gömbös, mert a mi­nisztertanácson volt Vass elfoglal­va. Gömbös Gyula A NÉP munka­társ ti előtt kijelentette, hogy most; már az ügyet nyílt levél formájá­ban fogja szóvátenni. Mennyi laföbéri fissetunlc au&usxtn&s elsején? — A NÉP tudósítójától — Hogy olvasóink különösebb szám­tani műveletek végzése nélkül tá­jékozva legyenek a papír koroná­ban fizetendő lakbér összege felől, táblázatban közöljük, hogy negyed­évi vagy havi fizetés esetén meny­nyit kell fizetni az 1917. évi arany­korona alapbér után. Hogy a ki­számítás egyszerű legyen, 1, 10, 20, 25, 50. 100 aranykorona negyedévi alapbér után kiszámított papiprko- ronák összegét közöljük. Negyedévi fizetés esetén, kincstári haszonrészesedéssel és közüzemi pót­lékkal együtt: 1 aranykor, alapbér után fizetendő 5.618.75, házmesterpénz címén 87 10 56.187.50. 870 25 140.468.75 2175 50 280.937.50, 4350 100 561.875.—, 8700 korona. • . Havonként történő fizetés -esetén az alapbér egy harmada, a teljes, kincstári haszonrészesedés és közüzemi pótlékkal együtt: Augusztus hó 5-éig: 1 aranykor, alapbér után fizetendő 2.718.75 és a házmesterpénz, 10 27.187.50 mint fent. A 25 67.968.75 b­50 135,937.50 100 271.875.— Szeptember, hó 5-éía 1 aranykor, alapbér után fizetendő 1.450.— 10 .14.500 — % 36.250—, 50 ' 72.500—, 100 145.000 — Ha a. negyedévi alapbér 250 aranykoronát meghalad, késedéJ/ttá kamatkép a tisztabér kétharmadrésze után: 1 aranykor, alapbér után fizetendő 29.—, 10 290—, 25 725.-. 50 1450.-—, 100 2900.— ■ Október o-éig Késedelmi kamata /« 1 aranyikor, alapbér után fizetendő 1.450.— 14.50. 10 . 14.500 — . 145.—, 2Ő 36.250—, 362.50, 50 72.500—, 725.—. 100 145.000—. 1450.-. Ha tehát valakinek a lakbére 1917-ben egy negyedévre 185 arany­koronát tett ki. a fenti táblázat szerint fizet: Negyedévi bérfizetés esetén lak­bér. kincstári haszonrészesedés, közüzemi pótlék címén összesen: 1,039.468.75 liázmasterpénz címén 16.095.- összesen 1.055.963.75 papidkor onái. Ha ugyanez a bérlő a havi rész­letfizetés, kedvezményét igénybe­veszi, fizet augusztus 5-ig egy hóra 502.968.7S házmesterpénz címén 16.095.—• összesen 519.063.75 papirkoronát; szept. 5-ig egy hóra 268.250.— késedelmi kamatképen ____5-365.— összesen 273.615.—■ szept. 5-én pedig, 268.250.— késedelmi kamat címén 2.682.50 összesen 270.fi82.56 papirkoronát.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents