A Reggel, 1946 (19. évfolyam, 6-22. szám)

1946-09-02 / 6. szám

2 äReccel Az Egyesült Nemzetek garantálják a magyar kisebbség jogait! 1946 szeptember 2. Parisból jelentik: A Champs Ely- téen, a Claridge-szálló harmadik és ötödik emeletén szombatra virradó éjszaka megint hajnalig égtek a lámpák. A magyar békedelegáció dolgozott azon a beszéden, amelyet Auer Pál párisi magyar követ szombaton délután olvasott fel a Luxembourg palotában. Auer követ bevezetőben hangoz­tatta, hogy a feudális és soviniszta reakció végleges bukása után Magyar- országon a demokratikus pár­tok vették kezükbe a hatalmat. Ezek a pártok nem helyeslik a múlt rezsimnek messzemenő revizionista politikáját és sürgetik a szomszéd népekkel való megértést. Hivatkozott arra, hogy a trianoni szerződést a Szovjet-Unió nem írta alá és Amerika nem ratifikálta. Kiemelte, hogy a második bécsi döntés, amelyen a tengely Magyar- országnak juttatta Északerdélyt, nem a mi (hanem Románia) kezde­ményezésére jött létre. Auer bejelentette, hogy noha Magyarország legutóbb 22.400 kilo­méternyi terület visszacsatolását kérte, megelégednénk egyszerű ha- tárkiigazítással is 4000 négyzet­kilométerrel (ez Arad, Nagysza­lonta, Nagyvárad, és Szatmár­németi városokat foglalná magá­ban), ha Románia széleskörű helyi önkormány­zatot adna a Románia terüle­tén egy tömbben megmaradó 600.000 magyarnak (vagyis nagyjából a Székelyföld­nek). A magyar feltételelvhez hozzá­tartozik még az is, hogy a magyar kisebbség védelmét az Egyesült Nemzetek Szerve­zete biztosítja. Polgárháborúvá fajul a görög népszavazás ? Szeptember 23-án hirdetnek ítéictet Nürnbergiben A nürnbergi perben szeptember 23-án hirdet ítéletet a bíróság. A verdikt végrehajtásáról a né­metországi Szövetséges Ellenőrző­bizottság intézkedik. 4ö: - -3Mf .TO®. vs i Zürichből > jelentik: Gkjrögország ma, vasárnap 25 év óta negyedszer dönt az államforma kérdéséről. A nők most sem kaptak választójogot. A probléma az, hogy visszahív­ják-e György királyt, vagy pedig ismét köztársaság legyen Görög­ország. Az Athénből érkező jelentések délutánig még nem adtak teljes képet a népszavazás lefolyásáról. A híreket Európa-szerte mindenütt annál nagyobb aggodalommal vár­ják, mert a hét végén tudvalévőén sokan voltak azon a nézeten, hogy a királypártiak és a baloldali köz­társaságiak közti szenvedélyek, a görög belpolitikai élet aláaknázott- sága könnyen polgárháborúba so­dorhatja az országot. FRANCIA BULI i éve, * PULI KÖLYKÖK «u**. Belvárosi kutyafürd8, IV., Aranykéz­utca 1. TeJc&m: 380—263. RÉSZLETRE IS! Valódi BÖSENDORFER Ezarötszáz forint L.YPA & Erzaóbet-körút 1». Bareaai-utca sarok. Kölcsön zongorák legolcsóbban KENDI ANTAL LAKÄSBERENDEZÖIPAR, Budapest, IV.. Semmelwela-utca 7. Alapítva: 1889. Telefon: 189—2SS. RENOVÁLÁSOK. BÖRBÜTORFESTÍS, KÁRPITOZOTT BÜfORTISZTÍTAS ISKCLAKÜHYVEIT megvásárolhatj a, vagy • tavalyiakat átcserélheti KORDA TESTVÉREK könyv-, zenemű- ás paplrkereukedé- sébcn, VH., Erzsébet-körút K. síim Telefon: 428—109. |í #| Zí S? ffl melegen vulka­........... ... ----- nizált gumiáruk Kaphaté minden szaküzletben Szombaum. «te, • népszavazás előestéjén e görög belügyminisz­térium hivatalos kommünikét adott ki, eszerint baloldali összeesküvést lepleztek le és emiatt riadókészült­ségbe helyezték a rendőrséget, csendőrséget és katonaságot A baloldali ellenzéki vezér azonban azzal vádolja a kormányt, hogy az állítólagos összeesküvős híre csak ürügy volt arra, hogy megszállhas­sák Athén stratégiailag fontos pontjait Tői rendőrségi iiivalalt szőr,te! meg és von össze Bajk EBiüspnsszíer Megbízható helyről értesül „A Reggel“, hogy a közeli napokban több rendőrségi hivatalt szüntetnek meg, illetve vonnak össze. Rajk László belügyminiszter ugyanis minisztertanácsi felhatalmazást kért arra, hogy saját hatáskörében meg­szüntethessen olyan rendőrségi hi­vatalokat, amelyek az adminisztrá­ciót komolyabb célok nélkül meg­nehezítik. A minisztériumban már készül is az erre vonatkozó terve­zet. wk'v szeri«*, a avmeatér a faW«Í9*azÉ», .Atarifo- «mdőrsögi hivatalok állásokat is törölhet, ha’j' ezáltal mérsékelni tudja a rendőr­ség anyagi kiadásait •-wa­Holnap lép hivatalba az első indiai kormány India történelmének fontos állo­másához érkezik holnap. Nehru el­nökletével hivatalba lép az első indiai nemzeti kormány. BOROZÓ VI., Dalszínház-»!. 8. Tel.; 128-179. (Opera mellett) Ma vasárnap reggelig nyitva Berkes B^la ás cigányzenekara muzsikál! Hlaridge K VI., Oktogon-tér 3 Telefon: 221-093 Várnay—Wittenberg és t tagá srlmíónikus )azz-zeuekaral BlKKB EL IKONYHA! BÉKEBELI ARAK! HANGULAT — ZENE — E N E K — MÓKA Andrássy-út 24. OPERA Andrássy-út 24. K __ Z I Békebeli A v ÉH '& I vacsorával É T T E R E M MEGNYÍLT Hársfa-utca 42. Tol. 223—642 s szabó-csArda átalakítva megnyílt DIANA CLAYTON Szabó Géza énekel Kitűnő ételek, márkás italok és remek hangulat várja önt, amiről ALÄCS—SZAMOSSY remek együttese gondoskodik Hét szűk esztendő A hét szűk esztendő, amely 1939 őszén szakadt az emberiségre, mólóban van. Az Egyesült Alla- mdScban, Kanadában és a Szov- jetúnió keleti tartományaiban, főleg Szibériában, rekordtermést takarítottak be. Argentina és Ausztrália termése ugyan csak né­hány hónap múlva mutatkozik meg, de a fehér emberiség egéről, úgylátszik, máris elvonult az éhínség fenyegető felhője. Viszont alig lábolt ki a világ az egyik válságból, máris új vál­ság kitörését jósolják aggódó lelkek. Az Economist hónapokkal ezelőtt óvatosságra intette a világ mező­gazdáit, mondván, a fejlődést a háború csak megszakította, de irányától el nem térítette. Már­pedig az irány az, hogy a világ egyré több élelmiszert termel, mint amennyit az emberiség elfo­gyasztani vagy legalább is meg­vásárolni és megfizetni tud. A háború alatt a világ termőterülete erősen megnagyobbodott, Ameri­ka agrártermelése harminc, Me­xico, Argentina és Ausztrália ter­melése az erőteljes gépesítés foly­tán a munkaerő egyidejű csök­kentésével 25—15%-kal növeke­dett. Dél-Amerika a háborún több mint négy milliárd dollárt ke­resett, ennek a fele Argentinára esik 6 ebből az összegből főleg mezőgaz­dasági gépeket vásárolnak, mi­helyt Anglia és Amerika szállítóni tud. Az új ötéves terv a szovjet­orosz termelést a vetésterület ki- terjesztésével s a termelés hallat­lan mérvű fokozásával az eddigi­nek %-ával emeli. Mindez furcsán és érthetetlenül hangzik akkor, amikor az emberiség túlnyomó része még mindig szűkösen táplálko­zik s rongyos ruhában jár. Amíg ezek a jóslatok az elmélet szürke köntösében jelentkeztek, kevés ember vetett rájuk ügyet. De az elmúlt héten a háború után először süvített végig a válság' szele a Wall Streeten és Bombay- ben, először figyelmeztették an­gol bankárok ügyfeleiket, hogy az 1940 óta tartó szakadatlan hossz vége felé jár, először jelentette a washingtoni statisztikai hivatal, hogy július­ban a gőzerővel termelő amerikai nagyipar raktári készleteinek egy része eladatlan maradt s a kész­letek július havában nem csök­kentek, hanem szaporodtak. Az is feltűnő jelenség, hogy ez év jú­nius 30-ika, az árellenőrzés meg­szűnte óta, a chicagói tőzsdén a szabad forgalomban a gabonaárak nem emelkedtek, hanem lemorzso­lódtok. A magyar mezÁfeBüieság mai z* varos és feldú; állapotában, r.em termel annyit, sogy « felesi«« e'- hriyezésa gondc okozna. De ,r»f történik néhány 's> múlva, lelnek adjuk el fölös térnek óinkét, mi­kor a két nagy vevő, ufiszország és Németország kiesett s a tenge­rentúli verseny telj-« erejéve’ rá­veti magát az európai piae.-:;? A. magyar törvényhozás e percbe« az érdekképviseletek megszerve­zéséről szóló javaslatot tárgya! a. De legalább olyan fontos volna a mezőgazdasági termelés Átszerve­zéséről szóló javaslat s tervszerű, okos felkészülés arra, hogy a v>ál- tozó világgazdasági helyzetben mit termeljünk s fölöslegünket kinek adjuk el? , Kiss Dezső ■-SmeimMMa Wärt válsága Paris, szept. 1. (A Reggel párisi tudósítójának telefonjelentése.) A francia belpolitikai élet váltó zatlanul a szocialista párt válságá­nak hatása alatt áll. A külföldről Párisba érkező jelentésekből azon­ban arra kell következtetni, hogy ezt a válságot a távolálló meg­figyelők félreértették, vagy legalább is elhamarkodott következtetése­ket fűztek hozzá. Az igaz, hogy a szocialista párt többsége le­szavazta a vezetőséget, mert elégedetlen a párt jelenlegi irányával. Mégis meg kell jegyezni, hogy ez a leszavazás még csak az úgyneve­zett előcsatározás keretében történt. A döntő szavazás ugyanis ebben a kérdésben még hátra van. Ezenfelül a válság értelmezésé­ben is tévedtek külföldön, főleg Londonban. Az angol rádió ugyan­is azt jelentette, hogy ezekután biztosra vehető: a francia szocialista párt oly­módon fog szövetkezni a kom­munistákkal, hogy a katolikus néppártot kiszorítják a kor­mányból. Párisban megállapítják, hogy ezek a hírék koraiak. A párt vál­ságának végső kifejtése csak a legközelebbi napokra várható. Magyar Szöiesgazdák Országos Berérlékesítö Szöveteié i III 1 m pinctthÁiózatán keresztül a szőlősgazdák érdekeit képviseli Budapest,V. Álkofmány-u. 29 Vidéki pincészetek: Bácsalmás, Bátaszék, Ceg­léd, Csongrád, Heves, Inárcslcakucs, Izsák, lénoshalma, ^Jászberény, Kecel, Kecskemét, Kis­kőrös, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Soltvadkert, Sóstóhegy, Szabadszállás, Szeged, Tiszakürt. Bt tagsslforti&b titok: ho! él @ görög király Angliában? London, szept 1. György görög király holléte ezidőszerint a legszigorúbban őrzött titkok egyike. Szárnysegéde a Reuter-iroda tudósítójának kijelentette, hogy a király vidéken tölti a hét végét, de csak két-három ember tudja, hogy hol. A király egyáltalán nem búslakodik — mondta a szárny­segéd — a népszavazás miatt. A király Londonban a Claridge-szálló egyik lakosztályában lakik. Nemrégiben megvett ugyan egy házat a londoni Chester-téren, de nem költözött oda. Szállóbeli lakosztálya két hálószobából, egy dolgozószobából, egy öltözőből és fürdőszobából áll. György király anyagi helyzete igen kedvező, minthogy saját vagyonán kívül a görög kincstártól évi 52.210 sterling jövedelme van. A görög király szereti demokratikus felfogását mutogatni azzal, hogy időnként rangrejtett látogatásokat tesz az East-End és Whitechapel-negyed halászkocsmáiban és sörözőiben. Polgári ruhában a király szabadon jöhet-mehet, hivatalos útjain azonban, vagy ha görög katonai egyen­ruhát hord, mindig katonat kiséret veszi körül.

Next

/
Thumbnails
Contents