A Reggel, 1947 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1947-01-07 / 1. szám

YX. EV FOLYAM 1. SZÁM Főszerkesztő: LAZÁR MIKLÓS BUDAPEST. 1947 JANUÁR T KATONAPOLITIKA Irta: LÁZÁR MIKLÓS Nem verjük félre a harangot: Magyarország soha többé nem esik hanyatt a talpa alá guruló borsószemen! A belügyminiszté­rium hivatalos közleménye után most már a bíróság feladata, hogy mérlegeljen « ítéljen. A bűnös bűnhődjék; az ártatlan szabaduljon. Ez a józan közfel­fogás és ez az igazság rendje. A ma még vizsgálati szakaszá­ban lévő bűnüggyel nem is fog­lalkoznánk e helyen, ha némely tanulságok és jelenségek nem lennék kötelességünkké. Bár­mily tényállás kerüljön is a bí­róság elé, bármily megállapítá­sokra vezessen i* a nyilvános főtárgyalás, alig fér hozzá két­ség, hegy a vadregányes kon­spirációban Gömbös Gyula tiszt­jeié, levitézlett vitézeké a ve- zéxi szerep. Az általánosítás lelkiismeretlen és felelőtlen de­magógok kenyere. Semmi ainca távolabb tőlünk, mint pellen­gérre állítani a honvédség egéa* tisztikarát, amelynek soraiban szép számmal akadtak talpig magyar áe talpig derék férfiak, a katonai erények mintakép«, akik kiáltották a ham fisas tűz- próbáját. Arról a katonai klikk- ■Ő1 szólunk, amelyet Gömbös szervezett a maga képére, pato­lógiás becsvágyának és mámo­ros hóbortjainak hatalmi eszkö­zéül. Ez a tiszti junta Szegedről indult el és az ország romjain keresztül jutott ki Németország­ba. E két állomás között, az el­múlt negyedszázad alatt, kerék­kötője volt az ország haladásá­nak, ádáz ellensége a szabadság­nak, az emberi jogoknak, a dolgozó nép boldogulásának. Horthy Miklós báb és fonográf veit a kezükben: a Gömbös-tisz­tek és az ő titkoe társaságaik iralkodtak és kormányoztak Magyarországon. Ha a mainál százszor nagyobb eredményeket is mulathatna fel a demokrácia, ha olyan boldog, gazdag és meg­elégedett volna a magyar, mint legszebb álmaiban, a népmesék­ben, ha a mai Magyarország fénye és dicsősége az igazságos Mátyás birodalmát idézné, a szakadékba zuhant múltnak po­litizáló tisztjei akkor sem nyu­godnának bele, akkor is láza­doznának ellene, a régi jó idő­ket emlegetnék, amikor úgy táncolt Magyarország, ahogy ők fütyültek, amikor nemcsak a ka­szárnyákban, de a miniazté- riumokban íb ők parancsoltak, amikor a . paraszt kussolt, a munkás pusztult, a szabad szel­lemű embert pedig bikacsekk«! tanították móresre. Ezekből let­tek a Ruszkay-Ranzenbergerek, a Sztójay-Sztoiakoviesok. a Be- regffy-Bergerek, a honvéd név megcsúfolói, a különítményes brávók, a voronyezsi hőoök... Hét ezért nem akar a magyar a politikai életben, a közügyek „Mindent elkövetek, hogy mmél előbb kitűzzék a főtárgyalést!” i s<«i&uubwewi«.• ■. üi*® Ries István igazságügy miniszter nyilatkozik a leleplezett összeesküvésről A Rvygol «sután több. az j előbb 1« kell Mptetoi a nyoamaást, ságügyi tárca körébe eső kérdést OMeágszerte najy Méfméat kel­tett az a hivatalos közlés, hogy e •»eomoaó hatóságok. * köztársasági Äl«**>»Aersr megddotöeére irá­ni/üli öaszesgtcüoést lepleztek le, Ac első hivatalos jelentés óta Ajebbat e nyomozó hatóságok .-tem adtak hí. Beavatott körökben swwibaa úgy tudják, hogy a nyo- woaée munkáié befajeeée fel« kö- »Wt 4 Raggeí azé* faükemato ér. Bias István üjazságűgymiain» test, aki w össneesbüvéesel kap- esolatban a következő iudl*tke*a- tot- tett«: — A hivatalos tájékoatatáson fa­lta, amelyot a «ajtónak is kiadtak, • pillanatig újabb jelentést nem kaptam, amit természetesnek is tartok, mert a nyommá* érdeke a legnagyobb titoktartást kívánja meg. Hyan ügyekben csak befeje­zőét tényállást lehet közölni, hiszen egyébként a bűnösök egy rése« idő előtt értesülne a nyemema állásá­ról a alkalma lenne a szökésre vagy a bizonyítékok és egyéb bűnjelek eltüntetésére. Amint a népügyész- ség megkapja az aktákat, terme szelesen nyomban összeülök a aóyAgyáaaaég vezetőjével és a nAyfVngyéoweel, akikkel együtt át- tnanlasányezrek az fii,vet. Mindent elkövetek, h«gy mielőbb kitűzzék a IVtárgyalási és a bűnösök, akik­nek égylátezik, nem volt elég, amit te smíg szenvedett, elvegyék méltó büntetésüket. — Ifttt/sn. cselekménynek minő­sül a mo»t felfedezett összeeskü­vés? _ A demokrácia és ki/atársasás védelméről eaéló tőrvény 1. |-ába ülklaő bfooeelekmény, melynek büntetése halál is lehet. tett föl Ries Istvánnak, így meg- JcévdeetiSk, milyen stMhtrrshwn van a hsberiis ff bűnösök megbói tetősé­nek üg-ya? — Árok kóafel, akiket as ameri­kai ét ange! zónából riMimkap- tunk. kilencven százalék ügyét már taéárgysltuk. Mis újabb tmas^er- tot -orrunk az azé érik aizktől, a franciáktól azonban, sajaet, kiké­rési megkeresésünkre még mindig nem kun tank választ. Amikor má­jú* be« Svájcban jártam, ezemélye- ssn érdeklődtem az «da menekült háborús bűnösök haoaheeatalának lehetőségeiről. A válasz nem veit nagyon biztató. Ma«t, hogy a diplo­máéi ai viszonyt újból felvettük, újabb kísérletet teszünk. A rendes megkerosés azért nehéeko«, mert Héttőn reggel ««lesem i mellett —II fok volt t, hőmérséklet Buda­pesten — jelentette a Meteorológiai Intézek Az időjárási helyzetről közli, hogy az »roecországi hideg levegő már teljesen elárasztotta Euró­pát t* kijut alt az A flanti- éoeúora. A hideg kfefé.ítonlja a Kárpát- és «eb-medencéi»«» * Tao­arai a vádlott távellétébsn asm könnyű, el kell késeitem a vádira­tét éa osak annak megkiiláéeévo! egyidejűleg lehet kérni a kiada­tást. — Ifi; a tteáyaeí * NOT maesnán- 1 tetéee körül? — Ha a NOT-st «eetleg átoaer- veeeiik és újra scabályamuk nép­bírósági Ügyekbe* a feliebbvitoít, pcrerveslatnak esak olya« keretek kötött lese helye, mint annakide­jén eeködtezéki ügyekben volt. — Miniszter Űr mennyi időre tervezi a néphit-óságok működé­sét? — A népbíróságok vaiósaínüleg még ee óv folyamán befejezik mun­kájukat, nem hinném «toriban, hogy ez a körülmény a uépb/rósá­A Balkánon ellenben már sofc- helq/en beveszik. Hazánkban vasár­nap erősödött már meg a hideg. Budapesten —15, Magyaróváron. Győrben, Szolnokon és Békéscsa­bán —20, Péesett és Nyíregyházán —21, Bánhidén és Debrecenben —22 fokot mértek. A hóréteg vastagság* aa orsaág keleti felében váiteaaUannl 1#—15, a Dunántúl«» 3—4 oen­timéter. gok me«eMiiitetéM«B vasato«, mórt a aemekráeia védelméről szélé törvény ugyancsak nép bíróság elé utalja a törvénybe ütköző cselek- mdnyeket. Az «ekrudtbíráekedásnak olyan formáját keressük amely biztosítékot nyújt arra, hogy »bbv.n csak a demokratikus elemek vehet­nek récét, hiszen — úgy gondolom — senki««* kíváahetje, hegy a bfráekedánt antidemokratikus ele-, me kr» bízzuk. Be a mostani össze- eekiivés is htoenyítj*, milyen sokan vannak, még jáhÚKmfi emberek is, akik nem veszik észre milyen meeuce állónk még attól, hegy olyan intézkedéseket vezethessünk be, amelyek eeak akkor lennének veszélytelenek, ha az egész nép lelki beállítottsága é* magatartása, demeknttikns volna. A hórétet vastsgssg. a budai hegyekben 10 centiméter körül vem. A Balaton jegének vastag­sága 15—20 centiméter. A jégilli&ról a földmüveieäügyä minisztérium vízrajzi intését* je­lenti, hogy a Dunán a jég Oroszvár— OHinyfi, Yác—Budapest között, valamint Mohácsnál áll, másutt M#Uk. Brőcs Gyula Szélcsend mellett mínusz it fok ma reggel Budapesten Ausztria iartia a rekordot: 36 terén katonát látni! És ezért. politika juttatta koldusbotra, nincs épelméjű magyar ebben a kergette halálba, paianeso.ta fájdalmas hazában, aki vissza- isteni és emberi törvények meg­kívánná a Dísz-tér uralmát! ! tagadására. Ez a katona politika Igen, a magyar népet, ezt a sodorta végzetes hábo-úba az remek emberfajtát a nagy világ országot ez a katonapolitika msemében íalure^szává siiUy^sz i korbácsolta fel a saiát céljai er- tette az elmúlt negyedszázad : d ekében a tömegek nemtrieu katonapolitikája. Ez a katona- h fH.at.-S*, ez a kator rpolitika a poet, a sárba jóhírünket, tiszta revünket az újvidéki tömeg- irérengwssel, ez a kaíonapolika nyitotta meg az ország kapuit a rémet megszállóknak, ez a ka­nnapolitika akadályozta meg ikíóber 19-én a fegyverszünet n jkötését, ez a katonapolitika illett Szálasiék betyáruralma mögött, ez a katonapolitika rob­bantotta fel a hidakat, döntötte romba az országot és a fővárost. Ennek a katonapolitikának égbe­kiáltó bűneit szenvedjük és ve­zekeljük mi, a két háború bol­dogtalan nemzedéke. Uj csodaszarvasok le*puská­sai, vigyázzatok! Ara 1 forint

Next

/
Thumbnails
Contents