A Reggel, 1948 (21. évfolyam, 1-36. szám)

1948-01-05 / 1. szám

CEL 1948 janidt 5. Két halottja, 10 súlyos sebesültje van egy kocsmai ,,nézeteltérésnek“ (A Reggel pécsi tudósítójának telefonjelentése.) A Pécs melletti Kökény községben, amelynek lakossága nagyrészt sokác nemzetiségű, a Standovác-testvérek rátámadtak a kocsmában régi haragosaikra, Sze- verinác Jánosra, Kanovics Györgyre és Miklósi Jánosra. Néhány perc múlva a két pártra szakadt falunak körülbelül száz férfiembere ütötte, verte és késeIte már egymást! Standovác Mátyás hazafutott a vadász- puskájáért, náajd visszatérve lövöldözni kezdett, mire pillanatok alatt kiüresedett a kocsma, csak az áldozatok maradtak ott: tíz ember, kés­szúrásoktól súlyosan sebesülve, valamint Szeverinác János és Miklósi János, akiket sörétes puskalövés ért Egyiknek az arcát roncsolta szét a sörét, másiknak a mellét. A mentők hiába szállították őket a pécsi klinikára, még az este meghalt mind a kettő. A pécsi rendőrség össze- fogdosta a verekedés kezdeményezőit, akik közül Standovác Mátyást azért’is felelősségre vonják, mert fegyvert rejtegetett. Súlyos harcok Görögországban A londoni rádió jelenti Görög­országból: A szabadságharcosok nemcsak Észak-Görögországban, hanem má­sutt is élénk tevékenységet fejte­nek ki. Így a többi között megtámadták és elpusztították a kyrkeszi pályaudvart, Szalonikitól északra. Ezenkívül he­vesen támadják a délgörögországi Adricém városkát. Washingtonból jelentik, hogy a 300 millió dolláros segély-program­ból több mint 200 millió dollárt fognak a görög nemzeti gárda­hadosztályok felszerelésére fordí­tani és ezzel növelik a szabadságharcosok hadserege ellen ezidöszerint küzdő erőket. (MTI.) Nyomorékká kínozta alárendeltjeit és eltiltotta az orvosi segítséget egy mérnöksőrnagy Ágoston Pál dr. népügyész szom­baton adta ki a vádiratot Horváth Károly mérnök-őrnagy ellen, aki a bogdáiifai repülőtéren egyforma szadista Őrjöngéssel gyötörte és pusztította a zsidó munkaszolgálatosokat és ke­resztény alárendeltjeit. Sokmázsás vasdarabokat cipelte- tett a szerencsétlen emberekkel és amikor munkaképtelenekké váltak — továbbhajszolta őket! Egy sú' lyos műtéten átesett embert, aki nem tudta már elvégezni a „béka- pgetést“, mert hét bordáját vették ki, öklével ütött le. Megtiltotta, hogy a súlyos bete­geknek orvosi segélyt adjanak és egy belső vérzésben szenvedő alárendeltjét olyan fogdába (já­ratta, ahol 12 ember számára volt hely, de ő — 30 szerencsétlent zsú­folt össze benne. Szabó munkave­zető, aki nem volt hajlandó „Heil Hitler“-1 kiáltani, 15 napon ke­resztül minden takaró nélkül tar­tott fogva fagyos pincében. A münkásszázadot később átadta a nyilasoknak, akik 20 embert megöltek. De Horváth nemcsak embereket gyötört, nemcsak gyilkoltatta, ha­nem pénzügyi manővereket is foly­tatott: nem fizeti« ki a zsoldot és elsikkasztotta az élelmet. E hó vé­gén felel embertelenségéért a nép- bíróság előtt. 120 kilométeres sebességű vihar tombol Egyiptom partjain Kairó, január 4­Az egyiptomi tengerpart mentén dúló 120 kilométeres se bességfi vihar megakadályoz­za a repülőgépek elindulását és arra kényszeríti a hajókat, hogy nyílt tengeren maradja­nak • Az alexandriai kikötő bejá­ratánál megfeneklet „Reatrice“ olasz teherhajót elveszettnek tekintik. A szuezi-csatornában be­futott hajók mozgását megbénítja a szörnyű homokvihar, amely csökkenti a láíústj lehetőségeket. A csatornatársaság vontatóhajói igyekeznek, hogy meggáolják az összeütközéseket a hajók között, amelyeket a vihar elszakított hor­gonyaikról­Tűzharc agy brazíliai kommunista lap székházáért Sao Paulóban a hatóságok nem­régiben betiltották a Hője című kommunista napilapot. A lapvál­lalat székházénál fegyveres embe­rek eltorlaszolták magukat és négy órán át tüzeléssel távoltartották a rendőrséget, amely a környező épületekben helyezkedett eL A rendőrség végül is könnyfakasztó feázbombákkal támadta meg a tor­lasz mögött védekezőket és legtöbb-1 jüket elfogta. (MTI) Angol gyógyszer a növekedés fokozására Egy 12 éves törpe növésű gyer­mek bőre alá hat befecskendezést kapott — jelentik Londonból —, mire gyorsan növekedni kezdett és öt hét alatt két és fél kilóval gya­rapodott, míg a legutóbbi tél alatt mindössze néhány grammal növe­kedett a testsúlya. Ez már a má­sodik eset, amikor sikert értek el az ú; angol gyógymóddal az átla- gosnil alacsonyabb gyermekeknél. A befecskendezés élénkíti az agyalapi mirigy működését, amely a növekedést szabályozza. Remélik; hogy ezzel a kezeléssel meg tud­ják gyógyítani az agyalapi mirigy elégtelen működését, feltéve, hogy a ba;t elég hamar felismerik. A gyógyeljárás 19 éves korig, tehát minden olyan gyermeknél alkal­mazható, akinek csontjai még a növekedési időszakban vannak. ÚJSÁGÍRÓ HŐSÖKET ÜNNE­PEL MOST AZ EGÉSZ BELGA NÉF, a „La libre Belgique“ mun­katársait, akik a német rémuralom napjaiban az egész háború alatt titokban tovább szerkesztették és adták ki lapjukat. Egy bank pin- céjében készült az újság, Ott sok- szőre sították és onnan terjesztették, a nácik legnagyobb dühére, mert sohasem akadtak nyomára a titkos nj/orr dónak: Belgiumban nem volt árulói A szerkesztőség két tagból állott: Lovatatn és Struye szerkesz­tőkből, akik közül jelenleg az utóbti igazságügyminiszter. TUDJA ON HOL A SEMMEL WEIS-UTC A 7 \ HOl t’REClZ SZEMÜVEGEI KÉSZÍTENEK QYIMES! OPTIKA SEMMELWE.S-U. 8. A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT fővárosi végrehajtóbizottságának FONTOS HATÁROZATA Csütörtökön pártvezeíoségi ülés A Szociáldemokrata Párt fővá­rosi végrehajtó bizottságának hatá­rozata, amelyben „a harmadik út" ellen állást foglal, — a belpolitikai élet legfontosabb eseménye az új esztendőben. A Szociáldemokrata Pártnak azokkal a szociáldemokrata és kommunista pártokkal kell kap­csolatait szorosra fűzni, — mondja a határozat, — amelyek a munkás- osztály akcióegységére építik a ma­guk politikáját, elsősorban a len­gyel és olasz szocialista pártokkaL A határozat élesen elutasít min­den kompromisszumot gondolatot, mert nem erődíti a pártegységet, hanem aláássa a párt és a mozga­lom erejét. Követelik a pártfegye* lem helyreállítását mindenkivel szemben, „aki a párt kongresszusi politikájának elveit a gyakorlatban megváltoztatni vagy mellékutakra terelni igyekszik. A határozat egyhangúlag bi­zalmatlanságát nyilvánítja Szé­lig Imrével, a szervezési fő­osztály vezetőjével szemben, aki „elfogultan, a párt és az egye­temes munkásosztály érdekeinek hamis magyarázásával diktatórikus módszerekkel ébren tartja és éleszti az elégedetlenség szellemét és magatartásával védelmezi a pár­tot veszélyeztető tevékenységet“. Szakasits Árpád kijelentette, hogy a fővárosi végrehajtó bi­zottság határozatának szelle­mével egyetért és hozzátette: a pártnak a legkö­zelebbi kongresszuson egyenesen baloldali szocialista osztályharcos arculatot kell mutatnia. A határozat nyilvánosságra ho­zatala és az a közlés, hogy azzal Szakasits Árpád miniszterelnökhe­lyettes, a Szociáldemokrata Párt főtitkára egyetért, politikai körök­ben igen nagy érdeklődést keltett Szakasits különben a küldöttséget Marosán György és Ries István fő­titkárhelyettesek, valamint Rónai Sándor pártvezetőségi tag jelenlé­Rajk László belügyminiszter, mint a Magyar Kommunista Párt delegátusa, Milánóban résztvesz a Kommunista Párt kongresszusán és a hét végén érkezik vissza Buda­pestre. Ries István igazságügymi­niszter, a Szociáldemokrata Párt főtitkárhelyettese, kedden London­ba utazik a munkáspárt értekezle­tére. Schiffer Pál, a Szociáldemo­krata Párt pártvezetőségi tagja va­sárnap Rómába utazott az olasz szocialista párt kongresszusára. tében fogadta. A Reggel értesülésé szerint a Szociáldemokrata Párt csü­törtöki pártvezetoségi ülésén foglalkozik a pártgyülés össze­hívásával. Valószínűleg február végére hívják össze a pártkongresszust. A csütörtöki pártvezetőségi ülésen fontos elhatározások történnek — mondotta egyik szociáldemakrata pártvezetőségi tag A Reggel mun­katársának — és lehetséges, hogy már végre is hajtjuk a fővárosi pártszervezet határozatának né­hány követelését. Bán Antal iparügyi miniszter, a Szociáldemokrata Párt helyettes főtitkára Karlsbadból, ahol beteg- szabadságát töltötte, a múlt héten Stockholmba utazott és ott Böhm Vilmos követtel, — aki ugyancsak pártvezetőségi tag, — folytat párt­kérdésekről megbsszé'ésekét. A Reg­gel értesülése szerint Bán Antal csütörtökön reggel érkezik vissza Budapestre és lehetséges, hogy vele együtt jön haza Böhm Vilmos is, hogy résztvegyenek a p&rtvezetö- I sági ülésen. Bán Antal és Böhm Vilmos csütörtökön Stockholmból Budapestre érkezik a Szociáldemokraták pfrtvezetőségi ülésére Óriási mennyiségű Palesztinába induló robbanószert foglalt le a new-yorki rendőrség A newyorkí rendőrség közlése szerint egy Palesztinába induló hajó rakodása közben rájöttek, hogy a kérdéses hajóra 74 láda trinitrotoluolt akartak berakni. Egy-egy láda 100 font volt a rob­banóanyagból. Ennyi robbanóanyaggal öt nagy várost teljesen el lehet pusztí­tani. A készletet elkobozták. A rendőr­ség közlése szerint a ládák közül néhány Tel Avivba, a többi pedig Haifába volt címezve. A kérdéses hajó tulajdonosa amerikai. A rendőrség megindította a nyo­mozást annak a 74 láda trinítro- toluolnak az ügyében, amelyet ipari szerszámgépek elmén egy meg nem jelölt cég halfai és tel- avivi cégek számára adott fel. A robbanóanyagot az Executor nevű 7129 tonnás amerikai gőzösre rak­ták szombaton. A rendőrség átkutatott egy má­sik hajórakományt is, amely szin­tén mint szerszámgépszállítmány szerepelt A gépeket tartalmazó lá­dákat lefoglalták, mert az a véle­mény alakult ki, hogy a gépeket hadianyag gyártására akarták használni. Az amerikai rendőrség később három áruházat kutatott át és katonai felszerelésre, rádiókra és tábori telefonokra bukkant 126 embert mészároltattak le a tisztek, akik a — Markóba „szivárogtak“ haza Az este olyan tömeggyilkosok kerültek a Markó-utcai fogházba, akiknek a gaztettei homályba bo­rítják még Shakespeare démonikus gonosztevőit, a III. Richárdokat, a Macbetheket is: Lakatos Géza vezérkari századost, Mátyássy Miklós századost, Szlávik Kálmán szabósegédet, Csökmei Gá­bort, Horvát Ferencet, Müller Antalt, Brandenburg Gyulát, Rózsa Jánost, Farkas Sándort és a már jog­erősen nyolcévi kényszermunkára ítélt Bodrogi Ferenc volt törzsőrmestert tartóztatta le a népügyészség, hábo­rús és népellenes bűntett miatt! Lakatos százados 1944 szeptember 19-én a kolozsvári gettóból 126 embert vitetett el embereivel, de Nagysármás közelében, késő éj­szaka megállította a menetet, a dombtetőn két hatalmas sírgödrőt ásatott a meggyötört emberekkel, majd lemészároltatta őket! Héttnyolc főből álló csoportokban, Lü ATS penziú Belvárosban. Elegáns szobák, etage fűtés, állandó melegvíz. Királyi Pál u. 9. T : 384 531 géppisztollyal gyilkolták halomra őket, később pedig, még jobban megittasulva a vér szagától, egy­mással versengeni kezdtek abban: ki gyilkol kegyetlenebbül és na­gyobb hévvel! Sem az aggoknak, sem a csecsemőknek nem volt ke­gyelem. Amikor az egyik jobb­érzésű katona nem akart megölni egy fiatal asszonyt, karonülő gyer­mekével együtt, Mátyássy százados ugrott oda és mészárolta le az anyát és gyermekét. A mezítelenre vetkőztetett holtak ruháit autóra rakták, egy részét a katonai raktárba Szállították, más részét elkótyavetyélték. A gyilko­sok lelkiismeretét — ha van nekik! — e százhuszonhatszoros mészár­láson kívül még más tömeggaztett is terheli. Bodrogi bevallotta, hogy 1942-ben, Oroszországban húsz hadifoglyot ölt meg, a letartóztatott emberek közül pe­dig többre rábizonyult, hogy mun- ,:a zc'lgálatosokat gyilkoltak meg azért, mert az agyongyötört, fél­holt fiatalemberek — megtetvesed- tek... Lakatos, Mátyássy és tár­saik nyugatról szivárogtak vissza. Hazatérve többen elhelyezkedtek különböző állásokban, amikor utolérte őket a végzet. Lakatost és véreskezű társait a népbíróság László Dezső-tar.ácsa vonja felelős­ségre Feuer fest tisztít garantált szárazon trlroletinbrn Ha kell, egy nap alatt is. BAJNOK-UTCA 12« Telefont 127-110

Next

/
Thumbnails
Contents