A Hét 1969/1 (14. évolyam, 1-26. szám)

1969-01-05 / 1. szám

Jifí Wolker 1900. 111. 29. - 1924. I. 3. a cseh költészet legkiemelke­dőbb alakja. Mély, realista tar­talmú balladáiban megrázó mó­don rajzolja meg a proletárok életét. Fiatalon, tüdőbajban halt meg. % A Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Sziivctsógónck hetilapja. Megjelenik minden vasárnap Főszerkesztő: MAJOR ÁGOSTON Főszerkesztő helyettesek: MACS lOZSKF, OZSVALI) ÁRPÁD Szerkesztők: NAGY I,ASZÚI NAGY LAJOS ORDÓDY KATALIN S»MKÚ TIBOR TARJÁN! ANDOR Grafikai elrendezés: CSADKR LÁSZLÓ Fényképész: PRANDL SÁNDOR Szerkesztőség: Bratislava, Jesen­ského 9 Poslaflók C 398. Tele­fon 533 04. Terjeszti a Posta llírlapszolgálata, előfizetéseket elfogad minden postahivatal és levélkézhesitő. Külföldre szóló előfizetéseket el­intéz. PNS — Üstrndná expedíció tlace, Bratislava, Gottwaldovo náni 48 VII. Nyomja a PRAVDA nyomdavólla- lat, Bratislava, & tóróva 4. Előfizetési díj negyed évre 19,50 Kés, fél évre 39,— Kés, egész év­re 78,— Kés. Kéziratokat nem őrziink meg és nem küldünk vissza. jó munkát az új esztendőben Ai 19B8-&S esztendő bővelkedett eseményekben, ja­nuárban a CSKP legfelsőbb vezetésében olyan válto­zások, személyi cserék történtek, amelyek kihatással voltak egész térzadalmunkra. Politikusok és újséglrúk egy új korszak kezdetéről, megújhödási folyamatról beszéltek. Arról volt zző, bogy a Novotny vezatts kommunista pártot meg kell zzabaditani elszigetelt­ségétől, párttagokat és pártonkl váltakat újra aktivi­zálni kell a gazdasági • politikai helyzetünkben mu­tatkozó bajok éz hibák orvoslására. Mindaz, ami újat és előremutatót jelentett, a párt Akcióprogramjában körvonalazódott. Sajnos, az egészséges és egész tór- sadalmunkat aktivizáló megújhödási folyamatba olyan elemek Is bekapcsolódtak, akik kUlünfóle, a szocializ­mus számára veszélyes cólok elérésére törekedtek. Persxe vitathatatlan, hogy as antiszocialista erők oem élvesték népünk többségének bizalmát, a ta­vaszi és nyári hónapokban egyre inkább nyilvánva­lóvá vált, hogy a munkásosztálynak szembe kell néz­nie az érdekelt veszélyeztető erőkkel. Oj évet kezdünk s az áj esztendő sem lesz esemé­nyekben szegényebb. A csehszlovákiai magyarság túlnyomó többsége helyesen értelmezte a párt januá­ri politikáját, nyilatkozatokban át állásfoglalásokban fejezte ki egyetértését mindazzal, ami a hibák ás tor­zulások felszámolására irányult. Negyvennyolc feb­ruárjában orsiágunk népe lelkesedéssel fogadta a munkásosztály győzelmét, fiz soha nem értett egyet azzal, hogy a szocializmus útjára lépő társadalomban nincsenek nemzetiségi problémák. A január előtti politikát éppen az jellemezte, hogy szavakban ugyan elismerte ás kifejezésre juttatta nemzeteink és nem­zetiségeink egyenjogúságát, de a szavakat, a tétele­ket, egyszóval az elméletet a gyakorlat nem Igazol­ta, gyakran megcáfolta. Márciusban a Csemadok Központi Bizottsága szin­tén nyilvánosságra hoita állásfoglalását: hogyan kép­zeli el a csehszlovákiai magyarság helyét és szere­pét a föderációban Abból indultunk ki, hogy a de­mokrácia prábaküve a kisebbségekhez valú viszonyu­lás, jogainak legteljesebb elismerése ás biztosítása. Valamennyiünk előtt ismert, hogy a Csemadok már­ciusi állásfoglalása nem talált egységesen megértés­re. Egyes lapok, egyes felelőtlen személyek szinte rágalomhadjáratot Indítottak távolról sem maximá­lis követeléseink ellen. Rá kellett jönnünk, bogy a demokráciát külön­féleképpen lehet magyaré-ni, hogy egyesek nem akarnak egyforma mértékkel mérni, amit számukra természetesnek és jogosnak tartanak, azt tőlünk meg akarják tagadni. Hittel és reménnyel követ­tük az eseményeket október 27-ig, s nem kétséges, hogy örültünk a nemzetiségi alkotménytürvény-ter- vezetnek. Fellélegeztünk: végre pontosan és egyér­telműen törvény biztosítja majd jogainkat, az önigaz­gatáshoz való jogunkat stb. Ürömünkbe azonban üröm Is vegyült, amikor meg­tudtuk, hogy az alkotmánytörvény-tervezetet eredeti, tehát a nyilvánosság elé terjesztett formájában sem a kormány, sem a Nemzetgyűlés nem hagyta jóvá. Az önigazgatáshoz valú jogunkat kiiktatták az al­kotmánytörvény végleges szövegéből, sőt, a harmadik cikkely sem kedvező számunkra. Meghatározott ter­jedelemben biztosítani valamit a nemzetiségnek any- nyit jelent, hogy ez lehat sok is, de lehet kevés Is. Sőt más Is lehet, olyasmi is, hogy a szájam Ize sze­rint magyarázom. A Nemzetgyűlés éltal elfogadott alkotménytörvény nem jelent egyértelműséget és fél- reérthetetlenséget. Am csökkenteni sem lehet a je­lentőségét. A magyar képviselet a különböző szintű tanácskozásokon mindent elkövetett, hogy maximá­lis eredményeket érjen el. Nem ő tehet róla, hogy ma a maximálisnak Ígérkező eredmények minimáli­saknak tűnnek. Igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy az alkotmánytörvénybe foglalt jogaink lehetőséget je­lentenek. Lehetőséget a további harcra jogaink el- ismertetéséértt Es ez a munka már az 1989-es esz­tendőben vár ránk. Megalakul a Szlovák Szociallzta Köztársaság kormánya. Jó jel, hogy a szlovákiai veze­tők magyarokkal is számolnak a kormány munká­jában. Az SZNT mellett létesült nemzetiségi titkár­ság nyilván a kormány hatáskörébe tartozik majd s elérheti, hogy hatás- és jogkörrel rendelkezzék. A nemzetiségi bizottság az SZNT hatáskörében marad s remélhető, sőt feltételezhető, hogy képviseletünk a választások kiírásáig mindent megtesz annak ér­dekében, hogy ebben a rendkívül fontosnak Ígérkező bizottságban olyanok foglaljanak helyet, akik való­ban képviselik a magyar nemzeti kisebbséget. Az áj esztendőt bizalommal kell kezdenünk. Né­peink félremagyarázhatatlan szándéka, hogy elejét vegyük a gazdasági helyzet romlásának, az inflá­ciónak. Azt akarjuk valamennyien, hogy gazdasági helyzetünk normalizálódjék. S tudjuk, hogy ez csak ágy érhető el, ha ki-ki tudása legjavát nyújtja mun kahelyén. Megbizonyosodhattunk már nem egyszer afelől, hogy ennek az országnak a sorsa a ml ke­zünkben van. Csakis jő munkáinkkal, szorgalmunk­kal segíthetjük elő felvirágoztatását. Rendezeői utasítás a próbán (Konrád József rendező, az egykori Timur, és Ropog József, az új Timur, Ferenczy Annával Egri-felújítás a Magyar Területi Színházban A komáromi Magyar Területi Színház Egri Viktor államdíjas fró, érdemes művész Ének a romok felett című drámai költeményével ünnepli a szerző szüle­téséneik 70. évfordulóját. Az 1957-ben nagy sikerrel bemutatott verses dráma új betanulásban — Konrád József rendezésében kerül felújításra 1969. január 17-én Komáromban, a Szakszervezetek Házában. A felújítás díszleteit Platzner Tibor, a jelmezeivel Nagy Eszter tervezte. A művészegyüttes másik cso­portja Beke Sándor vezetésével Oscar Wilde Hazudj Igazat című vígjátékét tanulja. Ennek komáromi be­mutatója február elején lesz, de a szlnhőz Pozsony­ban, a Nővé Scéna színpadén mőr 1969 januárjában fellép az új vígjátékkal.

Next

/
Thumbnails
Contents