A Hét 1976/1 (21. évolyam, 1-19. szám)

1976-01-06 / 1. szám

Az újév első napja a pirosbetűs ünnepek kőié tartozik, barátok, ismerősök köszöntik egymást, boldog új esztendőt kívánva, jobbat, sikeresebbet, gazdagabbat, mint az elmúlt esztendő volt. ló szokás ez, mert magában hordja az örök emberi vágyódást a jobb és boldogabb élet után. Valamikor is Így köszöntötték egymást az emberek, a zsellér, a szolga, a béres, a látástól vakulásig dolgozó munkás is ezekkel a szavakkal üdvözölte az újévet, pedig már előre tudta, hogy az előző szűk esztendőt talán még szőkébb követi majd. De köszöntött szokásból és valahol csak a lelke mélyén remélve, hogy valamikor mégis eljön az a világ, amikor az újévi köszöntő új, reális tartalmat kap. Igen, valahogy másak, vidámabbak, telemelöbbek ma már az újévi köszöntők, mert kicsendül belőlük az a szociális és életbiztonság, melyet a szocialista társadalmi rendszer biztosit minden dolgozó számára. Amikor kimondjuk újévi jókívánságunkat, már tudjuk előre, hogy az új esztendő valóban még boldogabb és gazdagabb lesz, mint az volt, amelytől búcsúzunk. Az emberek újév napján azonban nemcsak előre néznek, de mérlegelik és értékelik az elmúlt évben megtett utat is, számba véve, mennyire valósultak meg az előző esztendőben kitűzött tervek. És ez a mérlegelés ma nálunk, a gazdaságilag dinamikusan fejlődő Csehszlovák Köztársaságban örömteli. Sikeresen fejeztük be az ötödik ötéves tervidőszak utolsó esztendejét, emelkedett a dolgozók életszínvonala, ezer és ezer új lakás épült, ezer és ezer család költözött új otthonba, javult a szociális gondoskodás, gazdagabb, elégedettebb lett egész társadalmunk és benne az ember, akiért mindez történik. A jövőbe vetett bizakodásunknak konkrét alapját azok a nagyszabású célkitűzések adják meg, amelyek a hatodik ötéves terv irányelveinek javaslatában jutnak kifejezésre. Az irányelvek szerint a hatodik ötéves terv időszakában 640 ezer új lakás építését tervezzük, tovább növekedik az ipari termelés új kapacitások üzembe helyezésével és a munkatermelékenység növekedésével, amelynek alapja a tudományos-műszaki haladás eredményeinek leihasználása. Nagy mértékben növekszik a fogyasztási cikkek gyártása, valamint a mezőgazdasági termelés. Egyre többet, egyre nagyobb összegeket fordítunk az egészség-, az oktatás- és művelődésügy, a testnevelés és a sport lejlesztésére, valamint az egyéb társadalmi szükségletek kielégítésére. Mindez nagyszerű és felemelő érzés mindenki számára, mert mindenki tudja, hogy csak azért tűzhettük ki ezeket a merész célokat, nagyszabású terveket, mert az ország dolgozói jól végezték munkájukat az elmúlt esztendőben. Azt is tudjuk, hogy az újabb tervek csakis az ő becsületes munkájuk nyomán válhatnak valósággá. Az új év küszöbét átlépve mindenki, ha nem is hangosan, de a lelke mélyén bizonyára fogalmat tesz, kötelezettséget vállal. Tanulva a múlt hibáiból, elhatározva, hogy ezt meg azt jobban fogja csinálni, mint az elmúlt esztendőben. Milyen szép lenne, ha társadalmunk minden egyes tagja, vagyis mindannyian lelkünk mélyén megfogadnánk: minden erőnkkel, úgy fogunk dolgozni, hogy az előttünk álló nagy feladatokat minden tekintetben maradéktalanul teljesítsük. Ha megfogadnánk, hogy minden munkahelyen és kollektívában olyan elvtársi viszonyok kialakítására és fejlesztésére fogunk törekedni, amelyek elősegítik a gazdasági tervek teljesítését, társadalmunk gazdagabbá tételét. Az elmúlt esztendő kulturális szövetségünk, a CSEMADOK számára is gazdag volt sikerekben. A CSEMADOK szerveinek és szervezeteinek aktivitása tovább növekedett városokban és falvakon egyaránt, kulturális rendezvényeikkel és népművelési tevékenységükkel hozzájárultak e téren a társadalmi élet gazdagításához. Ezekre az eredményekre támaszkodva tűzte ki szövetségünk központi bizottsága az 1976-os évi tervfeladatokat. Ezek a feladatok eszmeileg a CSKP XV. kongresszusa előtt megnyilvánuló társadalmi aktivitáshoz, valamint ahhoz a tényhez kapcsolódnak, hogy 1976-ban ünnepeljük Csehszlovákia Kommunista Pártja megalakulásának 55. évfordulóját. Nagy és szép feladatok állnak szövetségünk tagsága előtt. És meggyőződésünk, hogy a már 65 ezer tagot számláló CSEMADOK ebben az évben is nagy lépéssel viszi előre a magyar szocialista kultúra fejlődését hazánkban. Az új esztendő küszöbét átlépve szólnunk kell néhány szót a CSEMADOK KB képes hetilapjáról, a Hétről is. A múlt esztendőben a szerkesztőségi kollektíva arra törekedett, hogy munkáját jobban végezze, mint a múltban, hogy a dolgozók asztalára színesebb lapot adjon minden héten. A közbejött objektív nehézségek azonban sok jó elképzelésnek útját állták. Lapunk nem jelent meg rendszeresen, ami sokszor kiváltotta az olvasók nemtetszését. Ennek ellenére a szerkesztői kollektíva bizalommal tekint az 1976-os évre, és ezúton szeretnénk ismételten felhívni olvasóink figyelmét arra, hogy az idén lapunk havonta háromszor log megjelenni mindaddig, amíg nem sikerül kiküszöbölni az említett objektív nehézségeket. Van egy szólásmondás, hogy szükségben tudod meg, ki a barátod. Mi most az új esztendő küszöbén arra kérjük olvasóinkat, hogy minden nehézség ellenére maradjanak hűek lapunkhoz. ígérjük, hogy a szerkesztőség ezt a támogatást egyre jobb munkával lógja meghálálni. VARGA JÁNOS M. BORSKY FELVÉTELE A CSEMADOK Központi Bizottságának képeslapja. Megjelenik az Obzor Kiadóvállalat gondozásában. Főszerkesztő: Varga János. Telefon: 341-34, főszerkesztő-helyettes: Ozsvald Arpád. Telefon: 32Í-64. Grafikai szerkesztő: Král Petemé. Szerkesztőség: 890 44 Bratislava, Obchodná u. 7. Telefon: 328-65 Terjeszti a Posta Hirlapszolgálat. Külföldre szóló előfizetéseket elintéz: PNS — Ústredná expedícia tlače, 884 19 Bratislava, Gottwaldovo nám. 48/VII. Szedi a Východoslovenské tlačiarne n. p., Košice. Nyomja a Polygrafické závody, n. p., Bratislava—Krasňany. Előfizetési díj egész évre 117.— Kčs. Elő­fizetéseket elfogad minden postahivatal és levélkézbesítő. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem kül­dünk vissza. Index: 49 211. Nyilvántartási szám: SÜTI 6/46. Címlapunkon M. Borský, a 32. oldalon M. Vodéra felvétele 2

Next

/
Thumbnails
Contents