Magyar Academiai Értesítő, 1844 (4. évfolyam)

1844 / 2. szám

MAGYAR ACADEMIAI ÉRTESÍTŐ. I Y. Év. 1844. JAN. II. Sz. E' lapok idorol időre minden, az academiai gyűlésekben előforduló 's közzé tételre alkalmas tárgyakat , valamint az intézetet illető fontosabb hi­vatalos jelentéseket, közlik. — Kaphatók Eggenberger J. és fia academiai könyvárusoknál 's általok a' két haza' minden hiteles könyvárusainál. KIS GYŰLÉS , JAN. 2. 1844. В. Jósika Miklós igazg. és tiszt, tag' helyettes elnöklete alatt Jelen Bajza , Balogh, Bugát, Döbrentei, Fogarasi , Győry , kállay,Kiss, Luczenbacher, Szilasy , Sztrokay, Vállas, Vörösmarty rr. tt.— Bertha, Erdélyi, Gorove , Kovács Mihály, Szécliy , Tasner, 11. tt. —Sclie­del Ferencz titoknok , Lukács Móricz helyettes eegédjegyző. — Olvastatott REGULY ANTAL lev. tagnak Kazánban, m. évi nov. 7. költ levele, mellynek lényeges részei ekkép következnek : Kazán, nov. 7. 1843. Tekintetes Titoknok Úr! Sep­tember' utolsó napjaiban tudósítattam pétervári követségünk által, bogy a' Nádor ő Fensége' kegy. kérésére az udvar urá­li utamra pénzbeli segítséget határozni méltóztatott, és bogy a követség már utasítást is kapott, az alatt míg e' pénzsegfc« delinek eljó'nek, engem az orosz főbb hivataloknak ajánlani, hogy utazásomban protectiójok alatt biztosabban járhassak czéljaim után. — így kétség nem sokára kivihető utazásom 1

Next

/
Thumbnails
Contents