Magyar Academiai Értesítő, 1848 (8. évfolyam)

1848 / 1. szám

MAGYAR A C Α Ρ Ε ftg IAI i iri i Sl iO. VIII. Év. 1848. JANUAR. I. Sz. K" hivatalos lapból, melly a/, academiai gyűlésekben előforduló 's közzé tételre alkalmas táriryakat, valamint az intézetet illető fontosabb jelentéseket köz­li, az academiai szünidő' kivételével minden hó' (O-dikén egy s/.ám jelenik meg, "s ez a 1 körülmények szerint mindenkor egy vagy több ívből áll. Nélia rajzok is járulnak hozzá. Az egész évi folyamra az előfizetés 2 ft e. p. — Kapható Fg­genberger J. és fia academiai könyvárusoknál 's általnk a' két haza' mindea hiteles könyvárusainál. KIS CYCLES, JAN. 10. 1848. Xörösmarty Mihály rí. helyettes elnöklete alatt. Jelen voltak Császár Ferenez tt., Bajza, Balogh, Bugát, Czuczor, Frivaldnz­ky, Gebhardt, Kállay, Kiss K., Luczenbacher, Szalay, S/.emere, Szilasy, Szontagh, Sztrokay rr. tt., Bertha , Garay, Hanák , Hens/.lmann , Karácson, UJátray, Szé kács , Szőnyi, Waltherr 11. tt.,Toldy Ferenez titoknok, Lukács M. helyettes se­gédjegy/.ő. ­> t CSÁSZÁR FERENCZ az utolsó nagygyűlésen választott tiszteleti tag, székét elfogla­landó, az adós' személyének megitéltetéséről tar­tott fölolvasást, melly itt kivonatban közöltetik. *) T. T.! A' hitelezők 's adósok közti viszonyokra mindenkor fő figyelmet fordított a' törvényhozás. Az azokat szabályozó törvények azonban mindig több pártolást tanúsítottak a' hite­lezők , mint az adósok'érdekei iránt. Tekintet nélkül a'jólelkű és uzsorás hitelezőre egyfelől, 's a' nélkül szinte az ártatlanul szerencsétlen és roszlelkü adósra más részről—azon általá­nosságnál fogva, mellyben alkotva lőnek, igazságtalan, mint illyen embertelen- 's kegyetlenekké fajultak. Mikép támadtak, mint fejlődtek és változtak e' törvények ? érdekesen előadta S ztr okayAntal úr azon értekezésében,mely­lyet e' czim alatt olvasott körünkben: „A' hitelezők és adósok közti viszonyok' szemléje, különösen a' régi nemzeteknél." A' tárgyat értekező ott fogta föl, hol S ζ t r ο k a y bevégezte ; 's előre bocsátván az adósok' megítélését szabályozó törvény' vázlatos történetét hazánkban : ügyekezett kimutatni, miszerint e' tör­vény jogtalan, czélszerütlen, 's káros hatású a' társaságra, sőt mágára a' köz hitelre is, mellynek érdekében pedig legin­kább szokott védetni. *) Ez értekezés egész terjedelmében , Kilián Györgynél fog legközelebb megjelenni. 1

Next

/
Thumbnails
Contents