Magyar Academiai Értesítő, 1856 (16. évfolyam)

Számok - 1856 / 1. szám

MAGYAR ACADEMIAI ÉRTESÍTŐ. XVI. Ev. 1856. I. Sz. ŐSLÉNYTANI ADATOK MAGYARORSZÁGRÓL. KUBINYI FERENCZTÖL. Olv. az acad. január' 7. 1856. Egy pár év óta a gazdászaton kivűl az őslénytannal (palaeontologia) foglalkodván, néhai tagtársunkkal és hű ba­rátommal Petényi Salamonnal egy magyarországi őslénytanon dolgoztunk, teljes szándékunk levén azt napfényre bocsátani; az egyes adatok, fölfedezések' előleges előterjesztését a'tisztelt Academia'gyűléseire tartván fel leginkább azért, hogy a'tárgy' fontosságára felhíván és figyelmeztetvén a' tudós világot, ré­szint másokat adatok' gyűjtésére, fölfedezéseik' eléadására ser­kentsünk, részint azért hogy kivált idegenek által meg ne eíőztessünk, és idővel annál kimerítőbb munkát adhassunk ki. Az elsőre nézve tisztelt barátom' halála által örökre megfosz­tattam. Mi megállapodásunk' másik részét illeti, az e' részbe­ni adatok és értekezések' előleges előterjesztését, már múlt évben megkezdtük leróni ajánlatunkat. Részemről, hogy egy részről ajánlatomnak eleget tehessek, más részről hogy néhai tagtársunk' fölfedezéseit és adatait napfényre derítsem, teljes szándékom a' tisztelt Academia' kegyes engedelmével kivált Magyarország' palaeontologiája' érdekében ezen czím alatt : „Magyarország' palaeontologiáját illető adatok", időről időre értekezéseket tartani. Ha én nem lehetnék szerencsés vagy tulajdon nevem alatt vagy mással kezet fogva a' czélba vett ACAD. ÉRT. 1850. I. 1

Next

/
Thumbnails
Contents