Magyar Akadémiai Értesítő, 1859 (Nyelv, Philosophia, Történet- és Törvénytudományi osztályok)

Számok - 1859 / 1. szám

XIX. Év. 1859. I. Sz. i NYELVÉSZETI IRÁNYNÉZETEK; SZKÜTII-EüRÓPAI SZÓMARADVÁNYOK. Az akadémiában széket elfoglalva, olvasta Januarius 3. 1859. LUGOSSY JÓZSEF rendes tag. Nincs nyelv, mely törzséből kiválása óta leélt saját al­sóbb történelmi életét őskincsébeni termelő és enyésztö ala­kításokkal önlmtóságra nem emelte volna. Nyelvek egyedisége. Nincs nyelv, mely öskincsének szálaival felsőbb törté­neti múltba nem nyalnék föl s ennélfogva magát közelebbi vagy távolabbi egybefüggések hálózatában nem találná. Nyel­vek rokonsága. Nincs nyelv, melyet részint egyedisége, részint rokon­ságai, — tehát részint közvetlenül, részint ízeken és ízeknek ízein keresztül — föl a természet és emberzet nagy kútfőire mint szökpontokra nem utalnának. Nyelvek eredete. lm előttünk fekszik a magasb nyelvészkedés egész pá­lyatére egyes nyelvek áthatásában , több nyelvek hasonlítá­sában , minden nyelvek bölcseletében. A tudomány meghódít egyes nyelveket, rangoz különféle nyelveket, értelmezi a bár­1* AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. MAGYAR

Next

/
Thumbnails
Contents