A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője, 1873 (7. évfolyam)

1873 / 1. szám

A MAGYAR TUDOM, AKADÉMIA ÉRTESÍTŐJE •Első akadémiai ülés. к összes ülés. 1873. jan. 7-én. Csengery Antal akadémiai másodelnök úr elnöklése alatt. 1. A főtitkár bejelenti gróf Andrássy György igazgató és tiszteleti tagnak 1872. decz. 21-én történt halálát. Ugyanaz felolvassa Zalka János győri püspök levelét, ki Deáky Zsigmond tisz­teleti tagnak 1872. decz. 29-én történt haláláról értesíti az elnökséget. Az Akadémia fájdalmát fejezvén ki e kettős veszteség fölött, felhívja az illető (I. és II.) osztályokat az emlékbeszédek iránti gondoskodásra. 2. Szintén a főtitkár bemutatja a gr. Teleki drámai pályázatra beérkezett mun­kákat, melyek : I. Csák Máté. Történeti szomorújáték 5 felv. Jelige : »xá-лХит! i-U'j . . II. Kán László. Tört. tragoedia 3 felv. Jelige : „A ki napot keres, a vészszel meg. víni ne féljen. 1" Vörösmarty. III. Attila és az utolsó görög hős. Dráma a magyar őstörténetemből, 4 felv. Jelige : „Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban?" IV. Játékosok. Szomorújáték 5 felv. Jelige : „A pénz, ha szellem nemesíti meg Használatát becses, Míg nélküle értékvesztett anyag." Szerző. V. Cajus Gracchus. Tragoedia 5 felv. Jelige : »Oh híveim ! az élet oly rövid !« Shakespeare. IV. Henrik. VI. A gepidek leánya. Szomorújáték 4 felv. Jelige : »A végzet úr felettünk !« VII. A hit átka. Szomorújáték 5 felv. Jelige : „Thalia szava az élet szava." VIII. Valeria. Eredeti tragoedia 5 felv. Jelige : „Valeat quantum valere potest." IX. A bujdosók. Szomorújáték 5 felv. Jelige : „ s hajh, azóta gyermekem földönfutókká s bujdosókká lőnek hazájokban a hősök." Előadó megjegyzi a III. számúra, hogy annak jeligéje nem levén egsajlreiuid г pályaműre is felírva, azt egy előző esetben hozott akad. határozat szqflb u ö ítiSf^l továbbá, hogy а IX. számú csak január 2-án érkezett ugyan, de szállítá/lf"* feladatott Győrött decz. 31-én. ' Ugyanaz bejelenti a gróf Karácsonyi pályázatra érkezett munkák, ч' MAQY. TUD. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. 1873. 1. SZ.

Next

/
Thumbnails
Contents