Akadémiai Értesítő, 3. kötet (1892. évfolyam)

T ÁRTALOM. Oldal Az építészet Mátyás király alatt 49 A messinai ara 53 A Hunfalvy-Album . 66 Hervoja berezeg 69 Gályarabok a XVII. században 71 Szent István király oklevelei és a Szilveszter-bulla 76 Nekrolog a M. Tud. Akadémia elhunyt tagjairól 87 Folyóiratok szemléje. Budapesti Szemle, Egyetemes Philologia ,pny, Magyar Nyelvőr. Nemzetgazdasági Szemle januári száma V 90 A.M. Tud. Akadémia jegyzőkönyvei 99 Jegysökönyi mellékletek. (A Magy. Tud. Akadémia vagyon-mérlege 1891. deczember 31-én, A M. Tud. Akadémia veszteség- és nyeremény­számlája 1891. decz. 31-én, Bevételezések állása 1891. decz. 31-én, Az osztályok zárszámadása 1891-ről. Előirányzat 1892-re, A M. Tud. Akadémia részére 1891-ben befolyt hagyományok. Pályázat-hirdetés, Értesítés) 104 A borítékon. Előfizetési felhívás dr. Wlassics Gyula «A tettesség és részes­ség tana» cz. munkája második kiadására. — Értesítés. — Előfize­tési felhívás az «Athenaeum» philosophiai és államtudományi folyó­irat első évfolyamára. Az «AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ» a M. Tud. Akadémia üléseiről a tárgyalá­sokat jegyzőkönyvi alakban, az üléseken fölolvasott emlékbeszédeket. jelentése­ket, bírálatokat, valamint az értekezések kivonatait (ha ugyan a kivonatozásra alkalmasak) külön czikkek során közli. Ismerteti az osztályértekezlctek és állandó bizottságok tárgyalásait, kiszemelvén belőlük azokat, a melyek szélesebb köröket is érdekelhetnek. Az Akadémia kiadásában vagy az ő támogatásával megjelent munkák- és folyóiratokról tárgyias ismertetéseket közöl vagy az illető szerzők és szerkesztők, vagy más megbízható szakférfiak tollából. Megjelenik minden hó 15-én. Évi előfizetési ára 3 frt. Az «Akadémiai Ertesítő»-t díjtalanúl és bérmentve kapják : az Akadémia minden rendű beltagjai, alapítványtevői s 1891-től kezdve, a Könyvkiadó Vállalat pártoló tagjai. Az 1890-ki (első) évfolyam 3 frtért még néhány példányban rendelke­zésre áll. Előfizetések, aláírások a Könyvkiadó Vállalat 1890/2-ik cyklusára (év­díj : 5 frt, bekötött példányokéit 6 frt 6U kr.) a M. Tud. Akadémia Főtitkári hivatalához intézendők.

Next

/
Thumbnails
Contents