Akadémiai Értesítő, 3. kötet (1892. évfolyam)

TÁRGYMUTATÓ. Adakozások a Széchenyi-emléktáblára 711.. Akadémia 1841. évi bevételeiről, kiadá­sairól és v. >ni állásáról átnézetes je­lentés. S' Imántói 161. „Az Akar! zerepe a képzőművésze­tek fejlesztésében" Pulszky Károlytól 333. Akadémia palotájában tett átalakítások­ról 162. „ emléktáblájának története 711. A M. T. Akadémia 1891-ik évi munkás­ságáról jelentés (a május 8-ki közülé­sén) Szily Kálmántól 303. „Akadémia munkásságáról 1891-ben je­lentés" 241—270. Alapítványok, hagyományok és adomá­nyok 1891-ben 111, 250, 346. Dr. Aldássy Antal ösztöndíja 165. Alexander Bernát 1. taggá választása 284, 347. Anonymus hasonmás-kiadásáról 239,683. „Arab (a pogány) költészet hagyománya" Székf. Goldziher Ignácztól 681. „Arányi Lajos emlékezete" Chyzer Kor­néltól 43,117. „Arboretum Alcsuthiense" ez. munkáját megküldi .József főherczeg ő Fensége az Akadémia könyvtárának 165. Arehaeologiai bizottság megválasztott tag­jai 491. „ Értesítő 1891. V. sz. ismertetése 33. — 1892. 1. sz. 184; II. sz. 466; III. sz. 541 ; IV. sz. 670. Arenstein József 1.1. elhunytáról jelentés 165. „ hagyománya s arczképe 346,487. „ hagyományának befizetése 620. „Aristophanes szóképei" Peez Vilmostól 340,500. Asbóth János 1. taggá választása 284, 347. Asbóth Oszkár lev. taggá választása 283, 347. „Athenaeum" cz. philos, és államtudomá­nyi folyóirat megindítása iránt elő­terjesztés 102. „ I , II., III. számainak ismertetése 226, 467, 608. Azurit a Laurion-hegységből Görögor­szágban. Zimányi Károlytól 602. Balassa József „A magyar nyelvjárások" czímű müve a népnyelvi adatok gyűj­tőinek megklildetik 683. Ballagi Aladár „Gályarabok a XVII. szá­zadban" 71, 99. BallagiGéza „Zemplén vármegye közgazd. és közművelődési állapota" 698, 727. Bánóczi József megválasztása a könyv­kiadó bizottságba 491. Barlangok (újabb) az erdélyi Érczhegység övéből és a Fejér-Körös lnmyadmegyei völgyszakaszáról, Téglás Gábortól 605. Beek Miksa-jutalomra (A bpesti bankok története) pályázó mű 620. Bedő Albert „Az erdőket pusztító apácza­rovarról" 164,209. Béla király névtelen jegyzője művének photo-lithographiai kiadásáról 239,683. Beöthy Zsolt a Széchenyi-ünnepen elő­adás tartására fölkéretik 491. Bérezik Árpád „Jelentés az 1891. évi Teleki-pályázatról" 177. Berde Äron 1.1. elhunytáról jelentés 101. „ (Nekrológ) 460. „A Beszterczei Szójegyzék" Finály Hen­rik értekezésével bemutatva Simonyi Zsigmondtól 659. „Beszterczei XV. századi magyar-latin kézirat" Finály Henriktől 681. „Biharmegye oláhjai és a vallásunió" Bunyitay Vinezétől 348, 506. Bírálatok s jelentések a pályázatokról 349—364.412—428. „ Nagyjutalom és a Marczibányi mel­lékjutalomról 349. „ a Nádasdy-pályázatról 353. „ Marczibányi jutalomról (magyar phraseologia) 357. „ herczegCzartoryskipályázatról357. „ Dóra-pályázatról 361. „ Vitéz-féle pályázatról 364. „ takarékpénztári Fáy-jutalomért pá­lyázatról 412. „ biztosító-társaság jutalmáért pály. 423. „ koronázási Óda-pályázatról 427. Birálók kiküldése a II. osztály részéről 728. „A birtoki jogtan kétségei" Hoffmann Pál­tól. Székf. 509. Bittó Béla „A nitroprussid-natrium mint reagens szerves vegyületekre" 43. „ „Az aromás nitrovegyiiletek hatá­sáról aldehidekre és ketonokra" 164. „ a) „A paprika chémiája I. II. b) Az egyértékű alkoholok kimutatásá­ról" 680. Bizottságok munkássága 1891-ben 251 I, (állandó) megalakításáról jelentések I-IX. 490. I*

Next

/
Thumbnails
Contents