Akadémiai Közlöny, 1970 (19. évfolyam, 1-20. szám)

1970-09-16 / 14. szám

170 AKADÉMIAI KÖZLÖNY 1970. szeptember lt és tagjait — eredményes munkájuk elismerése mellett — ezen megbízatásuk alól felmenti. 2. A Kormány a Tudományos Minősítő Bizott­ság elnökévé Tolnai Gábor akadémikust, tagjaivá Csikai Gyulát, a fizikai tudományok doktorát, Csizmadia Ernőt, a közgazdaságtudományok doktorát, Donhoffer Szilárdot, az MTA levelező tagját, Földes Pétert, a kémiai tudományok doktorát, Földesi Tamást, a filozófiai tudományok dokto­rát, Frigyes Andort, a műszaki tudományok kandi­dátusát, Hajdú Pétert, az MTA levelező tagját, Hajdú Tibort, a történelemtudományok kandi­dátusát, Horn Artúr akadémikust, Király Istvánt, az MTA levelező tagját, Kobulej Tibort, az állatorvostudományok kandi­dátusát, Kovács Gézát, a közgazdaságtudományok dok­torát, Kovács Istvánt, az Állam- és Jogtudományi Intézet igazgatóhelyettesét, az MTA levelező tagját, Kurnik Ernőt, az MTA levelező tagját, Lakos Sándort, a közgazdaságtudományok kandidátusát, Martos Ferencet, a műszaki tudományok dok­torát, Nemecz Ernőt, a föld- és ásványtani tudományok doktorát, Pásztor Emilt, az orvostudományok kandidá­tusát, Perényi Imrét, a műszaki tudományok doktorát, Rapcsák Andrást, az MTA levelező tagját, Sályi Istvánt, a műszaki tudományok doktorát, Simon Sándort, a műszaki tudományok doktorát, Sinkovits Istvánt, a történelemtudományok kandidátusát, Szabolcsi Lászlónét, az MTA levelező tagját, Szalay Istvánt, a biológiai tudományok doktorát, Szarka Józsefet, a neveléstudományok doktorát, Tamássy Istvánt, a mezőgazdasági tudományok doktorát, Tüdős Ferencet, az MTA levelező tagját, Vajda Györgyöt, a műszaki tudományok dok­torát, a Művelődésügyi Minisztérium képviselőjeként Polinszky Károly miniszterhelyettest, az MTA levelező tagját, az Egészségügyi Minisztérium képviselőjeként Farádi Lászlót, a miniszter első helyettesét, a had­tudományok doktorát, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériun képviselőjeként Gergely István miniszterhelyettest a mezőgazdasági tudományok kandidátusát, (a Honvédelmi Minisztérium képviselőjekén Lóránt Imre vezérőrnagyot, a hadtudományol doktorát, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság kép­viselőjeként Osztrovszky Györgyöt, az Országúi Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökhelyettesét, аг MTA levelező tagját, az MTA Központi Hivatala képviselőjeként Kónya Sándort, a történelemtudományok kandi­dátusát, Fock Jenő s. k., kinevezi a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke A Gazdasági Bizottság határozata A Gazdasági Bizottság 3/1970. (VIII. 9.) G В számú határozata a közgazdasági szabályozó rendszer továbbfejlesztésének irányelveiről Az 1968 óta alkalmazott közgazdasági szabá­lyozó rendszer megfelelt a vele szemben támasz­tott követelményeknek. A szabályozók működé­sének tapasztalatai és а IV. ötéves terv gazdaság- politikai célkitűzései alapján a szabályozók alap­vető változtatására nincs szükség. Szükséges azon­ban, hogy az alapelvek következetesebben érvénye­süljenek, erőteljesebben ösztönözzék a vállalato­kat a hatékonyság növelésére. Ezért egyes elemek­ben és mértékekben módosításokat kell megvalósí­tani; a hatékonysági követelményeket előtérbe kell helyezni annak figyelembevételével, hogy egyidejűleg fokozódjon a szükségletre való ter­melés, szilárduljon a népgazdasági egyensúly és a jövedelmek elosztásában fokozottabban érvényre jussanak a tervelőirányzatok. A Kormány felhatalmazta a Gazdasági Bizott­ságot a közgazdasági szabályozó rendszer tovább­fejlesztésére vonatkozó irányelvek megállapításá­ra. Ennek alapján a Gazdasági Bizottság a válla­lati és a személyi jövedelemszabályozás általános rendszere, az egyes gazdasági tevékenységekre vo­natkozó eltérő szabályok, a hitelrendszer és a kül­kereskedelmi szabályozók továbbfejlesztésének irányelveiről az alábbi határozatot hozza: I. A vállalati és a személyi jövedelemszabályozás általános rendszere A) A nyereségadózás, a vállalati alapok képzése és a támogatások rendszere 1. Továbbra is fennmarad a nyereségmegosztá- * son nyugvó adózási és érdekeltségi alapképzési

Next

/
Thumbnails
Contents