Állam és Közigazgatás, 1951 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1951. ÉVI TARTALOMMUTATÓ Oldal Oldal A Magyar Dolgozók Pártja II. Kon- Dallos Ferenc: Helyi Tanácsaink meg­gresszusának határozata ............. 113 szilárdításáért ................................ 120 A Minisztertanács határozata a felső- Eötvös Lóránd Tudományegyetem Ma­oktatási reform alapelveinek meg- gyár Alkotmányjogi tanszéke: A határozása tárgyában ................... 57 helyi tanácsok kialakulása a népi A Magyar Jogász Szövetség 1951. évi demokratikus országokban ............... 182 küldöttközgyűlésének határozata .. 557 Eötvös Lóránd Tudományegyetem Al- A Kínai Népköztársaság központi népi kotmányjogi tanszéke: A.kotmá­kormányának szervezeti szabály- nyosstag es választási rendszer Fran­st a 295 ciaortezagban ......................................419 Kína népi politikai tanácsadó érte- Érchegyi József: Az Albán Népköztár­kezletének szervezeti szabályzata 301 sasag allamrendje ........................... 100 A Koreai Népi Demokratikus Köztár- ^e!ie^e, Mihály- Mit iett Pest megye saság Alkotmánya ......................... 66 Tanacsa a tanácsok munkai anak A h<-', sevik vezetés sztálini elvei .. .. 222 _ asder I' ''''' \* _ , , bal Tivadar: A Minisztertanács taka­P .rtmunka a szovjet hivatalokban .. 475 rékosságról szóló határozatának Aczél György: Döntőbizottságaink el- végrehajtása ............................... 11 járásának egységes szabályozása 393 Gá[ Tivadar: A Minisztertanács táka­Antalffy György: A szuverenitás fo- rékossági határozatának végrehaj­galma és a béke ......................... 534 tása ................................................. 268 Antalffy György: Első jogi tanköny­...............Gál Tivadar: Néhány szempont tané­vünk ............................................... 661 csaink takarékossági munkájához 607 Antos István: Az 1952. évi költség- Góbyné: A 'jó népművelési munka se­vetés ............................................... 587 gíti az összes állami feladatok vég­Állam- és Jogtudományi Intézet: rehajtását ...................................... 636 A Roman Népköztársaság állam- Halász Pál: Az MDP Központi Veze­igazgatásának fő vonásai ............. 322 tősége politikai bizottságának hatá­B. M. ellenőrzési osztály: A kormány- rozatairól ........................................... 151 rendeletek és határozatok végrehaj- Hegedűs Tibor: A begyűjtés előkészí­tásának ellenőrzéséről ................... 413 tése ............................. 262 Beér János: Helyi tanácsaink állam- Horvát Vera: A népművelési munka hatalmi jellege .............................. 593 feladatai és szervezeti felépítése .. 519 Beér János: Hogyan irányítja Pár- Ivanov V.: Az állam- és jogelmélet tunk a tanácsok munkáját ............. 469 egyes kérdései Sztálin elvtárs Benedek Jenő: A egészségügyi ezer- „Marxizmus és nyelvtudomány” c. vezet változásai ......................... 315 munkájának megvilágításában 20 Bibliográfia ............................... 327, 444 A'. A Sztálini Alkotmány nemzet­Bihari Ottó: A helyi tanácsok állandó közi jelentőségéről ........................... 565 bizottságai .................................... 61 K. J-: A hetedik szabad könyvnap .. 442 Blahut János: Békés megye tapaszta- Katona Zoltán: A kettős alárendeltség latai a begyűjtési munkában .... 483 helyi tanácsaink rendszerében .. 172 Bodogán János: Hogyan segítik felet- Kovacsics József: Bürokrácia az él­tes szerveink a megyei tanácsok lamigazgatás statisztikai munkájá­munkáját ......................................... 357 ban ................................................. 217 Borgos Gyula: Javítsuk tanácsaink Kovács István: Demokratikus Jogá­kádermunkáját ............................... 461 szók varsói tanácsülése ..................... 7 Csesznokov D. I.: Az állam helye a Kulcsár Jenő: Az őszi mezőgazdasági felépítmény rendszerében ............. 574 munkák tapasztalatairól ................ 560

Next

/
Thumbnails
Contents