Állam és Közigazgatás, 1951 (3. évfolyam, 1-12. szám)

Oldal Oldal Marejeva I. G.: A helyi szovjet ellen- Száméi Lajo$: A panaszjog az állam­őrzése az igazgatási szervek felett 547 igazgatásban .....................................651 Marlonyi János: Az operatív vezetés Szepesy László: A tervezés területi egyes kérdéseiről az állami munka szervei Lengyelországban ............... 525 területén ........................................... 159 Szerkesztőségi cikk: Pártunk II. kon­Molnár Erik: A Magyar Jogász Sző- gresszusa előtt ............................... 1 vétség feladatairól . .. .. ._. 457 _ Alkotmányunk ünnepére .............. 337 More András: A területi tervezés ne- , r „ , , oon — A tanacsvalasztasok évfordulójára 453 hány kérdéséről ............................... 2öU , . , ' Nagy József: Tanácsaink tömegkap- ^zolovjev 02. N. Az európai népköz­csolatainak fejlődéséről ............. 372 államigazgatási területi ^ Nagy Tibor: Egyetemi hallgatók ál- Tatár Kis Lajos: A Hajdu-Bihar me­lamigazgatási gyakorlata ............. 403 gyei tanács munkájáról.................... 130 Névai-Tardi orosz-magyar jogi szó- Tauszk György: д minisztériumi és tar ....................................................... vállalati főkönyvelőségekről hozott P. T.: Magyar Tudományos Akadémia határozatok 287 Ät" tUd°mányOS életÜnk R73 Toldi Ferenc: A helyi' t'anácsi szervi ' - egyes hatásköri kérdései .......................... 513 Pál József: A tanácsok feladata a taju adj *• ír • T , t" •• и i. _ i _ r loth tndre: A Budapesti Városi Та­S mozgalom fej- nács munkaerőgazdPáIUodási álIandó leszteseben ..................................... dbö bizottságának munkája ....... 642 Pálfi Ernő: Sztálin elvtárs tanítása _ . . . _ „ .... , , ... ... a kritikáról, önkritikáról ............. 81 Trajnyin. l. P.: Sztálin elvtars doador ~ . л , , . ....... beszedenek es a Szovjetunió Alkot­1 \níV°S: tanacsok statlszt,kal fi9fi mányának nemzetközi jelentősége 344 PMer Kornél: V Magyar Né'pköztár- Vadaf Györ.?y:. Tanácsaink fejlődésé­one nek kérdéséi, összehasonlításuk a sasag kitüntetése. ................................305 szovjetekkei ..................................... 32 Pogácsás Antal: Az 1952. évi költség- .. , _ ... vefés előkészítése 436 Vadas György: Munkatorvenykonyvunk Polonyi Szűcs Lajos: 'кг 'adófizetés államigazgatási vonatkozásai . .. 198 biztosítása az álammal szembeni Varga Jenő: Hogyan vigyük győze­-kötelezettség ..................................... 498 lemre a begyűjtés ügyét Baranya Siklós Margit: A népi demokratikus megyében ...................................... 349 országok helyi tanácsainak szer Vas Tibor: Az állam- és jogtudomány repe a népgazdasági tervezésben .. 252 jelentőségéről ................................ 506 Szabó János: A helyi tanácsok irányi- Vas Zoltán: A budapesti tanácsok terv­tása alatt működő vállalatok és kis- munkájáról .. .. 225 ipari szövetkezetek továbbfejlesz- ' '' V , ldse 232 Vida Ferenc: A bürokrácia fogalma Száméi Lajos: A pécsi egyetem' állam- f az ?llcne {°!.У0, ideológiai harc je­igazgatási jogi jegyzetének bírálata 90 lentosege a bürokratizmus lekuzde­Száméi I^ajos: Az albán népi taná- sében ........................ • ■ • • csők szervezetének és működésének Világhy Miklós: A szocialista jogász­új szabályozása ................................. 211 nevelésről ............................ .. 45

Next

/
Thumbnails
Contents