Állam és Igazgatás, 1954 (6. évfolyam, 1-12. szám)

TÁRTA LOM MUTATO az Állam és Igazgatás 1954. évi számaihoz 1954: I. törvény a lakosság beje­lentéseinek intézéséről — — — 79 1954: VIII. törvény a Magyar Nép- köztársaság Alkotmányának mó­dosításáról — — — — — 436 1954. évi X. törvény a tanácsokról 439 ------: A III. pártkongresszus hatá­rozatainak végrehajtásáért! — 257------: A Bolgár Hazafias Arcvonal Szervezeti Szabályzata — — 38o A. G.: Az állandó bizottságok mű­ködése a Német Demokratikus Köztársaságban — — — — 374 A, G.: Az általános ügyészi felügye­let az NDK-ban — — -1- — 668 A, G.: Kollégiumok ügyrendje a Né­met Demokratikus Köztársaság­ban — — — — — — — 239 —----: A Közalkalmazottak Szakszer­vezetének ankétje, a Hazafias Népfront programjáról — — 573 Apró Antal: Az új tanácstörvény jelentősége — — — — — — 417 Badacsonyi György: Az 1954. évi állami költségvetés — — — — 485 Badovszky—Tóbiás—Galambos: A tanács és a tömegek kapcsolata az egészségügyi szolgálatban — 345 Beck Salamon: Joghatóság — hatás­kör? — — — — — — — 613 Benedek Jenő: A szociális igazgatás egyes kérdéseiről — — — — 88 Bihari Ottó: A tanácsok bizottságai­nak szerepe az új tanácstörvény szerint — — — — — — 526 Bihari Ottó: A tanácsülések új ügy­rendje — — — — — — — 641 B. J.: Gyakorlat — elmélet 167, 247, 396, 609 B. J.: Kritikus szemmel 47, 102, 249, 398, 529, 611 Boross Péter: Helyi tanácsaink ön­állósága és a túlzott pénzügyi centralizáció néhány problémája 325 -------: Bulgária népi tanácsainak ál­landó bizottságairól szóló uta­I

Next

/
Thumbnails
Contents