Állam és Igazgatás, 1954 (6. évfolyam, 1-12. szám)

Fekete Lajos: A Hazafias Arcvonal társadalompolitikai ■ jelentősége a Bolgár Népköztársaságban — — —íné—; A román néptanácsok életé­ből — — _ _ __ _ 388, Gál Tivadar: Az állami szervek ha­táskörének eltolódása — — — Hajós György: Tury Sándor Kornél: Az ipari termelőszövetkezetek egyes jogi kérdései — — — — — Halász Pál: Száméi Lajos; A szocia­lista törvényességről — — — Havas Ottó: Tanácsaink feladata a helyi kereskedelem fejlesztésében Házi Árpád: Alakosság bejelentései­nek intézéséről szóló 1954. évi I. törvény —: — — — — — — Herczegh Géza: Az államelmélet és államjog kérdései az állam- és jog- tudományi kongresszus tükrében Hljuzov, Sz.: A dolgozók küldöttei­nek községi szovjetje — — — ' Horváth János: A lengyel népi taná­csok életéből — — — — — Horváth János: Községrendezés a Lengyel Népköztársaságban Horváth Róbert: Kovaicsics József: Város- és községstatisztika — — Horváth Zsikó László: A lakosság bejelentéseinek intézése Csongrád megyében — —■ — — — — Indokolás a lakosság bejelentéseinek intézéséről szóló törvényjavaslathoz Indokolás a tanácsokról szóló tör­vényjavaslatihoz — — -— -— — Indokolás az Alkotmány módosításá­ról szóló törvényjavaslathoz — — Katona Zoltán: A jogszabályok köz­zétételének új rendje és a jogsza­bályismertetéssel kapcsolatos fel­adatok — — — —- — — — Kálmán György: A tanyai és falusi népoktatás helyzete — — — — Kántor László: A tanácsok feladata a munkavédelem végrehajtásában Király Tibor; A kihágási bíráskodás kérdései — — — — — — Kolobov, A. A.: A járási szovjet ülés­szakainak előkészítése és megtar­tása — — —---------— — — Kolta János: A helyi tanácsok gaz­dasági önállóságáról — — — Kovács István: Nemzetközi Jogász- kongresszus a „demokratikus sza­badságjogokért“ — — — — Kovács Tibor: A tanácstörvény vég­rehajtása elé —' — — — — Kőszegi—Lukácsy: A területszerve­zés fejlődése és ai 1954. évi 9. sz. tvr. — — — — — — — — 506' Krémer Miklós: Az anyaggazdálko­dás kérdései — — — — 50 Lendvai Vilmos: A tanácsok és a be­gyűjtési szervek kapcsolatai — — 474 Martonyi János: Szervtípusok és szer­vezeti változások a kulturális igaz­gatás területén — — — — — 659 Medvegyev—Hlisztov: A szovjetek tömegszervező munkáját az új fel­adatok színvonalára kell emelnünk 360 —' — : Megalakultak újjáválasztott tanácsaink —- — — — — — 625 — —:‘ Minisztertanácsi rendelet — miniszteri utasítás — — — — 401 M. M.: V. Salaginov: A bíró — — 174 Mónus Lajos: A megyei döntőbizott­ságok feladatai és kapcsolatuk a tanácsokkal — — — — — 565 Mónus Lajos: Az állandó bizottságok bevonása a tanácsok tervező mun­kájába — — — — — — — Móra Mihály: A bírósági szervezeti törvényről — — — — — — 210 Nagy Lajos: Társadalmi bíróságok a Román Népköztársaságban — 392 672 600 499 682 533 490 66 676 412 379 241 678 123 73 450 437 550 219 224 38 234 313 251 537

Next

/
Thumbnails
Contents