Állam és Igazgatás, 1960. január-június (10. évfolyam, 1-6. szám)

T arta lomm utató az Állam és Igazgatás X. 1960. évfolyamához DR. AIBNER PÄL: A tanácsakadémiai oktatás 1959/60. tanévi ta­pasztalatai 7. sz. 538. old. DR. ALBRECHT LÄSZLÖ: A tanács, mint testület hatáskörének néhány elvi problémája 7. sz. 516. old. APRÓ ANTAL: A tömegek bevonása a társadalmi és az állami munkába: a nevelés legfontosabb módszere 3. sz. 161. old. DK. BAK JÓZSEF: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami irányításának egyes jogi kérdései 1. sz. 30. old. 2. sz. 120. old. BAKOS ISTVÄN: Veszprém megye fejlődése a tanácsok tízéves működése alatt 8. sz. 602. old. BARÄT FERENC: „ Dr. Száméi Lajos: Vezetési módszerek a köz­ségi igazgatásban” 11. sz. 885. old. DR. BEÉR JANOS: Az államhatalmi szervezet egysége a Magyar Népköztársaságban 4. sz. 258. old. DR. BEÉR JANOS: A közvetlen demokrácia érvényesülése taná­csaink szakigazgatási szerveinek működésében 10. sz. 732. old. DR. BENARD AURÉL: A sajtójog új szabályozása a gyakorlatban 7. sz. 529. old. BERECZKI LÁSZLÓ: A termelőszövetkezetek és a tanácsok kap­csolata a szolnoki járásban 1. sz. 56. old. DR. BERÉNYI SÄNDOR: A helyi szovjetek szerepe iparigazga­tásban 11. sz. 834. old. DR. BESNYÖ KAROLY: A megyei tanácsok határozatai 6. sz. 439. old. Bibliográfia 1. sz. 79. old. Bibliográfia 2. sz. 163. old. Bibliográfia 3. sz. 240. old. Bibliográfia 5. sz. 399. old. Bibliográfia 10. sz. 799. old. Bibliográfia 11. sz. 878. old. DR. BlRÓ DÉNES: A községiejlesztési alap néhány gazdasági prob­lémája 10. sz. 768. old. 1)R. CSABA KAROLY: Az államigazgatási eljárás néhány kérdése 9. sz. 682. old. Csehszlovák Köztársaság alkotmánytervezete 6. sz 468. old. 7. sz. 543. old. CSER GYULA: A Nógrád megyei tanács intézkedései a kongresszusi határozatok végrehajtására 11. sz. 801. old. DR. CSIZMADIA ANDOR: A feudális közjogtól — a szocialista ál­lamjogig 11. sz. 858. old. DR. DALLOS F'ERENC: A végrehajtó bizottságok működéséről 9. sz. 695. old. DOBI ISTVÄN: Alkotmányunk és a tanácsok 8. sz. 561. old. DR. ENDREI JÄNOS—ORLICSEK JÓZSEF: A községfejlesztési alap a statisztika tükrében 2. sz. 140. old. DR. ENDREI JÄNOS—DR. SZABÓ KAROLY: A tanácsok szerepe a népgazdasági tervezésben 12. sz. 920. old. DR. FARKAS KAROLY: Az általános iskolák mellett működő szü­lői tanácsok a Német Demokratikus Köztársaságban 6. sz. 475. old. 1

Next

/
Thumbnails
Contents