Állam és Igazgatás, 1985. július-december (35. évfolyam, 7-12. szám)

1985. ÉVI TARTALOMMUTATÓ DR. ANTALFFY GYÖRGY: A szocialista állam döntési rend­szeréről .............................................................................................. DR. BAITZ ANDOR: A fővárosi kerületi tájékoztató-ügyfél­szolgálati irodák továbbfejlesztése ......................................... DR. BAJORY PÄL: Családi bíráskodás a Német Szövetségi Köztársaságban ............................................................................... BARABASEV, G. V.: A helyi tanácsok ellenőrző tevékenysége DR. BARKOCZY TAMÄS: A falugyűlés intézményének fej­lődése ................................................................................................. BARTA BARNABAS: Népesedési helyzet, népesedési politika Magyarországon ............................................................................... DR. BARTKE ISTVÁN: Nemzetközi irányzatok a területfej­lesztésben •• ...................................................... DR. BUNKÓNK DR. LODNER DOROTTYA: A tanácsoknak az állami szervekkel fennálló kapcsolatrendszere .................. BIBLIOGRÁFIA ....................................................................................... DR. BOSÄNSZKY LAJOS: Az önkormányzattal rendelkező vál­lalatokkal kapcsolatos állami tevékenység ............................. DR. BOSANSZKY LAJOS: A földjogi kodifikáció és a szö­vetkezeti jogi szabályozás perspektívái ................................; BOGNÁR MIKLÓS: Ügyvitel korszerűsítése új adathordozó felhasználásával a társadalombiztosításban .......................... DR. CSIBA TIBOR: A tanácsi szervek hatósági munkája ... DR. CSIZMADIA ANDOR: Közigazgatási kísérletek a Horthy ­korszak utolsó szakaszán ............................................................ DR. CSIZMADIA ANDOR in memoriam ..................................... DR. CSUTH SÄNDOR: Az informatika oktatása az államigaz­gatásban .......................................................................................... DR. DALÄNYI LASZLÖ: A települések fejlődésének irányí­tását megalapozó kutatások eredményei, tapasztalatai ...... DEVCSICS MIKLÓS: önállóság, érdekeltség, hatékonyság ...... Első tanácsválasztás évfordulójára ................................................ FALUVÉGI LAJOS: A területfejlesztés és településpolitika a jövőben .............................................................................................. FARKAS FERENCNÉ DR.: A termelőszövetkezetek állami tör­vényességi felügyeletének Hajdú-Bihar megyei tapasztalatai FERENCZI JÓZSEF: Önfinanszírozás illúziók nélkül .............. FERENCZI JÓZSEF—VAGI GÄBOR: Irányok és arányok ...... DR. FOGARASI JÖZSEF—DR. IMRE MIKLÓS: A XVII. OTDK állam és jogtudományi szekciója államigazgatási-pénzügyi tagozatában bemutatott dolgozatok ............................................ „Fővárosi kerleti tájékoztató-ügyfélszolgálati irodák tovább­fejlesztése” c. tanulmány szakmai vitája ............................. DR. FÜRCHT PÄL: Az elöljáróságokról ..................................... DR. FÜRCHT PÄL: Az elöljáróságok megalakulása .................. GULACSI GÄBOR: Irányítási reformok és működési problé­mák a tanácsi gazdálkodásban ................................................ 12. sz. 1073. old. 8. sz. 721. old. 11. sz. 1028. old. 8. sz. 673. old. 5. sz. 459. old. 3. sz. 258. old. 12. sz. 1112. old. 11. sz. 991. old. 4. sz. 383. old. 6. sz. 576. old. 7. sz. 660. old. 9. sz. 864. old. 11. sz. 1054. old. 12. sz. 1142. old. 6. sz. 499. old. 9. sz. 794. old. 1. sz. 38. old. 5. sz. 470. old. 8. sz. 702. old. 9. sz. 849. old. 10. sz. 948. old. 10. sz. 870. old. 1. sz. 11. old. 10. sz. 865. old. 6. sz. 481. old. 9. sz. 825. old. 2. sz. 138. old. 3. sz. 243. old. 11. sz. 1031. old. 8. sz. 755. old. 5. sz. 444. old. 12. sz. 1085. old. 6. sz. 553. old. 7. sz. 604. old. 1149

Next

/
Thumbnails
Contents