Amerikai Magyar Népszava, 1975. július-december (85. évfolyam, 27-52. szám)

1975-07-04 / 27. szám

No. 27 SZÁM Cleveland, New York, Perth Anboy Péntek, 1975 julius 4 85. évfolyam 85ih Yaar Letartóztattak két szovjet kémet NEW YORK - Az FBI je­lentése alapján nagyobb sza­bású kémkedési tevékenysé­get silkeriilt leleplezniük, melynek során két letartózta­tást eszközöltek. A 2 letartóztatott örmény származsu és egymásnak ávoli rokonai. Az egyik Sar- kis, O. Paskalian, 36 éves, new yorki lakos, a másik Sa- hag Dedeyan, 41 éves beván­dorlóból lett állampolgár, aki feleségével és három gyerme­kével a főváros köelében lévő Rockvilleben lakik. Két év óta ez volt az első kémkedés ügyben történt le­tartóztatás. Az FBI a letartóztatottak mel­lett, mint összeesküvésben segédkezőket nevezett meig az ENSZ szovjet missziónak két további titkárát és egy harmadik szovjet tisztviselőt, aki a ENSZ EMBERI JO­GOKAT VÉDŐ KONFEREN­CIÁJÁNAK a tagja volt. Paskalian ellen az a vád, hogyl Dedeyantól szerzett ka­tonai titkokat adott át a Szov­jetnek. A brooklyni kerületi bíróság előtt hallgatták ki, ahol 100,- 000 dolláros óvadék lefizeté­sét rendelte el a biró, ha a vádlott a főtárgyalásig sza­badon akar kerülni. Ha Paskaliant bűnösnek találják, akkor életfogytigla­ni fegyházra, esetleg halálra is ítélhetik. Dedeyan, akit minden el­lenőrzés után megbízhatónak találtak és a legbizalmasabb titkos iratokba betekinthe­tett, szabadon van, miután le­fizette a 20,000 dolláros óva­dékot. Dedeyan elleni vád, hogy nem jelentette, misze­rint Paskalian lefényképezte a lakásán lévő titkos papíro­kat. Állítólag Dedeyan nem tu­dott a fényképezésről, akkor amikor történt, csak később amikor Paskalian erről infor­málta és 1000 dollárt adott át neki 20 dolláros bankjegyek­ben. Az FBI szerint Paskaliant a Szovjet 1962-ben szervezte be kémkedésre, amikor ez Ar­in éniában, Yerevánban la­kott. MEGÖLTEK KÉT FBI ÜGYNÖKÖT "SI0UX INDIÁN FÖLDÖN PINE RIDGE, S. D. — Az Oglala sioux indián rezervá- ciban két FBI ügynök Jack Coler és Rónáid Williams le- tetartóztatási parancsot akart kikézbesiteni, amikor a házból, — ahová be akartak menni — tüzet nyitottak rá­egyik ügynök utólag jelentet­te, hogy a házban hátraha­gyott halott az egyik kere­sett személlyel volt azonos James Abourezk South Dako­ta demokrata szenátora igen sajnálatosnak nyilvánította az estet, amelynek eddig 3 Az áldozatok: Jack Coler és Rónáid Williams MUNKANÉLKÜLI SEGÉLY 65 HÉTIG WASHINGTON - A kong­resszus letárgyalta az uj munkanélküli segély törvényt és felterjesztette az elnökhöz aláirás végett. Az uj törvény szerint a munkanélküli 65 hétig kap­hatja a munkanélküli segélyt. A javaslat ugyancsak lehe­tővé teszi házvásárlók ezrei számára, hogy igénybevegyék a márciusban megszavazott 2000.00 dolláros adókedvez­ményt amennyiben házat vá­sárolnak. A ház szinte egyhangú fel­kiáltással hagyta jóvá a ja­vaslatot, melyet a szenátus röviddel utána 83 szavazattal 3 ellen hagyott ugyancsak jó­vá. Szakértők szerint az uj tör­vény 1977 márciusáig 1.2 bil­lió dollárba kerül. A ház ügyrendi bizottságá­nak elnöke, A1 Ullman, orego­ni demokrata képviselő sze­rint, ha nem gyorsították vol­na fel a törvény jóváhagyá­sát, akkor több mint 250,000 munkanélküli segély nélkül maradt volna julius elseje után. Saudi Aiábiai biliók az Egyesült Államoknak NEW YORK - Saudi Ará­bia kormánya lépéseket tett egy 17 billió dolláros amerikai beruházási program megvaló­sítása felé. A szerződéseket már legalább tiz amerikai építészeti és mérnöki csoport irta alá. Az építészeti terv­ben mecsetek, qjllatkertek, kórházak és katonai beruházá­sok szerepelnek, és a tervet a következő ’5—10 éves időszak­ban valósítják meg. Ezekre a megegyezésekre juk és mindkettőt agyonlőt­ték. A környező városok FBI ügynöketi, -----kiket segítsé­gü l hívtak — körülvették a házat és hosszú órákig tartó tűzharc alakult ki, melynek következtében a házban lévő indiánok közül egy meghalt Körülbelül 7 órával azután, hogy a házat az ügynökök kö­rülvették, a házban lévőknek sikerült kimenekülni az FBI gyűrűjéből. Toby Mórán az FBI szóvi­vője szerint nagyarányú em­bervadásztot indítottak a me­nekültek kézrekeritésére. Az ember halottja van és elitél­te az indián rezervációban uralkodó szinte anarchiszti­kus állapotokat. Az Oglala rezerváció né­hány mérföldre van észak­nyugatra Wounded Knee-től, ahol fegyveres indiánok 1973- ban 71 napon keresztül tar­tották magukat elbarikádoz- va, mielőtt a kormány bizo­nyos követeléseiknek helyet adott és megegyezett velük. Szórványos nyugtalanság, néha erőszakos tiltakozás az­óta is állandó jelenség ezeken az indián rezervációs terüle­teken. azután került sor, hogy az olajárak megnégyszereződ­tek, aminek következtében Saudi Arábia évi jövedelme 25 billió dollárral emelkedett. A beruházásokat a most beje­lentett öt éves terv keretében valósítják meg, és ennek so­rán 1980-ig 140 billió dollárt fordítanak Saudi Arábia mo­dernizálására. IVY BAKKER PRIEST SANTA MONICA, Calif. Ivy Baker Priest, aki az Ei- senhower-adminisztráció ide­je alatt pénzügyminiszteri tisztséget töltött be, 69 éves korában rákbetegség követ­keztében meghalt. Mrs. Priest tisztségviselése alatt 1953-tól 19R0-ig 62.8 billió dollár kiu­talását eszközölte aláírásával. Néhány sorban... WASHINGTON - A kül­földről behozott olaj 21%-al csökkent május hónapban, melynek következtében a ki­viteli többletünk szinte re­kordmagasságot ért el. A ke­reskedelmi minisztérium je­lentése szerint az általános export többletünk 1.05 bil­lióval haladta meg a behoza­talt. NEW DELHI, India - lil­áira Gandhi miniszterelnök törvényes és politikai harcba kezdett, hogy megtartsa tisztségét. A Legfelső Bíró­ságon megnyerte ügyét és to­vábbra is a'kormány élén ma­rad. Ugyanakkor fellebbezést nyújtott be az ellen a vád el­len, hogy korrupt választási eszközökkel szerezte meg leg­utóbbi győzelmét. JERUZSÁLEM — Megbíz­ható források közölték, hogy Izrael ajánlatot tett Egyip­tom részére. Az ajánlat értel­mében az UN-haderő által el­lenőrzött földsávot — amely az Abu Rudeis vidéki olajme- zökhöz veze — Izrael átadná Egyiptomnak egy uj átmeneti békeegyezmény értelmében. Az ajánlatot úgy magyaráz­zák, mint az Egyesült Álla­mok által végzett közbenjárás uj eredményét. WASHINGTON — Az Egyesült Államok vezetői fi­gyelemmel kisérik azt, hogy a Szovjetunió három uj inter­kontinentális rakéta kifejlesz­tésén dolgozik. A rakéták kö­zül kettőnek többszörös gyúj­tófeje van. Most az a kérdés, hogy a Szovjetunió az Egye­sült Államokkal egyenlővé akar-e válni, vagy pedig azt célozza, hogy az első csapásra való képességre tegyen szert. *BA30c AMERIKAI ___________ffijfiL MAGT* ^^ ^^^^^^^^^^^^^AMERICANHUNGARIANPEOPIE'SVOIC^^^^^^^ • AH AMERICAN NEWSPARER IN THE HUNGÁRIÁN LANGUAGE • PUaLMMCD KVMY FMflAY

Next

/
Thumbnails
Contents