Amerikai Magyar Népszava, 1976. január-június (86. évfolyam, 1-26. szám)

1976-01-02 / 1. szám

• AN AMERICAN NEWSPAPER IN THE HUNGÁRIÁN LA? PUBUSHED EVERY FRIDAY No. 1 SZÁM Cleveland, New York, Perth Amboy Péntek, 1976, január 2 86. évfolyam 86lh Year NEM SOK VÁRHATÓ AZ UJ ENERGIA TÖRVÉNYTŐL WASHINGTON — Ford elnök pontot tett az egyéves kongresszussal folytatott harcra az,,energiatakarékossági” prog­ramjavaslatot illetőleg, leg­alábbis egyelőre. Az elnök aláírta a törvényt, mely az olaj és gasoline árakat ellenőrzi, ami teljesen az ellentéte az egy évvel ezelőtt általa meghirdetett ener­gia-politikának. Az elnök sza­bad folyást akart engedni az ár alakulásának, de a kongresszus és a körülmények nyomására kénytelen volt visszakozni. A törvény aláírásával egyide­jűleg azonnali hatállyal meg­szüntette a 2 dolláros importadót a hordónkénti külföldről érkező olajra, amellyel az olajimportot akarta csökkenteni. A kongresszus demokrata törvényhozói a maguk számára „győzelemnek” könyvelik el a törvény aláírását az elnökkel szemben. Az uj törvény az Amerikában termelt nyersolaj árát hordón­ként 8,75-ről 7,66-ra csökkenti. WASHINGTON — Ezrek és tízezrek számára merül ki a munkanélküli segély, főleg a régen munkanélküli munkások, aztán a nagyszámú fekete és az idősebb személyek esetében. A gazdasági helyzet javulása ellenére a munkanélküliek szá­ma a válság óta elért legmaga­sabb szinten van és marad. A kongresszus 65 hétig bizto­sítja egyfolytában a segélyt. A Munkaügyi Minisztérium szerint 287.000 személy merítette ki a segélyforrást, ami által kénysze­rítve vannak, hogy máshol keres­senek megélhetési lehetőséget. A szám hétről hétre emelkedik, aminek következtében körülbe­Az árcsökkenés februárban lesz esedékes. Frank Zarb, a szövetségi energia koordinátor véleménye szerint azonban a fogyasztó édeskeveset fog érezni ebből az árcsökkenésből, sőt lehet, hogy semmit. Mire a pumpához kerül az üzemanyag, Zarb szerint leg­feljebb 1 cent lesz a gallononkén- ti árcsökkenés annak ellenére, hogy a javaslat elképzelése szerint 2,5-től 3 centig kellett volna a csökkenésnek lenni. Az uj törvény szerint az olaj ára egy év alatt maximum 10 százalékot emelkedhet, az elnök akaratától függően. A törvény 40 hónapra szól. A törvény megköveteli az autógyáraktól, hogy lassan állja­nak át olyan autók gyártására, melyeknek átlagteljesítménye gallononként 27,5 mérföld. A törvény szerint jelentős olajtartalékot kell kiépitenie- Amerikának, 150 millió barrelt három év alatt és 400 milliót a 7. év végére. lül 2.470.000 amerikai meríti ki a munkanélküli segélyt 1976-ra. Néhányuk talál majd mun­kát, mások nyugdíjba mennek, de sokan kénytelenek lesznek segélyért fordulni. A szenátus Munkaügyi Bi­zottságának elnöke, Harrison A. Williams szerint „ha egy munkanélküli felélte minden megtakarított pénzét, kénytelen ,,welfare”-ért folyamodni. A kö­vetkező lépés a teljes tönkreme- nés lehet és azután jön a bűnö­zés.” A munkanélküli segély össze­ge államonként változik, körül­belül 65-100 dollár hetente. A Munkaügyi Minisztérium még csak most próbálja megálla­pítani, hogy pillanatnyilag há­nyán vannak azok, akik segély nélkül maradtak. „Jelenleg sok a találgatás” — James Mannin, a miniszté­rium munkatársának szavai szerint. — „A probléma a se­gélyt meghosszabbító program újdonsága és a munkanélküliek számának nagysága.” CASTRO FITTYET HÁNY A U.S.-RE MIAMI — Fidel Castro, Kuba miniszterelnöke kijelentet­te, hogy őt nem érdekli Ford elnök kijelentése, mely szerint Amerika nem javítja meg a két ország közötti viszonyt — és továbbra is segíti Angolában a lázadókat. Castro segítsége nemcsak fegyverekre és anyagiakra korlá­tozódik, hanem több ezer főnyi katonaság is harcol a kommunis­ták oldalán szovjet katonákkal együtt és szovjet fegyverekkel is. Castro beszédét a kubai kommunista párt kongresszus záróülésén mondta el. Ford megállapítását megelőzőleg, Henry Kissinger hasonló meder­ben óvta Kubát az angolai láza­dók fegyveres csapatokkal való segélyezésétől, de amint Castro beszédéből kitűnt, Kubát ugy- látszik nem érdekli az Ameriká­val való viszony alakulása. AZ ORSZÁG FŐVÁROSA CSAK 12. WASHINGTON — Az el­múlt héten nyilvánosságra hozott részletes adatok szerint a nép­számlálási iroda kimutatta, hogy San Diego és San Antonio bekerültek Amerika 10 legna­gyobb lakosságú városa közé. A kaliforniai San Diego és a texasi San Antonio a nem is olyan régen még 5. helyen álló Clevelandot ütötték ki az első 10 közül és Washingtont, az ország fővárosát. Az utóbbi a jelenlegi adatok nyilvánosságra hozatala előtt a 9. helyen állt és most 12. lett, mig Cleveland a 10. helyről a 15-re csúszott le. A nagy városok lakosságának a száma fontos a szövetségi jövedelemből való részesedés miatt, mert azt a lakosság számától függően kapják. New York 1973-ban 7.646.818 lakost számlált, az 1970-es 7.895.563-mal szemben, vagyis majd negyed millióval csökkent itt is a lakosság, de ennek ellenére megtartotta első helyét, a második helyen Chi­cago áll 3.179.929 lakossal, 3. Los Angeles 2.746.854, majd Philadelphia k öv étkezik 1.861.719 fővel és igy tovább Detroit, Houston, Baltimore, Dallas, majd San Diego és San Antonio. Az első 10 város között csupán Houston, San Diego és San Antonio lakóinak a száma növekedett, a többiekben jelen­tősen csökkent. TURISTA BOJKOTT MEXIKÓ ELLEN MEXICO CITY — A zsidó turisták egymásután törlik a már megvett, Mexikóba tervezett túrájukat és szinte egységese1 bojkottálják Mexikót, ami mil­liós veszteség a mexikói állam­nak. A bojkott oka Mexikó által Izrael ellen leadott szavazat az ENSZ nagygyűlésen a cionizmus kérdésében. A mexikói utazási ügynökök szövetsége jelenti, hogy 68.000 egyéni törlést kaptak csak az acapulcói szállodák és tovbábbi 60.000 turista mondta le a szállodai rezervációt Mexico Ci­tyben. A két városban történt törlések közel 5 millió dollár veszteséget jelentenek. Néhány sorban... NEW YORK - Izrael ENSZ-hez delegált követe, Chaim Herzog szerint a sziriaiak oldalán a Golan fennsíkon már két éve kubai csapatok is jelen vannak. Herzog szerint a kubai­ak száma egy brigádra tehető, ami körülbelül 3000 főt jelent. BELGRÁD — Miljenko Hrkac 28 éves horvát szeparatis- tát a jugoszláv bíróság halálra ítélte usztasa terrorista cselek­ményeiért. Hrkac a vád szerint 1968-ban három bombát telepí­tett. WASHINGTON - Az igaz ságügy-minisztérium jelentése szerint az 1975-ös év első kilenc hónapjában a komoly bűnözések 11 százalékkal emelkedtek az 1974-es évvel szemben. Az FBI szerint az erőszakos bűnesetek száma a jobbmódu lakosú kül­városokban aránylag magasabb, mint a belvárosi területeken a 25.000-nél nagyobb népességű városokban. NEW DELHI. India — India északi részén egy szénbányában robbanás következtében víztar­tályból kiömlő viz a bánya tár­náit elzárta. A kormány szerint 372 fő reked a bányában, a szak- szervezet szerint lehet, hogy 700-an. Lapzártáig nem sikerült senkit megmenteni, a viz kipum­pálása napokig eltarthat és csak akkor lesz véglegesen megálla­pítható a szerencsétlenség áldo­zatainak száma. A Mexico City-i konvenciós iroda szerint az 1976-ra előjegy­zett konvenciókat is egymásután mondták le az év első hónapjai­ra. A különböző zsidó társadal­mi szervezetek szerint a zsidó közösség bojkottja Mexikóval szemben spontán megnyilatko­zás volt. SOKAK SZÁMÁRA ELAPAD A MUNKANÉLKÜLI SEGÉLY Ara 30c AMERIKAI ___________________________MAGYAR ^_ ___________________________AMERICAN HUNGÁRIÁN PEOPLE'S VOICE ^ ^

Next

/
Thumbnails
Contents