Amerikai Magyar Népszava, 1978. január-június (79. évfolyam, 1-25. szám)

1978-01-06 / 1. szám

2. OLDAL AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA AMERIKAI MAGYAR i NfePSZAVA v AMERICAN HUNGÁRIÁN REORtE S VOICE S • AN AMERICAN NCWSRAPfcR IN THE HUNGÁRIÁN LANGUAGI • »u«u«M«n ívtnt fAHUV Editor: ZOLTÁN GOMBOS Published every Frlday Second Class Postage Paíd At Cleveland, Oiüo The Liberty Publishing Co. 1736 EAST 22nd STREET, CLEVELAND. OHIO 44114 Telefon: 241-5905 ElfifizetM Arak - Subscriptlon rates United States of America and Canada Egy évre ioné yearj *15.00 Félévre thnlf .year) $8.00 Wi\f. m s/.ágokban lother couiltrieM egy evre (one year) $20.00 félévre Ihalf veart S12.0O A.z Amerikai Magyar Népszava ts az Amerikai Magyar Világ (vasárnapi lsp> együttes előfizetési ára: 1 évre 25 dollár; félévre 13 dollár. Edltorial and Circuiation Office - Szerkesztőség és Kiadóhivatal AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA 1579 SECOND AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10028 Telefon: RE 7-9370 MI ÚJSÁG A NEMZETGAZDASÁGBAN? Kilátások Annyit a pesszimisták is beismernek, hogy minden jel szerint ez az év kisebb-nagyobb mértékben jobb lesz, mint 1977 volt. Azt azonban az optimisták sem várják, hogy valami hatal­mas fellendülés, általános pros­peritás, alakuljon ki a követke-, ző hónapok folyamán, sőt akár az 1979. évben. Ehhez ugyanis olyan összefogás kellene a társadalom minden rétegében és az üzleti világ vezéreinek minden csoportjában, amilyenre lehetetlen számítani a mai körülmények közt. Részletesebben: minek né­zünk elébe? A legtapasztaltabb megfigyelők többnyire a követ­kezőket említik: A „hazavitt” bevétel (tehát a levonások után maradó jövedelem) jobban lesz képes megbirkózni az áremelkedéssel. Az infláció folytatódik ugyan, de elég jó szabályozás mellett. Az árak mindent egybevetve, kb. 6 és fél százalékkal fognak emelkedni, mig a nép bevétele átlagban csaknem 10 százalék­kal. Kissé könnyebb lesz munká­hoz jutni. Ebben az uj évben 93.3 dolgozóval vonultunk be — rekord szám, egy év alatt 1.4 millióval emelkedett. De kb. 6 és fél millió lesz még mindig a munkanélküliek száma. Amel­lett hogy ez a legtöbb vonalon csökkenést jelent. A kereskedők többet fognak eladni, nagyobb haszonnal. A nagykereskedők még többet, még nagyobb haszonnal. Az óriásvállalatok profitja számos téren rekordmagasságu lesz. Jelentékeny levágás jön jöve­delmi adó terén. Úgy számíta­nak az adóspecialisták, hogy összesen kb. 15 billióval csök­kenni a befizetendő jövedelmi adó, az elnök adóreformja következtében. Ez segíteni fogja a kereskedelmet a hazai piaco­kon: több pénzt költhet a polgár. A tüzelőanyag ára erősen emelkedni fog. A Social Securi- ty-be befizetendő összeg na­gyobb lesz. Az ételek ára továbbra is emelkedni fog. A birtokadó, házadó, telek­illeték, lassabban fog emelked­ni, mint az elmúlt pár év alatt. A farmerek helyzete nehéz marad, de a gabonatermelők kb. másfél billiós segélyt fognak kapni. Az ipari munkásság helyzete jó és most tovább fog javulni, de vannak fenyegető problé­mák, sztrájk-kilátásokkal. A szénbányászok sztrájkja, amely folyamatban van, csak ideigle­nes megoldást hozhat. A vasúti munkások szerződése most jár le; a törvény egyelőre nem enged sztrájkot, de kora tavasz- szal már az lehetséges lesz. A repülővállalatok; a kórházak, a Supermarketek, különféle sztrájkoktól félnek — és úgy Péntek, 1978 január 6 — ■ ............——m ——a— bbwi lá tszik, hogy a postát is sztrájk fenyegeti az év folyamán. A kormány legnagyobb problémája belföldön az ener­gia-takarékossági helyzet, amely nem mutatja komoly javulás jeleit. Ez még a munkanélküli­ségnél és az inflációnál is fenyegetőbb, mert amig nincs erős javulás, addig veszedelme­sen ki vagyunk szolgáltatva az idegen olajtermelőknek. Az MONTEVIDEO — Az olaj­termelők szövetsége, az OPEC, általános Örömet szerzett azzal a határozattal, amelyet venezuelai ülésén hozott — hogy a nyersolaj árát „ez idő szerint” nem emeli. A 13 ország delegációja nem volt képes egy mindegyik által elfo­gadható árszabást kidolgozni. Ez azonban nyilvánvalóan csak halasztja az áremelés időpont­ját. Már beszélnek is arról, hogy júniusban új krízis következik. Akkor ül össze megint a csoport. Több tekintélyes delegátus kijelentette a riporterek előtt, hogy a Nyugat, elsősorban Ame­rika, önmagát áltatja, ha azt hiszik a kormányok, hogy Sza- úd-Arábia petróleum-minisz­terének van igaza. Ahmed Ya- mani ugyanis azt mondta, hogy „legalább 1 évig” nem történik NEW YORK — Nemsokára színes riportok tömegét olvashat­ják Amerika-szerte a század egyik legizgalmasabb bűnügyé­ről, „Són of Sam” tömeggyilkos­ságairól. A bűntárgyalás márci­us elején kezdődik — és addig, mint kiszámították most, össze­sen kb. másfél millió dolláijába kerül ez az ügy az adófizetőknek. Előreláthatólag egy hónapig is elhúzódhat a tárgyalás. Dávid Berkowitz, a „Són of Sam”-nek hitt vádlott, még mindig a Kings-megyei kórház bán van megfigyelés alatt, de hir szerint rövidesen visszaviszik a brooklyni börtönbe. Ott megint állandó őrség és orvosi felügyelet mellett fogják tartani. Berkowitz védőügyvédéi azt mondják, hogy egyedül a „meg­felelő esküdtek” kiválogatása 1-2 hétig fog tartani. Az sem lehetetlen, hogy a tárgyalásnak máshová helyezését fogják köve­telni, azon az alapon, hogy New elnök eddigi felszólalásai alig hoztak valami kis eredményt. Lehet, hogy rövidesen drámai lépésekre kell elszánnia magát, hogy a társadalom nemtörő­dömségét letörje. Nagy általánosságban el­mondható az, amivel kezdtük: az év jobb lesz, de nem oly sokkal jobb, hogy diadalünne­pet rendezzünk tiszteletére. áremelés. Az ellentmondó dele­gátusok szerint Carter elnök közbelépésének köszönhető az, hogy elhalasztják az emelést, de az „legkésőbb júniusban” meg­történik. Az OPEC árszabás a múlt nyár óta 12.70 dolláros alaphoz igazodik a szaúd-ará- biai könnyű nyersolaj hordón­kénti mennyiségét véve alapul. Viszont Irak, Líbia, Algéria és Venezuela máris követelte egy 5—23% között meghatározandó emelés elrendelését. Vésztjósló formulát alkalmaztak a konfe­rencia zárójelentésében, hang­súlyozva, hogy összetartásuknak azért kell „feltétlenül” érvénye­sülnie, mert „egy új gazdasági rendszer szükséges a nemzetközi életben”. Ezt az áltál vélik elér­ni, hogy a Nyugat menthetlenül rászorul az általuk termelt olaj­ra. Yorkban és környékén, ahol a gyilkosságok megtörténtek, „mir denki túlságosan elfogult” Ber- kowitz-csal szemben. Birósági körökben a Chesi- mard-tárgyalásra utalnak. Joanne Chesimardnak, az u.n. Fekete Felszabadító Hadsereg egyik vezető tagjának bűntárgya­lásakor több, mint 400 esküdt­jelöltet kellett részletesen kihall­gatni. A mostani esetben a kedélyeket sokkal jobban izgal­mi állapotba hozza az ügy; „Són of Sam” elmeállapota körül is újabb hosszas orvosi vitákat várnak. Két szíve van RICHMOND - Charles Twigg 46 éves teherautósofőrön szívátültetési műtétet hajtottak végre. A mesterséges szívet beplántálták, de a természetes szív is bennmaradt. Az remélik, hogy a kettő egy idő után együtt fog működni. USA ellen Madridban MADRID — Egy 8 tagú cso­port tüntetni kezdett az ameri­kai nagykövetség ellen a spanyol fővárosban. Lármáztak, jelsza­vakat kiabáltak, követelve Hitler helyettesének, Rudolf Hessnek szabadlábra helyezését. Hesst tudvalevőleg életfogytigalni fegyházra ítélték Nürnbergben; a büntetést Berlinben tölti és‘ma már ő az egyetlen rab az akkor elítélt hadibűnösök közül. A tüntetők hangoztatták, hogy nem náci érzelműek, hanem egy nemzetközi emberbaráti szerve­zet tagjai és úgy érzik, hogy le kellene zárni a náci korszak történetét Hess elbocsátásával. Közülük többen az amerikai nagykövetség előtt levő kerítés­hez láncolták magukat. Spanyol rendőrök kiszabadították, majd bekísérték őket. Koch megtartja elődje embereit NEW YORK - New York új polgármestere, Edward Koch egyelőre meghagyja állásukban elődjének, Beamnek legtöbb főnvmkatársát. A közigazgatási felügyelők, intézmény-főnökök és más adminisztrációs vezetők csaknem 90%-a a helyén marad. Fokozatosan fogja felváltani őket pártközi alapon Koch, aki hangoztatja, hogy „hatéko­nyabb, kevésbé politizáló és fiatalabb” erőkkel akarja fel­javítani New York kormányza­tát. Jólinformált megfigyelők szerint a régebbi tisztviselők felváltása kb. március végén fog elkezdődni. Időközben bonyolít­ják le azokat a konferenciákat, amelyek alapján jelölik ki az utódokat. Márciusig, de talán még ké­sőbbi időpontig helyén marad többek között O’Hagan tűz­biztos, Vaccarello közegészség- ügyi főfelügyelő, Scoppetta nyomozó-osztálybeli főellenőr, Henry Smith népjóléti biztos, Alice Brophy aggvédő tanácsos, Róbert Lbw környezetvédelmi felügyelő, June Christmas elme- gyógyászati felügyelő. Minden jel arra mutatt, hogy Mrs. Bella Abzug, volt képviselő pályázni fog Koch megüresedő kongresszusi székére. Erre nézve rövidesen hivatalos jelentést ad ki Mrs. Abzug. Olaj és gazolin krízis júniusban? ,,Son-of-Sam” tárgyalása márciusban kezdődik

Next

/
Thumbnails
Contents