Amerikai Magyar Népszava, 1978. július-december (79. évfolyam, 28-52. szám)

1978-07-14 / 28. szám

2. OLDAL AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA Péntek, 1978 július 14 AMERIKAI VA, MAGYAR NÉPSZAVA/ ^ _____ • AN AMERICAN NfWSPAPEA IN THE HUNGÁRIÁN LANGUAGF • Editor: ZOLTÁN GOMBOS Puhlished «*$ery Frida> S^rond (Hass Postait* Paid \t (ll«»\<»land. Ohio The IJlverty Publishing Co. 1736 KAST 22nd STREET. CLEVELAND. OHIO 44114 Telephont*: (216) 241-5905 Előfizetési árak — Subscription rates United States of America and Canada U.S. $ Egy évre (one year): 20.00 U.S. S Fél évre (hall year): 11.00 U.S. S Más országokban (other countries) egy évre (one year) $25.00 fél évre (hali year) $15.00 Editori a 1 and Circulation Office Szerkesztőség és Kiadóhivatal AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA 1579 SECOND AVENUE, NEW YORK. N Y. 10028 Telefon: (2121 RK 7-9370 J l*fl ÚJSÁG » | PÁRTKÖRÖKBEN? | r L Jönnek, vagy mennek? Demokrata körökben két név és két kérdés áll ma előtérben. A nevek: Kennedy és Brown. A kérdések: mennyiben kell komo­lyan venni Kennedy legutóbbi nyilatkozatát? És hogyan érinti Brownt a kaliforniai ,, adóforra­dalom”? Ami Kennedy esetleges el­nökjelöltségét és erre vonatkozó megjegyzéseit illeti, tapasztalt megfigyelők legyintenek. Túl korai... túl kétértelmű... Brown pedig, ugyanezek szerint, „talán kimászik a csávából... de lehet, hogy már a következő hónapokban elsüly- lyed...” Ez a kéti fiatalabb rétegbeli tehetséges politikus a legesélye­sebb Carter pótlására abban az esetben, ha az elnök nem kapná meg az ujrajelölést. De valóban úgy tűnik, hogy túl korai választ adni erre: jönnek, vagy mennek? Kennedy kijelentette ugyan, hogy nem fog pályázni. De először is, ha ezt később megváltoztatná, úgy — egy vezető politikus szavaival — „nem lehet miatta bepörölni...” Másodszor: „draft”-elni lehet, vagyis- kényszeriteni arra, hogy pályázzék — és általános felfo­gás szerint nem lenne nehéz kényszeriteni... Vannak, akik szerint éppen erre vár. Ez lenne az, ami kitörölné a közvélemény bői, de főként magának Ken­nedynek emlékezetéből, a Chap- paquiddick-tragédiát, amelyben még ma sem tisztáztak minden kérdést. Brown helyzete talán kissé biztatóbb, mint az most egyes megfigyelők szemében mutatko­zik. Utóvégre ő éppen azzal indult a kormányzói szék felé, hogy a kiadásokat csökkenteni kell... Hát most Jarvis jóvoltából, a „Proposition 13” szenzációs előretöréséből kifolyólag, ez kötelezővé vált. És azt lehetne mondani, hogy éppen Brown a legalkalmasabb arra, hogy a takarékossági folyamatot lebo­nyolítsa. Ha pedig azt anélkül képes megtenni, hogy a kispol­gár legfontosabb érdekeit sére­lem étje, úgy elnökjelöltségi lehetőségei komoly lökést kap­nak — esélyei megerősödnek. Természetesen a főkérdés az, hogy maga Carter jön-e, vagy megy-e? Sokan beszélnek arról, hogy a párt talán nem jelöli újra. Helyes, hogy a polgárság éreztes­se az elnökkel és kormányával, hogy működésüket figyeli és bírálja. De meggondolandó, hogy egyelőre még nagyon messze esik a legközelebbi elnökválasztás. A Carter-prog- ram még több, mint 2 évig lesz folyamatban — és az elnök munkatársai joggal mondhatják, ha nem is éppen a magyar közmondást idézve, hogy „végén csattan az ostor...” „ADÓ-LEVÁGÁS JÖN!” FÉL A KONGRESSZUS WASHINGTON - Jack Kemp New-York-i republikánus képviselő azt jósolja, hogy „éles fordulattal jövedelmi adó csök­kentése következik ez évben. A Kongresszus meghallotta az adóellenes forrongás zaját...” Kemp, társulva Roth delaware-i demokrata képviselővel, akinek pénzügyi téren nagy a súlya a Házban, javaslatot dolgozott ki. Ez átlagosan 30 százalékkal csökkentené a jövedelmi adót. A javaslat Kemp szerint „még a jelenlegi ülésszakban, sürgősségi alapon” fog szavazásra kerülni. Ugyanekkor állítólag jók a kilátások a Steiger wisconsini képviselő adócsökkentési javas­latára nézve is. Ez az un. „Capital gains” adóra vonatkoz­na, amelyet az alapvetőleg vagyonfejlesztő bevételre vetnek ki. Carter elnök azonban olyan megjegyzéseket tett, amelyek arra mutatnak, hogy egy ilyen reformot megvétózna, mert főként a nagy vagyonú adófize­tőknek kedvezne. Közben Idaho államban gyorsan terjed a kaliforniai mintára megszerkesztett javas­lat, amely nagy adócsökkentést jelentene megszavazás esetén. A szükséges 61,646 aláírás helyett több, mint 100,000 van már meg ahhoz, hogy az ősszel szavazásra kerüljön a javaslat. Oregonban hasonló egy adócsökkentési javaslat népszerűsége. E két államban is, mint másutt, ahol folynak ilyen mozgalmak, első­sorban a ház-és birtokadóról van szó. Kongresszusi vezetőkkel foly­tatott sorozatos inteijukból nyil­vánvaló, hogy pártpolitikai kü­lönbség nélkül minden kongresz- szusi csoportban aggodalmakat okoz az országszerte tapasztalt „adó- forradalom ’ ’. IZRAEL ÁLLÁSPONTJA AZ ELFOGLALT PARTVIDÉKRŐL JERUZSÁLEM — Moshe Dayan izraeli külügyminiszter kijelentette, hogy Izrael korláto­zott önkormányzatot ajánl meg­oldásként a Jordán folyó nyugati partvidékének és a Gázai-öve- zetnek a tárgyalások ezen idő­szakában. Azt is hozzátette Dayan, hogy kormánya nem tudja elfogadni azt az amerikai ajánlatot, hogy Izrael már most kötelezze el magát egy végleges álláspontnak az elfoglalt terüle­tekkel kapcsolatban. Kairóban Egyiptom vissza­utasította Izrael legutóbbi állás­pontját a Jordán folyó nyugati partvidékére és a gázai-övezetre vonatkozóan, de továbbra is nyitva hagyta az ajtót a tárgyalá­sokra. Egy egyiptomi külügymi­nisztériumi szóvivő elutasította Izrael álláspontját, mint „állan­dó hajthatatlanságot”, ami nem adja meg az alapot a megtorpant béketárgyalások továbbfolytatá­sához. Dayan a parlament előtt ki­jelentette a következőket: „Mi úgy tekintjük az adminisztratív önkormányzat megteremtését, mint egy úgynevezett állandó státus keretét. Ez nem egy rövid, ideiglenes időszak, ami öt évvel kezdete után automatikusan megszűnik. Az az alapvető állás­pontunk, hogy minden témát új­ból készek vagyunk megtárgyal­ni. Azonban nem találjuk he­lyesnek, hogy egy öt évvel ezután létesítendő státusnak most köte­lezzük el magunkat.” NEW YORK: VASKEZZEL AZ UTCANŐK ELLEN NEW YORK - Most, hogy a legmagasabb törvényszék, az Állami Fellebbezési Bíróság, meghozott egy régen remélt dön­tést, a rendőrség energikus kam­pányt kezdhet a New York-i ut­cák egyik réme ellen. A bíróság úgy döntött, hogy alkotmányos egy állami törvény, amely az „ut­cai szédelgést, kódorgást, er­kölcstelen hívogatást” megtiltja. A határozat, mint egy rendőri főtisztviselő mondja, „azt jelenti, hogy vaskézzel csaphatunk le a lakosok és a turisták egyik leg­nagyobb panaszának orvoslása céljából — a kóborgó és kihívó utcanőkre!” Még 1976 nyarán léptették életbe a törvényt és a rendőrök el is kezdték azt alkalmazni. Ha­marosan azonban perek kezdőd­tek a törvény ellen. Ezeket fő­képpen azok az alvilági alakok kezdeményezték, akik utcanők egész csoportjait működtetik a város szívében. Ugyanakkor a- zonban több polgári jogvédelmi csoport is kifogást emelt a tör­vény szövege ellen azzal, hogy az nem elég világos és szabadságjo­gok megsértéséhez is vezethet. Lawrence Cooke bíró, aki a döntést megfogalmazta, megál­lapítja, hogy „a törvény nem mi­nősíthető alkotmányellenesnek. Nem lehet érvénytelennek minő­síteni azon az alapon, hogy nem elég világos. Részletesen leszöge­zi, hogy milyen viselkedés és te­vékenység ellen irányul. Ponto­san megállapítja azt is, hogy me­lyik tevékenységgel szemben ho­gyan kell eljárni. A rendőrség nem kényszerül arra, hogy spe­kuláljon, vagy önkényesen ren­delkezzen.” Dióhéjban... WASHINGTON - Carter el­nök beleegyezett abba, hogy Iz­rael 50 Kfir típusú, amerikai motorral felszerelt harci-repülő­gépet adjon el Tajvannak honvé­delmi célra. Az elnöki engedélyt Mondale alelnök közölte az izra­eli kormánnyal. PALM SPRINGS, Kai . A siva­tagban épült Palm Springs lako­sai enyhe földrengést észleltek. Emberéletben nem történt kár. WASHINGTON - A kukorica- termés országszerte 3 %-kal csökkent. RÓMA — A római katolikusok száma világszerte 728 millióra emelkedett, ugyanakkor a kato­likus papok száma 409,000-ról 401,000-re csökkent. LOS ANGELES — A tömeg­gyilkos „Manson-család” egyik tagját, a 28 éves Lesbe Van Hou- tent az esküdtszék első fokon bűnösnek találta két gyilkosság­ban. Az esküdtszék döntése élet­fogytiglani fegyházbüntetést je­lent. WASHINGTON - Ez év első felében a súlyos bűncselekmé­nyek 4 %-kal csökkentek, azon­ban a bűncselekmények összki- mutatása növekedésről számol be. PORRENTRUY, Svájc - A svájci bíróság Gábrielé Krocher- Tiedemann 27 éves és Christian Moller 28 éves német terroristát 15 évi börtönre ítélt el. A két ter­rorista fegyverrel támadt két határőrre. RÓMA — A bonctani vizsgálat megállapította, hogy AIdo Moro volt miniszterelnököt egy nő ölte meg. A sebekből ítélve a terro­rista gyilkos keze, amelyben a pisztolyt tartotta, erősen reszke­tett és a lövések bizonytalanok voltak.

Next

/
Thumbnails
Contents