Amerikai Magyar Népszava, 1978. július-december (79. évfolyam, 28-52. szám)

1978-07-14 / 28. szám

Péntek, 1978 július 14 ( AMERIKAI MAGVAK NÉPSZAVA 3. OLDAL-----. ^1'IIWÍMIJI———HMi EM BEREK, TÖRTÉNETEK Mi történt indokína királyi családjával? VISSZAF r A PACI A K sZNC FOGOR VOS NEW YORK - Egy man­hattani fogorvost bűnösnek ta­láltak abban, hogy szexuálisan bántalmazta az egyik titkosszol­gálati ügynöknőt, aki álruhában jelent meg a fogorvosnál. Előző­leg már három nő is panaszt nyújtott be a rendőrségnek, hogy miután fölkeltek az altatásból, testfájdalmakat éreztek. Hason­ló vádak alól régebben már föl­mentették a fogorvost. Az 53 éves dr. Marvin Teicher most hét éves börtön- büntetésnek néz elébe. Augusz­tus 21-én mond felette ítéletet Dorothy Cropper bíró, a man­hattani Legfelső Bíróságon. A bírónő az eddigi két héten át tartó tárgyalás után azt mondta, hogy Teicher magyarázatai kia­gyaltak, és teljesen alaptalanok voltak. Azt mondta például, hogy két nő hallucinált, amikor általános altatás alatt volt. Az álruhás nyomozónő, Dorothy Beineix szintén azt ta­pasztalta, hogy a fogorvos illet­lenül bánt vele az altatás ideje alatt. A fogorvos állítja, hogy azért ölelte meg páciensét, mert ritmikusan élesztgette légzési zavarai miatt. A bírónő szerint az orvosi és fogorvosi szakértők­től kapott információk szerint Teicher módszere nem hatásos felélesztési módszer. Korábban Teicher ellen elej­tettek egy hasonló vádat. Akkor a 28 éves Susan Hymann orvos- tanhallgató panaszkodott amiatt, hogy miközben erősen a nyugtató hatása alatt volt, a fogorvos levetkőzött előtte. AZ AFRIKAI ZAVARGÁSOK KÖVETKEZMÉNYE JOHANNESBURG, Dél- Afrika — A gerillaháború, törzsi lázongások és az elnyomó dikta­túrák mind több és több mene­kültet teremtenek fekete Afriká­ban. Ezek a menekültek ott van­nak a szenegáli Dakar utcáin, a kenyai Nairobi kávéházaiban, Észak-Zambia falvaiban, Mozambique táboraiban és a kontinens más részein. A Nemzetközi Vöröskereszt egyik szóvivője nemrégen mon­dotta Londonban: „A második világháború óta még soha nem történt ilyen konfliktus egy kon- tinensen ugyanabban az időben.” A szóvivő szerint két millió menekült, kegyvesztett személy, hadifogoly és politikai letartóztatott van jelenleg Afrikában, Rhodesiában fél millió ember lett kegyvesztetté. Más rhodesiaiak Mozambique-ba, Zambiába és Botswanába mene­kültek, ahol az Egyesült Nemzetek Szervezete által fenn­tartott ideiglenes táborokban és magánszervezetek által fenntar­tott segélyállomásokon zsúfolódnak össze. Dél- Afrikából fekete diákok ezrei menekültek a szomszédos Botswanába, Swaziföldre és még távolabbra. Zaire Shaba tartományból is ezer és ezer fekete meg fehér menekült el a közelmúltban történt lázadás nyomán. Az angolai hatóságok nemrégen közölék, hogy Zaire-ből mintegy 220,000 menekült tartózkodik Angolában. Megszámlálhatat­lan tömegek menekültek el a polgárháborúk elől Csád, Etiópia, Délkelet-Afrika és Nyu- gat-Szahara területeiről is. AZ ORVOSI HONORÁRIUM EMELKEDÉSE CHICAGO - 1950 óta állandóan emelkedik az amerikai orvosok díja. A megál­lapítás szerint 1950 óta az emel­kedés elérte a 273 %-ot. Az amerikai orvosok négy­szerié többet keresnek, mint más diplomások, és ez ennek a nagymérvű díjemelkedésnek köszönhető. 1978-ban az amerikaiak 35 billió dollárt adfiak ki az orvosi szolgáltatásokért. 1950-ben csu­pán 2.7 billió dollár volt az or­vosi költség összege. A növeke­dés 60 %-a pusztán a díjak emelkedésének tulajdonítható. 1985-ig az orvosok száma 25 %-kal emelkedik az országban, de az amerikai fogyasztók to­vábbra is csak az orvosi díjak emelkedésére számíthatnak. Ugyanakkor az általános egész­ségügyi helyzet nagyon keveset fog javulni. Ezeket az adatokat a Fehér Ház egyik tanácsának, az úgy­nevezett Wage and Price Stabi- lity bizottságnak március hó­napban közreadott jelenéséből vettük. A legdrágább város GENF — A világ legdrágább városainak listáján előbbre ke­rült a svájci Genf — és a máso­dik helyre a közeli Zürich. Az élen azonban még mindig Tokió áll. Az említett svájci városok mögé szorult Stockholm és Oslo. Tokióban 56 %-kal több pénzt kíván az életnívó fenntartása, mint New Yorkban. Viszont Buenos Airesben a felébe kerül New Yorkkal szemben. A legol­csóbb európai város Lisszabon és Barcelona. Augusztus 14: újabb vizsgálat WASHINGTON -A Ken­nedy elnök és dr. Martin Luther King meggyilkolásának kivizs­gálása ezideig 3 millió dollárba került és nem járt teljes sikerrel. Most mindkettőre nézve új ki­hallgatások lesznek képviselőhá­zi bizottságok előtt, augusztus 15-i kezdettel. Újabb félmillió dollárt szánnak nyomozásra. Egy kis ivás jót tesz ST. LOUIS, Mo. — Egy or­voskongresszuson több specia­lista nyilatkozott olyan értelem­ben, hogy mértékletes ivás hatá­rozottan jót tesz a legtöbb em­bernek. Vigyázni kell azonban arra, hogy milyen mennyiségben és milyen alkoholt igyon az em­ber — és hogy szigorú korlátok közt maradjon az ivás. „Más­ként könnyen alkoholistává vál­hatunk”, mondta dr. Arthur Klatsky, aki szerint ,,30 %-kal kevesebb lenne a szívroham eset akkor, ha naponta 1 kanna sört, vagy 1 pohár bort, vagy 1 ounce whiskyt inna minden egészséges ember — de nem többet.” Drágább lesz a disznóhús WASHINGTON - A föld­művelésügyi minisztérium kiad­ta legújabb jelentését a disznó­hús készletről. Rossz hírt közöl­tek: az állomány csak 1 %-kal nagyobb, mint az elmúlt évben, tehát lényeges változás nem vár­ható a kínálat terén viszont máris áremelkedés van kilátás­ban a jelentés nyomán. Az év végén előreláthatólag 14-16 %- kai lesz drágább a disznóhús. mint a múlt évi átlag 1.25 dollár fontonkint. BANGKOK, Thaiföld — A gazdagságból kiesett és nyomo­rúságra jutott királyokat é: hercegeket megalázták, megtör ték és kivonták az érdeklődéi középpontjából. Az egyik legjob­ban ismert vezető Norodom Sihanouk kambodzsai exkirály, akit házi őrizetben tartanak. Laosz egykori királya Luang Prabang volt királyi város szélén egy egyszerű házban lakik. A többi királyi családi tagok azonban még rosszabb helyre kerültek. Laosz koronás hercege Thai­földre evezett mint közönséges menekült. Sihanouk herceg két idősebb gyermeke egyszerű pa­rasztokkal dolgozik együtt a földeken. Vietnamnak nem volt hivata­los királyi uralkodója a második világháború óta. Az előző császár, Bao Dai Franciaország­ba menekült az 1950-es évek elején. A császár anyja azonban elszigetelve él Hue-ben. Kambodzsa volt miniszterel­nöke, a U.S.-t támogató Sisowath Sirik Matak a Khmer Rouge áldozata lett. Sihanuk herceg volt miniszterelnöke, Penn Nouth teljesen eltűnt p láthatárról. A francia műveltségű Savang Vatthana 1959-ben került a királyi trónra Laoszba. 1975 december 2-án az uj kommunis­ta hatóságok házi őrizet alá helyezték a volt uralkodót. A most 71 éves Vatthana Luang Prabang egyik külvárosában él teljes elszigeteltségben. A LEGIDŐSEBB ÚJ AMERIKÁS 101 ÉVES ceremóniát és minden eloadot megtapsolt. Kezét a szivére helyezte, amikor fogadalmat tett. Később a négy éves Karén Diane Cantiellóval és az öt éves Timothy Seeley-vel állt modellt, akik vele együtt nyerték meg állampolgárságukat. MINEOLA, L.I. — Több mint száz külföldi jelent meg az állam legfelső bíróságán, hogy ünnepélyes keretek között meg- nyeije az állampolgárságot. A jelenlevők szeme különösen a 101 éves Salvatore Napolin akadt meg. A látásgyengeséggel és hal­lászavarral küzdő Salvatore Napoli ez év augusztusában éri el 102. életévét. Mosolyogva vette át állampolgárságát bizonyító iratát, majd erős akcentussal mondta: „Thank you, very much.” A száz évnél idősebb férfinek hét gyermeke, tizenhét unokája és huszonnyolc dédunokája van. Amikor Mr. Napoli kivonult az épületből, hogy többi honpolgá­rosodó társával találkozzék, látszólag zavarban volt a nagy tömeg láttán. Sok fényképész és televizióriporter volt a helyszí­nen, hogy megörökítse ezt a ritka jelenetet. Mr. Napoli az olaszországi Calabriában született. Többször járt Amerikában, mielőtt 1920- ban véglegesen letelepedett. 75 éves korában vonult nyugalom­ba, és azóta a ház körül dolgozik. Az idős férfi gondosan figyelte a negyven perces

Next

/
Thumbnails
Contents