Amerikai Magyar Népszava, 1979. január-június (80. évfolyam, 1-26. szám)

1979-01-05 / 1. szám

^ \ n Ára: 50 cent ■ AMERIKAI ___________|r^L -C* ^ MAGYAR NÉ Pfe>. WA AMERICAN HUNGÁRIÁN PEOfrw <,g- f JE • AN AMERICAN NEWSPAPER IN THE HUNGARI^A LANGUAGE • _________________________________________________________________________PUBttSHED EVEHY FHIOAY______________________________________________________________________ 1. SZÁM NEW YORK-NEW JERSEY Péntek, 1979 január 5 80. évfolyam 80th Year II. János Pál mexikói útjának jelentősége WASHINGTON - Diplo máciai körökben éppen olyan nagy várakozás mellett fejtegetik II. János Pál pápa közelgő mexikói tartózkodását, mint egyházi körökben. Ennek első­sorban az az oka, hogy az uj pápa diplomáciai közveti tést. vállalt. Argentína és Chile közt az utóbbi időben egyre rosszabb lett a viszony és már-már határmenti fegyveres összecsa­pásra került sor. A pápa felajánlotta, hogy közvetít. Ezt mindkét fél elfogadta — mig előzetesen mindenki más ajánl- kozását elutasitották. II. János Pál most kinevezte Antonio Samore biborost, a vatikáni adminisztráció egyik vezető tagját, delegátusnak. Samore fog közvetlenül tárgyalni a felekkel és részletes beszámoló­kat fog adni a pápának, aki ezen az alapon javaslatokat fog tenni a problémák megoldásának módjaira. Egy másik fontos szempont ideológiai és politikai természe­tű. A latin-amerikai világ hatalmasan túlnyomó része katolikus. Még az egyetlen kommunista-kormányzatu or­szágban is, Kubában, rendkívül erős a katolikus népi elem. A pápa közelben léte kétségkívül erősen ki fog hatni minden irányban a földrész latin részén. II. János Pál különösen nagy befolyásra számíthat, mint olyan főpap, aki kommunista kor­mányzat alatt élt az utóbbi időkig. A volt krakói biboros- érsek az ideológiai különbségek és konfliktusok nagy szakértője. Előreláthatólag január végén fog Mexico City-be érkezni a pápa, hogy résztvegyen a latin-amerikai püspökök kon­vencióján. A közép-és délameri­kai országokban a világ kb. 700 milliónyi katolikus tömegeinek csaknem a fele él. A vizsgálat szerint, több atomlopási kísérlet sikeres volt WASHINGTON - Világ­szerte egyre nagyobb figyelem­mel és aggodalommal kisérik azokat a híreket, amelyek atombombák, alkatrészek vagy anyagok ellopási kísérleteiről szólnak. Az Atomerő Szabályo­zási Bizottság nemrégen hozta nyilvánosságra bizonyos ilyen kísérletekről szóló nyomozások eredményeit. 1970 őszén az arkansasi North Little Rock egyik utjának szélén kocsi parkolt. Valamivel éjfél előtt három fegyveres, álarcos férfi támadt a kocsiban ülő egyénre. Kényszeri tették, hogy szálljon ki a kocsiból, majd elvették táskáját, amelyben 180 dollár, egy kis távközlési készülék, egy revolver, géppisz­toly és kulcsok voltak. A kulcsokkal kinyitható volt a közeli teherautó, amelyben a- tombomba alkatrészek voltak. Egy hónap múlva a rablókat elfogták és minden előke­rült. Szerencsére azok nem voltak tudatában, hogy keresz­tülhatoltak az egész védelmi rendszeren és hogy nem igyekez­tek a kulcsot felhasználni. Ez egyike annak az 51 kísérletnek, amelynek célja nuk­leáris anyagok megszerzése volt. Egy másik esetben négy fegyveres behatolt a Newark-i (New Jersey) repülőtér REÁ expressz irodájába és 93 dobozt raboltak el, 250.000 dollár értékben. Ezek között olyan is volt, amely az AEC (Atomerőe- nergia Bizottság) számára kül­dött atombomba alkatrészeket tartalmazott. A most nyilvánosságra hozott jelentések fényt derítenek arra, hogy az atomerővel foglalkozó ügynökségek igyekeztek leplezni a lopási kísérleteket Lee V. Gossick az NRC egyik vezetője is tagadta ezt, két szenátusi albizottság előtt is. A legnevezetesebb ilyen eset az 1960-as évek közepén történt, amikor a pennsylvaniai Apollo-n 206 font dúsított uránium tűnt el. Ebben az ügyben külön nyomozás folyik és annak eredményeit közölni fogják a nyilvánossággal. MÉGIS TÖBB PÉNZ LESZ KÖZSEGÉLYRE WASHINGTON - Min denütt, ahol közpénzekből kap­nak segélyt magánosok és intézmények, nagy aggodalmat keltett ezeknek a pénzeknek várható csökkentése. Carter elnök a fokozódó infláció elleni harc miatt Ítélte azt szükséges­nek az uj költségvetés kidolgozá­sánál. Közben azonban polgár- mesterek és intézményi vezetők egész sora jelentkezett nála, előadva, hogy milyen rendkívül fontos a közsegélyek folyósítása — éppen az infláció miatt. Carter alapos meggondolások után hajlott is a terv mérséklésé­re. Most azután közölte, hogy az 30-nál is több áldozat? CHICAGO — Egy letartóz­tatott építőmunkás által meg­gyilkolt fiatal fiúk száma a leg­újabb jelentés szerint már a 30- nál is valószínűleg több. John Wayne Gacy már harmadszor mutatott rá egyre újabb marad­ványokra a háza és garázsa körül. A fiúkat különféle ürügyekkel és ígérgetésekkel a házához csalta, ott erőszakot követett el rajtuk és végül meg­gyilkolta őket. Beismerte tetteit, de maga sem tudja pontosan, hogy hányat ölt meg. Néhány sorban... WASHINGTON - A Social Security adó 6.13 százalékra emelkedett január elsején 6.05 százalékról és 17,700 dollár helyett 22,900 dollár évi munka­bér, vagy fizetés esik adó alá. ANKARA — A tüntetések és a vallásos szekták közötti véres összetűzések miatt a török kormány statáriumot rendelt el. A parlament támogatja a kormányt rendfenntartó intéz­kedéseiben. CHICAGO — Több mint 550 ember vesztette életét a karácso­nyi autóforgalomban országszer­te. Az éwégi forgalmi áldozatok száma valószínűleg ezren felül lesz. WASHINGTON — A nyugdíja­sok országos szövetsége arra kérte tagjait, hogy orvosi és kórházi számláikat küldjék el Carter elnöknek a Fehér Házba. Az intézmény támogatja Kenne­dy szenátor által szorgalmazott állami egészségvédelmi törvény- javaslatot. uj költségvetésben meghagy 2 billiót a célra, abból, amit egyébként kivágott volna. A pénz jórésze közmunka jellegű állások céljaira lesz beruházva. Másként ezekből mellőzni kellett volna kb. 50.000-et. Az uj költségvetés teljes végösszege 532 billió lesz az október elsején kezdődő 1980. pénzügyi évre. A deficit — a hiány, amelyet kölcsönnel fedez a kormány — kb. 29 billió lesz, tehát Carter előző ígéretének megfelelően 30 billió alatt. A hadügyi beruházás az inflációs áremelkedések miatt kb. 3 százalékkal lesz magasabb. Nagy a kár a termésben LOS ANGELES — A káli forniai citrus-termésben (na­rancs, grape fruit, citrom, stb.) rendkívül nagy a kár az utóbbi hetek váratlanul hideg időjárása következtében. Sorozatos fagyá­sok voltak olyan termelő körze­tekben, ahol az előzőleg alig,' vagy egyáltalán nem fordult elő. Egyes becslések szerint a kár átlag 40 százalék. A Sunkist- narancstelepeken 33, Tulare- megyében 42, Fresno körül 40 százalék a kár. WASHINGTON - Stans- field Turner tengernagy vissza­vonult — de nem a CIA éléről, hanem a haditengerészettől. Mindeddig még aktív admirális volt. CAIRO - A vezető egyiptomi napilap szerint, a béketárgyalá­sok rövidesen újra megindulnak Egyiptom és Izrael között. A kezdeményezés megint Wa­shingtonból fog kiindulni. WASHINGTON — Carter elnök 10 billió dollárral akarja emelni a honvédelmi költségvetést, mert európai (NATO) szövetségese­inknek ígéretet tett, hogy az Egyesült Államok megerősíti hadifelkészültségét a szovjettel szemben.

Next

/
Thumbnails
Contents