Amerikai Magyar Népszava, 1979. július-december (80. évfolyam, 27-51. szám)

1979-07-06 / 27. szám

2. OLDAL AMERIKAI MAGTÁR NÉFflEATA Péntek, 1979 julius 6 I A HÍREK MÖGÖTT 1 TISZTOGATÁS IIIUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIHIHIMIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIII A SZOVJET DIPLOMÁCIA BAKLÖVÉSE „SALT’-TÁL Brezsnvev és Gromikó intései ellenhatást váltanak ki a Szenátusban. Lassan, nehézkesen, minden különösebb lelkesedés nélkül, de — mégis csak fokozódik a tisztogatás a Kongresszusban... Három ügy emelkedik ki a sorozatból: Diggs michigani és Flood pennsylvaniai képviselő és Talmadge georgiai szenátor ügye. Diggs biró elé került tavaly, azt követően, hogy a Képviselő­ház megbélyegezte. El is Ítélték különféle szélhámosságokért 3 évi börtönre. Sajnos azonban kerületében újraválasztották no­vemberben — és igy egy törvényszegő törvényhozó került vissza a Házba. Joggal tiltakoz­hat a polgár az ellen, hogy az ő számára ne hozzon törvényt az olyan ember, aki megszegi a törvényeket és keserű nevetség tárgyává teszi azt az elvet, hogy mindenki számára ugyanaz legyen a törvénytisztelet kötele­zettsége. Flood szintén veterán kalan­dor; se szeri, se száma a különféle vétségeknek, amelyek miatt megbélyegezték és biró elé került. Leszerződtette a legügye­sebb ügyvédeket, különféle orvo­si bizonyítványok sorozatával kórházba ment, esküdtszéki függetlenségi kételyek miatt felfüggesztették a tárgyalást — és most az uj tárgyalás előtt megint kórházba sietett. Talmadge a leghatalmasabb szenátorok egyike, akiről föl sem tételezte senki, hogy törvénysze­gő lenne, hogy visszaélne kívánságaival, hogy ő is biró elé kerülhetne. Viszont ellene is olyan vádak sorozata, olyan pénzügyi manipulációk láncola­ta merült fel, hogy joggal kezd tűnődni a polgár — a szintén feddhetetlennek hitt Books sze­nátor tavalyi esetére gondolva —: hát már nincs tisztakezű ember a törvényhozó házakban? Dehogy nincs. A túlnyomó többség tisztakezű, tiszteletet érdemlő képviselőkből és szená- rokból áll. Annál szomorúbb, hogy ezek megérdemelt tekinté­lyét aláaknázzák a lelkiismeret­lenek; hogy rendkívül nehéz munkájukat megnehezíti, han­gulatukat lerontja a törvénytelen hazafiatlan, erkölcstelen visel­kedés, amely sorozatosan bizo­nyul be egyes kollégáik ellen. Könyörtelen tisztogatásra szükség ahhoz, hogy a Ház és a Szenátus tekintélye megerősöd­jék. Nem elegendő a megró vás, az immel-ámmal kiadott elitélő nyilatkozat. A legkeményebb magatartásra van szükség az ártatlanok részéről, a tisztessé­gesek nevében, a polgárság védelmére. A színfalak mögött különféle mesterkedések, taktikázások folynak ezekben az ügyekben. Ha nem a sajtó ügyes riporterei, ezekről tudomása sem lenne a nagyközönségnek. De valahány­WASHINGTON — Előbb Brezsnyev Bécsben, majd Gro- miko külügyminiszter Moszkvá­ban követett el baklövést a SALT-egyezmény terén. A szov­jet elnök nyomatékosan sürgette a paktum szenátusi megerősít - sét, ami már magábanvéve ta­pintatlan volt, minthogy egy más ország törvényhozó testületéről volt szó. Gromiko ezt betetőzte egv nagyon erős hangú nyilatko­zattal. Ebben már idáig ment el, hogy ,,ha a Szenátus a legkisebb változtatást is akarná végezni a nehezen elért végeredményen, úgy új tárgyalásról szó sem lehet — az egész kérdést sutra kell tenni és ez a nehézségek és ve­szélyek egész sorozatát hozná.” A két nyilatkozat együttes hatá­sa éppen ellenkező volt, mint amit az oroszok valószínűleg vártak; új példája ez annak, hogy a két nagyhatalom mennyi­re nem ismeri egymás valószínű reakcióit. A Szenátusban még olyanok is, akik már hajlottak a SALT megerősítésére, most in­gerült hangon mondják, hogy fe­nyegető intéseknek nincs helye és most már majd újra megfon­tolják álláspontukat. Az orosz kijelentések más szempontból is ügyetlenségre mutatnak. Miközben a Szená­tusban még kétes, hogy a szükséges 2/3-os többséget megkapja-e a SALT, ugyanek­kor minden próbaszavazás jelzi, hogy a nép hatalmas többsége helyesli a paktumot. Az általá­nos nézet az, hogy a rettenetes kiadásokat csökkenteni kell fegyverkezés terén — és feltétle­nül korlátozni kell az atomfegy­verek terjedését. Politikai megfigyelők szerint heves összecsapások várhatók a Szenátusban, de végső fokon mégis megvan a kilátás arra, hogy az egyezményt megerősítik. A legtöbb veterán megfigyelő szerint a kétharmadon felül 2 szavazat, de szerencsés esetben talán 5 szavazat lesz a paktum javára. Dióhéjban... SAN FRANCISCO — Negyed- millió ember tüntetett múlt va­sárnap a homoszexuálisok em­beri jogai mellett. A felvonulá­son sok közéleti személy vett részt, köztük San Francisco pol­gármesternője is. WASHINGTON — 1978-ban 76 millió család volt az Egyesült Államokban. A következő tizen­öt év alatt a családi egységek száma 97 millióra fog növeked­ni, a cenzus-iroda szerint. CASTEAU, Belgium — Alexan­der Haig tábornok, aki ellen belga anarchisták sikertelen merényketet követtek el, nyuga- lombavonul néhány napon belül. Állítólag elnökségre pályázik a republikánus listán. TEHERÁN — Az iráni forradal­mi kormány államosította a biz­tosítási vállalatokat, köztük sok amerikai érdekeltséget is. MANAGUA — A nicaraguai forradalmárok, miután meg­szállták Matagalpa városkát, Somoza államelnök hívei közül 130-at kivégeztek. ÓCEÁN CITY, Md. — Spiro Agnew volt alelnök, akit vissza­élései miatt a Nixon-adminiszt- ráció utolsó napjaiban lemon­dásra kényszerítettek, 200,000 dollár kölcsönt kapott Frank Sinatrától, hogy hátrálékos adó­ját rendezhesse. MENNYI OLAJAT IMPORTÁLUNK? Az Egyesült Államok naponta több millió hordó olajat importál külföldről. Ez a táblázat kimutatja, hogy naponta hány hordó olajat veszünk át a különböző országoktól. becsületes viselkedése és tisztes­séges munkával tartoznak. Nem engedhető meg nemzeti ünnep­napokon szabadságról szavazni, demokráciát dicsérni — elől, és szabotálni hátul. Nem engedhető meg törvényt hozni elő — és törvényt szegni hátul. szór kipattan egy-egy sunyi kísérlet, meghiúsul a jogos eljárás meggátlása. Meg kell mutatni azoknak, akik a polgár verejtékkel megkeresett pénzből, lelkiisme­retesen befizetett adójából élnek, hogy e kenyéradó gazdájuknak AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA. X. _____________"____________________WOWi I VOóCI • AH MWCM NnWAPCN IH THt HUHOAHIAH LAHOOAOf • _______ Editor: ZOLTÁN GOMBOS,USPS 00 ^ Published every Fridaj Second Class Póttagé Paid Al Cleveland, Ohiti _________ The Liberty Publishing Co. 1736 EAS’J 22nd STREET, CLEVELAND, OHIO 44114 Telephoné: (216) 241-5905 Előfizetési arak — suosription rates '• United States of America and Canada U.S. $ Egy évre (one year). 20.00 U.S. $ Fél wre (hali vearl : 11.00 U.S. $ Más országokban (other c funtrics) egy ívre (one year) S 25.0Q fél évre (hall year) $ i.v.00 AMERIKAI Magyar népszava 1579 SECOND AVENUE, NEW YORK, N.Y. 10028 Telefon: (212) RE 7-9370

Next

/
Thumbnails
Contents