Amerikai Magyar Népszava, 1980. július-december (81. évfolyam, 27-52. szám)

1980-07-04 / 27. szám

27. SZÁM NEW YORK-NEW JERSEY Péntek, 1980 julius 4 81. évfolyam 81st Ycar Moszkva ingerült Carter belgrádi látogatása miatt MOSZKVA — A szovjet Tassz hírügynökség azzal vádol­ta Carter elnököt, hogy hazugsá­gokat terjeszt Afganisztánról, s bukását jósolta arra az esetre, ha tovább folytatja ,,be nem jelentett” háborúját Afganisztán ellen. Ugyanakkor tagadták, hogy a részleges szovjet csapat- kivonások Amerika nyomására történtek volna, s ezt azzal indokolták, hogy az ellenállás nagy részét sikerült felszámolni, s Afganisztánban az élet vissza­tért a normális kerékvágásba. Ezután erős hangú figyelmezte­tés következett az alábbi szöveggel: ,,Ha az Egyesült Államok és imperialista barátai terjeszkedésük ugródeszkája­ként akarják felhasználni Afga­nisztánt, akkor gondoljanak arra, hogy a Szovjetuniónak és barátainak, illetve szövetségese­inek, valamint a békeszerető népeknek módjukban és lehető­ségükben áll méltó és megfelelő választ adni.” A Tassz hírügynökség kiro­hanásához kétségkívül hozzájá­rult Carter elnök Jugoszláviában tett látogatása, mely különösen felbőszítette a szovjet politikuso­kat nemcsak Amerika, hanem Jugoszlávia ellen is. A Tassz és a Pravda jelentéseiben és kom­mentárjaiban Jugoszlávia ugyan nem szerepel név szerint, de Belgrádban nagyon jól tudják, hogy minden kritika éle ellenük irányul, akárcsak ezelőtt bármi­kor, ha barátságos lépéseket tettek Nyugat felé. Mivel Jugosz­lávia kommunista állam, az oroszok elvárják, hogy távolsá­got tartson Nyugattól. Az oroszok főleg azt nem tudják lenyelni, hogy Carter meleg fogadtatásban részesült a jugoszláv fővárosban, s hogy a két ország közötti kapcsolatok ..lindkét fél számára gyümölcsö­zőek. A jugoszláv és az amerikai külpolitika sok vonatkozásban találkozik egymással, s ezek közé tartozik Afganisztán kérdé­se is. A látogatás után kiadott közös kommüniké, noha név szerint nem említi Afganisztánt, nyilvánvalóan utal rá, amikor intervencióról, s más országok belügyeibe való fegyveres beavat­kozás elítéléséről szól. Mint ismeretes, Belgrád az első perctől kezdve ellenezte Afganisztán megszállását, s többször felszólították a Szovjet­uniót csapataik kivonására. Jugoszlávia állásfoglalása ebben a kérdésben a mai napig változatlan. Ezt fejezte ki a jelenlegi elnök, Cvijetin Mijato- vic Carter fogadásán mondott beszéde is, mely határozottan elitéit mindenféle intervenciót és fegyveres beavatkozást. Carter, célozva Jugoszlávia el-nem-köte- lezettségére, egy el-nem-kötele- zett ország függetlenségének megsértéséről beszélt, s Amerika támogatásáról biztosította a jugoszláv vezetőket. A Tassz hírügynökség különösen kikelt ez ellen, mondván, Carter Jugoszlávia függetlenségének vé­delmezőjeként akar fellépni, holott Jugoszlávia függetlenségét senki és semmi nem fenyegeti. pénzügyminiszter, aki ma Ró­náid Reagan gazdasági tanács­adója a Kongresszus kiegyensú­lyozott költségvetése ellenére is 50 billió dolláros deficitet jósol, s legalább 30 billió dolláros adócsökkentést sürget. Élesen kritizálta Carter elnök gazdasági politikáját, melyet egyszerűen értelmetlennek nevezett. De lássuk az elmúlt hóna­pokban bekövetkezett gazdasági változásokat: A munkanélküliség május hónapban 7.8 százalékról jóval 8 százalék fölé emelkedett, s a nyár közepére a 9 százalékot is meghaladja majd. A munkanél­küliség minden egy százalékos emelkedése 20 billió dollár pluszköltséget jelent a Pénzügy­minisztérium számára. A városi fekete fiatalok között négyszer akkora a munkanélküliség, mint a társa­dalom más rétegeiben, s az ebben rejlő veszélyekre figyel­meztetett a miami gettólázadás is. A korábban hatalmas mére­teket öltött infláció lényegesen csökkent, a korábbi 18 százalék­ról 12 százalékra, s ősz végéig várhatóan további 2 százalékkal csökken majd. A Federal Reserve Board enyhített valamit a kamatokra vonatkozó rendelkezésein, s ennek következtében visszaestek a nagybankok hosszúlejáratú kölcsönökre kivetett kamatai. A gazdasági élet ilyen gyors és nagyarányú változására már régen volt példa Amerika történetében. A válságot már régóta várták, de most, hogy elérkezett, Washington nem tud kellőképpen alkalmazkodni hoz­zá. Ezt mutatják a költségvetés kiegyensúlyozására tett törek­vések is. A költségvetés kiegyen­lítése kétségtelenül az infláció enyhítését szolgálja, éppúgy, ahogy a szövetségi kiadások a gazdasági életet serkentik. Mindkettőre szükség van, de az egyik ellentmond a másiknak. Washingtonban nem tudják ezt az ellentmondást áthidalni, s a helyzet zavarosságát csak növeli, hogy néha a Kongresszus és a Fehér Ház két különböző irányba húzza az ország szeke­rét. Washington fölött most Rea­gan 10 százalékos adócsökken­tést jelentő Kemp- Roth terveze­te függ, ami sokat lendítene az üzleti életen. A demokraták Cartert is adócsökkentésre sür­getik, de az elnök várni akar jövőig. Ám a jövő év már a választások után lesz. Válságos állapotban a sah Változások a gazdasági életben WASHINGTON — A mind jobban terjedő gazdasági válság drasztikus változásokat hozott az amerikai gazdaságpolitiká­ban. Az ország legfőbb gazdasá­gi problémája ma már nem az infláció, hanem a növekvő munkanélküliség, amiből logi­kusan fakad, hogy a termelést inkább serkenteni kell, s nem — mint az infláció megfékezésére tették — visszafogni. Szintén ebből a változásból adódik, hogy a választási küzdelemben fősze­repet kap az adócsökkentés. George P. Schultz volt KAIRÓ — Ismét kórházba szállították Reza Pahlavi sahot, aki — Sadat egyiptomi elnök állítása szerint — ezúttal tüdő- gyulladást kapott. Sadat elnök egy órát töltött az elűzött sah kórházi ágya mellett, majd láto­gatása végeztével közölte az újságírókkal, hogy a beteg sahon kisebb műtétet kell végrehajta­ni, de állapota ennek ellenére kielégítő. A sah orvosai nem adtak ki jelentést az elűzött uralkodó egészségi állapotáról, s úgy tű­nik, a szóvivő szerepét Sadat el­nök vette át. Az egyiptomi államfő nem bocsátkozott rész­letekbe, csupán annyit mondott, hogy a felmerült komplikációk­nak nem rák, hanem tüdőgyul­ladás az okozója. A megfigyelők feltételezik, hogy Reza Pahlavi sah állapota válságos, hiszen Sadat elnök alexandriai útját szakította meg, hogy látogatást tegyen a kórházba szállított sah- nál, s legelső nyilatkozatában válságos állapotról beszélt. — Lehet, hogy nem lesz szükség operációra, de ha még­is, az csak jelentéktelen műtét lesz — mondotta Sadat egy nap­pal később, de ezt az állítását a legtöbben kétkedéssel fogadták. Néhány sorban... WASHINGTON — Hama­rosan általános adócsökkentés várható, közölte Alfréd E. Kahn, az elnök inflációs tanács­adója. Arról nem nyilatkozott, hogy az adócsökkentés mikor lép életbe és milyen arányú lesz. PARIS — Giscard francia elnök bejelentése: a dél-csendes- óceáni Muraroán kipróbálták az első francia neutron bombát. A bomba sorozatgyártásának meg­indítását 1982-re tervezik. KUWAIT — Két dollárral Kuwait is felemelte a nyersolaj hordónkénti árát. A kuwaiti olaj uj ára $ 31.50. Az áremelésre az OPEC országok konferenciáján született meg­egyezés alapján került sor. KAIRÓ — Az Al-Ahram nevű, félhivatalos egyiptomi újság arról ir, hogy Irán és Libya vezetői fantasztikus kalandre­génybe illő terveket szőnek az Egyiptomban tartózkodó Reza Pahlavi sah megölésére. WASHINGTON — A Kong resszus elé teijesztettek egy javaslatot, amelynek célja a Szovjetunióra vonatkozó gabo­na-embargó feloldása. Bergland mezőgazdasági miniszter szerint ez katasztrofális lenne az amerikai külpolitikára nézve. LONDON — Az angol kor­mány jelentése szerint Angliá­ban jelenleg 6.9 %-os a munka- nélküliség, amire 1948 óta nem volt példa. A munkanélküliek számaránya májusban még csak 6.3 % volt. Nagy Brittaniában jelenleg 21.9 %-os az infláció. TEHERÁN — Khomeini ayatollah erős hangon kritizálta Báni Sadr kormányát, s azzal fenyegetőzött, hogy az iráni nép megbuktatja azt, ha az állami hivatalok tiz napon belül nem szűntetik be a császári pecséttel ellátott levélpapírok használatát. vL Áras 50 cent AMERIKAI ___________________________MAGYAR AM ERICAN HUNGÁRIÁN > . tfOlCE • AN AMERICAN NEWSPAPER IN THE HŰK* aRIAN LANGUAGE • 24 OLDAL PU BUSH ED EVERY FIÚD A Y________________________________________

Next

/
Thumbnails
Contents