Amerikai Magyar Népszava, 1981. július-december (82. évfolyam, 27-52. szám)

1981-07-03 / 27. szám

.ÍA(LU> >’ 1 OLDAL > v * 5: wnv fi A YD A M r A XT#! ?W' A AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA AMERIKAI , __________jigl, MAGYAR né pszava) auhicah wmwaun nőni» oo»ci y • AH A MA IC AH HfWttAHf* IH THf NUHOAHlAH l AHOUAGF • (USPS 023-960) Editor: ZOLTÁN GOMBOS Published everj Fridaj Second Class Postage Paid A( Cleveland, Ohio The Liberty Publishing Co. 1220 HÚRON ROAD SUTTE #1008, CLEVELAND, OHIO 44115 _______________Telephoné: (216) 241-5905_________ Előfizeté si árak — Subscrlption rates United States of America and Canada U.S. S Egy évre (one year): 20.00 U.S. $ Fél évre (hali year) $11.00 U.S. $ Más országokban (other countries) egy évre (one year) $ 25.00 ■_____________fél évre (halt year) $ 15.00 -________________ Ed itorial and Circulation Office — Szerkesztőség és Kiadóhivatal AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA 303 EAST 80th STREET, NEW YORK, N.Y. 10021 Telefon: (212) 737-9370 A HÍREK MÖGÖTT JOBB EGESZSEG FELE Figyelemmel kisérjük be­számolás céljából azokat az uj eredményeket, amelyeket egész­ségügyi téren érnek el a labora­tóriumi kutatók. Most megint módunkban áll néhány biztató fejleményről jelentést tenni olva­sóinknak. Tudvalevőleg az érszükülés a kezdeti fenyegető jelensége egy bekövetkezhető szélütésnek. A kaliforniai egyetemről jön a hir, hogy uj módot találtak az erek vérszállitó képességének leméré- sére. Ennek különösen azért tulajdonítanak most fontossá­got, mert csaknem egyidejűleg dolgoztak ki uj módszert sebészi beavatkozásra érszükülés esetén. A szóbanforgó mérés olyan készülékkel történik, amelynek egy kicsiny, de döntő fontosságú része akkora, mint egy szemlen­cse. Lemérik a szemben lévő vérnyomást, amely az u.n. karotid-erek vérnyomását tük­rözi. Már 215 betegen próbálták ezt ki — és az eredmény biztató. Epekövek rengeteg ember­nek okoznak nagy fájdalmat, kínos operációt, nemritkán ve­szélyes mellékhatásokat. Most olyan uj orvosságot állítanak elő a Nemzeti Egészségügyi Intézet laboratóriumában, amely elosz­latni képes az epeköveket. Eddig 41 percentes siker mutatkozik. Szintén uj orvosság kerül belátható időn belül a piacra azok számára, akiket asztma kinoz. Már jóváhagyta az árusí­tást az illetékes kormányhivatal. Az orvosság neve ,,Albuterol”. A bronchiál-csöveket feltisztitja úgy, hogy a lélegzés nehézségei megszűnnek. Egy-egy adag 6 órai időszakra hat — olyan nemkivánatos mellékhatás nél­kül, amilyen a jelenlegi gyógy­szereknél fordul elő. Az ,,Albu- terol” belélegzendő és 15 percen belül hat. Hiányzó, szétmállott, vagy kioperált csontokat pótolni lehet egy uj módszerrel, amelyet a Harvard-egyetem kutatói dol­goztak ki. Bizonyos porból, amelyek emberi csontból készül­nek, uj csontrészeket állítanak elő. Ezideig 40 páciensnél hajtot­ták ezt végre: a koruk 1. és 60. életév közt van — és minden egyes esetben jó az eredmény. Egy újszerű készülék, amely több eddiginek a kombinációja, elektromos lökéseket továbbit az idegekhez a test t különböző részeibe. Ez szünteti a fájdalma­kat, amelyeket az idegek okoz­hatnak. ,,Neuro-pacemaker”- nek hívják a készüléket, amely egészen kicsiny, olyannyira, hogy az ember mellkasában helyezik el és egy társ-készülék, amely kívül marad, fájdalmak esetén gombnyomásra lép akció­ba. Jobb egészség felé haladunk, hála a kutatóknak. Másrészről azonban, ha nem vigyázunk, olyan állapot felé mutatott be a CBS — és amely haladunk, amelynek esetében az atombombák rohamos teije- már nem lesz érdekes, hogy dését és a végső kirobbanáshoz miképpen lenne jobb állapotba vezető konfliktus lehetőségét hozható az egészségünk. Arra a mutatja... Ennek sürgős orvoslá- televizió-riportsorozatra uta- sára kellene kitalálni valamit... lünk, amelyet estéről-estére most Segítség az angolt rosszul beszélőknek WASHINGTON - Howard M. Metzenbaum ohioi demokra­ta szenátor törvényjavaslatot teijesztett elő, mely az angolul nem vagy nem tökéletesen ^beszélő idős amerikaiakat hiva­tott segíteni abban, hogy kihasz­nálják törvénybiztositotta lehető­ségeiket. — Az oktatásügyi minisztéri­um becslései szerint az Egyesült Államokban 15 millió olyan amerikai állampolgár él, akik­nek az angol nem anyanyelve, s igy azzal érthető nehézségeik vannak. Ezek között három millió azoknak a száma, akik túljutottak 65. életévükön, s termékeny életük nagyobb részét ebben az országban élték le. Sokan közülük, elsősorban a háztartással foglalkozó asszo­nyok, a körülmények folytán nem tudtak* úgy megtanulni angolul, hogy hivatalos ügyeik intézésében az ténylegesen a segítségükre legyen. A nyelvi problémák azt eredményezik, hogy ezeknek az idős emberek­nek nehézségeik vannak az őket megillető állami szolgáltatások zavartalan biztosításában. Nem tudják milyen jogok illetik meg őket, milyen segítséget kaphat­nak lakásügyben, élelmezés te­rén, orvosi ellátásban, jogi esetekben — mondta a szenátor. Az általa előterjesztett javas­lat megnyitná a kaput azok előtt, akik ezekből a szolgáltatásokból ezidáig ki voltak rekesztve. Először is megkövetelné az állami intézményektől, hogy az angolul nem tökéletesen beszélő idős embereket érintő szolgálta­tásaikat olyan alkalmazottak közreműködésével biztosítsák, akik beszélik azt az idegen nyelvet, mely körzetükben a legelteijedtebbnek, a legtöbb bevándorló által beszéltnek te­kinthető. Másodszor, a törvény- javaslat megkövetelné, hogy minden állami ügynökség gon­doskodjon legalább egy olyan alkalmazottról, aki az Older Americans Act keretén belül biztosított programokról az ér­dekeltek anyanyelvén képes ki­merítő és részletes tájékoztatást adni, valamint segítséget nyújta­ni. — Ez a törvényjavaslat szerény támogatást akar nyújta­ni a többmillió, eredetileg más országból származó állampol­gárnak. Ez a legkevesebb ami' öregkorukra nyújthatunk azok­nak az amerikaiaknak, akik oly sokkal, fáradtságos munkával járultak hozzá az ország gyarapí­tásához — mondotta Metzen­baum. Európai ürkisérlet KOUROU, Francia Guiana — A Francia Guiana dzsungel- jében létesített kilövőállomásról indult útjára a nyugat-európaiak Ariane nevű rakétája, mely két műbolygót szállított a világűrbe. Ezzel all nemzet összefogásá­ból létrejött European Space Agency egy lépéssel közelebb ke­rült a kitűzött cél, független és aktív űrprogram megvalósításá­hoz. — Az eredmény kétségbe­vonhatatlan — mondta Eric Qiustgaard, az ESA egyik igaz­gatója. — A kísérlet bebizonyí­totta, hogy Európa is bekapcso­lódott a világűr meghódításába. Ez volt a harmadik kísérleti rakéta a nyugat-európaiak részéről. Az első, 1979 decembe­rében sikerrel jutott fel a világ­űrbe, mig a második, 1980 májusában a kilövésnél felrob­bant. A mostani, 155 láb magas, három lépcsős rakéta probléma- mentesen juttatta fel a két mű­bolygót, melyek közül az egyik Európában készült és időjárás­megfigyelő feladatokat végez, a másik Indiában készült távköz­lési műhold. Meghalt az iráni hadügyminiszter TEHERÁN — A Khuzisztán tartományban, Susangird köze­lében végrehajtott iraki támadás következtében életét vesztette Mostafa Chamran, Irán volt hadügyminisztere és miniszter­elnök-helyettese, az iráni gueril- la csapatok főparancsnoka, aki a legfelsőbb védelmi tanácsban Khomeini ayatollah képviselője volt. y iyv\ Péntek, 1981 julius 3 Dióhéjban.. LONDON — Az angol kormány, attól való félelmében, hogy egy újabb ir terroristát választanak be az angol parla­mentbe, törvényjavaslatot ter­jesztett elő, mely megtiltja, hogy elitéit és börtönbe zárt emberek is megválaszthatok legyenek. WASHINGTON - Reagan elnök Dávid. R Gergent nevezte ki tömegtájékoztatással foglal­kozó asszisztensének. Gergen a kórházban tartózkodó sajtófő­nök, James Brady helyére került Larry Speakeséhez hasonló fela­datokat lát majd el. ATHÉN — Megszakadtak a görögországi amerikai támasz­pontokra vonatkozó görög-ame­rikai tárgyalások, mert a két fél számos kérdésben nem értett egyet. Valószínű, hogy a tárgya­lások újrakezdésére csak a görög választások után, novemberben kerül sor. RÓMA Az idei olasz helyi választások a szocialista pártnak kedveztek, hiszen mind a kom­munisták, mind a keresztény- demokraták számos szavazatot vesztettek. A szocialisták előre­törése érezteti majd hatását az új kormány megalakításánál. NEW YORK — Egy new yorki bíróság bűnösnek mondta ki Mark D. Chapmant, A Beat­les tag, John Lennon gyilkosát. Ügyének tárgyalása augusztus végén kezdődik majd, s a várha­tó ítélet minimálisan húsz év börtön. DACCA, Bangladesh — A bangladeshi rendőrség tíz tonná­nyi távközlő eszközt, köztük rádió-adóvevőket foglalt le. A híradós felszerelés Moszkvából érkezett s a címzett a daccai szovjet nagykövetség volt. A fel­szerelések lefoglalása a bangla­deshi külügyminisztérium és a szovjet követség képviselőjének jelenlétében történt. MELBOURNE - Ausztráli­ában megszületett a hetedik lombikbébi. A 2.4 font súllyal világra jött és Sharnának elke­resztelt kislány, a Queen Victo- ria Medical Center jelentése sze­rint egészséges, noha születésére a vártnál három hónappal ko­rábban került sor. MANANA, Bahrain — Rea­gan elnök speciális békeküldött­je, Philip C. Habib Jiddában ta­lálkozott Saud al-Faisal herceg szaud-arábiai külügyminiszterrel. A két politikus a Libanonban ki­alakult helyzetet vitatta meg. Tárgyalásaikról részletes tájé­koztatást nem adtak ki.

Next

/
Thumbnails
Contents